лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у комерційних банках України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

8.2. Особливості податкового обліку
валових доходів та валових витрат
комерційного банку
Новий Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» вносить зміни до визначення об’єкта оподаткування. При
визначенні прибутку, який є об’єктом оподаткування, вживаються терміни «валові доходи та валові витрати». Ці терміни істотно відрізняються від термінів «доходи та витрати банку», відбиваючи вимогу вести поряд із бухгалтерським обліком податковий.
Податковий облік ведеться з метою нагромадження даних про валові доходи та валові витрати і використовується для скла-
дання податкової звітності (декларації про прибуток банківської установи).
Порядок ведення податкового обліку визначається банком самостійно.
Податковий облік може здійснюватись:

 • позасистемно;
 • на рахунках управлінського обліку за 8-им класом;
 • на балансових рахунках.

У разі позасистемного ведення обліку валових доходів і валових витрат установа банку позасистемно здійснює окремий від бухгалтерського податковий облік. При виконанні будь-якої операції, яка згідно з чинним законодавством відноситься до валових доходів або валових витрат, крім проведення за відповідними рахунками бухгал­терського обліку необхідно одночасно відобразити її зміст у системі податкового обліку.
При веденні обліку валових доходів і валових витрат на рахунках управлінського обліку установа банку здійснює податковий облік на окремих рахунках, які відкриваються банком самостійно й до звітності за формою 700 не включаються. Рахунки для ведення податкового обліку зручніше відкрити у розрізі статей податкової декларації та додатків до неї.
Установа банку може також поєднати бухгалтерський облік із податковим. Для цього достатньо:

 • відкрити нові балансові рахунки (номери рахунків визначаються банком самостійно), які не включаються до бухгалтерської та фінансової звітності;
 • вести аналітичні рахунки доходів і витрат у розрізі оподатковуваних і неоподатковуваних сум.

Нові балансові рахунки податкового обліку відкриваються в розрізі аналітичних субрахунків згідно з податковою декларацією та додатками до неї. Обороти та залишки за цими рахунками до звітності не включаються.
Як уже зазначалося, доцільно відкривати рахунки податкового обліку у класі 8 Плану рахунків.
Розглянемо умовний приклад.

 • Банк веде податковий облік за такими рахунками:

П 8800    — прибуток до оподаткування
П 8801    — валовий дохід звітного періоду
П 8802    — валові витрати звітного періоду
П 8800.1  — відстрочений прибуток до оподаткування у наступних звітних періодах
П 8801.1 — відстрочений валовий дохід
П 8802.1 — відстрочені валові витрати
П 8800.2  — сума зменшення податкового зобов’язання
П 8801.2  — витрати, що зменшують податкове зобов’язання

 • За лютий банк провів такі операції і відобразив їх зміст у системі фінансового та податкового обліку.

№ пп

Зміст операції

Фінансовий облік

Податковий облік

Сума, грн.

 

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

 

1

Нараховано проценти за кредитною угодою № 1 (угодою передбачено щомісячне нарахування та сплату процентів)

2048

6024

8801

8800

2000

2

Нараховано проценти за депозитною угодою

7040

2628

8800

8802

50

3

Отримані проценти за кредитною угодою № 1 за звітний місяць

1200

2048

2000

4

Отримано проценти за кредитною угодою № 1 авансом за один місяць

1200

3600

8801

8800

2000

5

Нараховано проценти за угодою № 2 (угодою передбачено нарахування та сплата процентів у кінці дії угоди)

2048

6024

8801.1

8800.1

100

6

Нараховано проценти за угодою № 3 (передбачене щомісячне нарахування та сплата)

2048

6024

8801

8800

100

7

Реалізовано ощадні сертифікати, емітовані банком

1001

3320

8801

8800

3000

8

Нараховано проценти за ощадним сертифікатом, емітованим банком

7052

3328

8800

8802

10

9

Сплачено вартість торговельного патенту

7499

1200

8800.2

8801.2

200

10

Попередня оплата за послуги, які будуть надані в майбутньому

3500

1200

8800

8802

200

11

Сума перевищення балансової вартості матеріалів на складі на кінець звітного періоду над балансовою вартістю на початок періоду

8802

8800

10

 • Прибуток до оподаткування за місяць у податковому обліку, що обліковується як залишок за рахунком 8800, становить 6850 грн.

До розрахунку приймаються обороти за кредитом та дебетом рахунку 8800:
2000(1) + 2000(4) + 100(6) + 3000(7) + 10(11) – 50(2) – 10(8) –
– 200(10) = 6850 (у дужках зазначено порядковий номер операції за умовним прикладом).

 • Відстрочений прибуток для оподаткування в наступних періодах за рахунком 8800.1 становить 100(5).
 • Сума зменшення податкового зобов’язання, що обліковується за рахунком 8800.2, становить 200(9).

Сума податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного місяця, розраховується за базовою ставкою 30 % від оподатковуваної бази , тобто становить 2055 грн.
Водночас при сплаті податку до бюджету необхідно зменшити заборгованість на 200 грн., тобто на суму зменшення податкового зобов’язання. Як наслідок, заборгованість перед бюджетом зі сплати податку на прибуток — 1855 грн.
Далі обчислимо суму прибутку банку за системою фінансового обліку як різницю між доходами та витратами. Скористаємося умовами прикладу.
Сума прибутку = 2000(1) + 100(5) + 100(6) – 50(2) – 10(8) –
– 200(9) = 1940 грн.
Належить до сплати 30 % від цієї суми, тобто 582 грн.
Отже, дані щодо податку на прибуток за фінансовим (582 грн.)
та податковим обліком (1855 грн.) істотно різні. Крім того, необ-
хідно врахувати відстрочений податок на прибуток — 30 грн.
(30 % від 100).
При виконанні бухгалтерських проведень щодо нарахування податку на прибуток слід урахувати, що у фінансовому обліку це є витратна стаття банку.
Основні балансові рахунки, передбачені для ведення обліку податку на прибуток, такі:

 • 7900 (А) Податок на прибуток
 • 3621 (П) Відстрочений податок на прибуток
 • 3521 (А) Відстрочений податок на прибуток
 • 3520 (А) Дебіторська заборгованість за податком на при-
  буток
 • 3620 (П) Кредиторська заборгованість за податком на при-
  буток.

При нарахуванні податку на прибуток виконуються наведені далі проведення:
12. Д-т 7900                                                                     582 грн.
К-т 3620                                                                    582 грн.
Проте за податковим обліком до бюджету необхідно сплатити 1855 грн., тому здійснюємо запис на різницю:
13. Д-т 3521                                                                   1273 грн.
К-т 3620                                                                  1273 грн.
На цю суму в наступному звітному періоді зменшиться сплата податку на прибуток.
Коли настає термін сплати податку, банк має погасити своє зобов’язання перед бюджетом:
Д-т 3620                                                                   1855 грн.
К-т — кореспондентський рахунок (або безпосе-
редньо рахунки 254 групи Плану рахунків) 1855 грн.
На суму відстроченого нарахованого податку на прибуток, який відноситься до поточного періоду, але належить до сплати
в наступному періоді, виконується таке бухгалтерське прове-
дення:
14. Д-т 7900                                                                       30 грн.
К-т 3621                                                                      30 грн.
Як відомо, фінансовий облік оперує категорією: економічний прибуток. Саме для його визначення необхідно отриманий раніше результат 1940 грн. (різниця між рахунками класів 6 і 7) зменшити на суми нарахованого податку на прибуток, а саме: 582 (12) та 30 грн. (14). Отримана сума 1328 грн. є економічним прибутком діяльності банку за звітний період.
Постановою Правління Національного банку України від 16.12.98 за № 520 внесено істотні зміни до діючого Плану рахунків. Пункти 3.10 та 3.13 змін стосуються рахунків, за якими ведеться облік податку на прибуток. Так, рахунок 3520 (А) «Дебіторська заборгованість за податком на прибуток» призначений для обліку авансових платежів за податком на прибуток. За дебетом рахунку обліковуються авансові платежі, а за кредитом — проводяться суми списання авансових платежів після фактичного розрахунку податку на прибуток.
Рахунок 3521 (А) «Відстрочений податок на прибуток» призначений для обліку суми податку на прибуток, який належить до звітного періоду, розрахунки за яким відбуватимуться в майбутньому. За дебетом рахунку проводяться суми податку, який належить до звітного періоду, у кореспонденції з рахунком 7900 «Податок на прибуток». За кредитом рахунку проводиться сума податку, коли настає період розрахунків за ним.
Рахунок 3620 (П) «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток» слугує для обліку фактичних сум кредиторської заборгованості за податком на прибуток. Отже, за кредитом рахунку проводяться суми податку на прибуток, що підлягають сплаті згідно з
податковим обліком, а за дебетом обліковується погашення кредиторської заборгованості за податком на прибуток у разі настання термінів платежу.
Як уже зазначалося, відстрочений податок на прибуток обліковується за активним рахунком 3521. Проте не виключена ситуація, коли відстрочений податок необхідно обліковувати за пасивним рахунком.
Саме цьому слугує рахунок 3621 (П), за кредитом якого в кореспонденції з рахунком 7900 «Податок на прибуток» проводяться суми відстроченого податку на прибуток, які відносяться до звітного року, а за дебетом — суми податку на прибуток у період розрахунків за ним.
Порядок обчислення, сплати до бюджету податку на прибуток регулюється законодавчими та іншими нормативними документами. По суті за рахунком 3521 проводяться записи в разі, якщо нарахована сума податку на прибуток за податковим обліком перевищує суму за фінансовим обліком. Отже, за рахунком 3621 відображається ситуація, за якою сума нарахованого податку на прибуток у фінансовому обліку перевищує суму за податковим
обліком.
Щоб проілюструвати сказане, наведемо бухгалтерські проведення за податком на прибуток.

 • Сплата суми податку на прибуток авансом:

Д-т 3520 Дебіторська заборгованість за податком на прибуток
К-т Кореспондентський рахунок;

 • нарахування податку на прибуток:

Д-т 7900 Податок на прибуток
К-т 3620 Кредиторська заборгованість за податком на прибуток;

 • сплата податку на прибуток:

Д-т 3620
К-т Кореспондентський рахунок
або: К-т 3520 ( у разі сплати податку авансом);

 • збільшення податку на прибуток (у разі, коли сума податку за фінансовим обліком перевищує нараховану суму за податковим обліком):

Д-т 7900 Податок на прибуток
К-т 3621 Відстрочений податок на прибуток;

 • зменшення податку на прибуток (у разі, коли сума нарахованого податку в податковому обліку перевищує суму, отриману у фінансовому обліку):

Д-т 3521 Відстрочений податок на прибуток
К-т 7900 Податок на прибуток;

 • у період розрахунків за відстроченим податком на прибуток:

Д-т 3621                                                    Д-т 3620
або
К-т 3620                                                   К-т 3521.
В аналітичному обліку банк веде окремі субрахунки до ра-
хунку 7900 у розрізі сплаченого та відстроченого податку на
прибуток.
Одним із прийнятних методів ведення податкового обліку є відкриття до балансових рахунків окремих аналітичних рахунків, за якими обліковуються суми, які включаються та не включаються до оподаткованої бази. Згідно із цим методом прибуток до оподаткування визначається за двома складовими:

 • суми, що відносяться безпосередньо до рахунків доходів і витрат, які включаються до валових доходів і валових витрат за аналітичними рахунками;
 • усі інші суми, що підлягають включенню до оподатковуваної бази, які відстежуються за окремими рахунками, за якими ці операції відображаються.

Облік за першою складовою частиною досить простий. Так само як обліковуються валові доходи та валові витрати за умовними рахунками класу 8 (попередній приклад), можна відкривати аналітичні рахунки до будь-якого рахунку класів 6 і 7.
Цю методику обліку розглянемо на прикладі обліку податку на додану вартість.
8.3. Облік операцій з нарахування
та сплати до бюджету податку
на додану вартість
Комерційні банки, які зареєструвалися як платники податку на додану вартість, керуються у своїй роботі Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 01.07.97 за № 141 та змінами до неї (наказ МФУ від 17.10.97 за № 218).
Основні балансові рахунки, передбачені для ведення обліку ПДВ у комерційних банках, такі:
3522 — «Дебіторська заборгованість за податками та обов’язко­вими платежами, крім податку на прибуток»;
3622 — «Кредиторська заборгованість за податками та обов’яз­ковими платежами, крім податку на прибуток»;
7410 — «Податок на додану вартість».
За даними балансовими рахунками відкриваються перелічені далі субрахунки (умовно):
3522/1 — розрахунки з бюджетом за податковим кредитом з ПДВ;
3622/1 — розрахунки з бюджетом за податковим зобов’язанням з ПДВ;
3522/2 — податкові розрахунки за податковим кредитом з ПДВ, термін відшкодування якого не настав;
3622/2 — податкові розрахунки за податковими зобов’язаннями з ПДВ, термін сплати яких не настав;
7410/1 — сплачений податок на додану вартість, який у податковому обліку податку на прибуток включається до складу валових витрат;
7410/2 — сплачений податок на додану вартість, який у податковому обліку податку на прибуток не включається до складу валових витрат.
Розглянемо можливі ситуації, за якими виникають розрахунки банку з бюджетом за податком на додану вартість.
1. При здійсненні комерційним банком попередньої оплати за матеріальні цінності, роботи (послуги), що підлягають оподаткуванню ПДВ, виконуються такі проведення:
1)    Д-т 3510, 3511, 3519
3548, 3578 — на суму їх вартості без ПДВ
Д-т 3522/2 — на суму ПДВ
К-т кореспондентського рахунку — на загальну суму.
Суми ПДВ, що враховані на рахунку 3522/2, підлягають розподілу в розглянутому далі порядку.
А. Якщо зазначена сума податку на додану вартість, сплачена у зв’язку з придбанням (спорудженням) основних фондів, нематеріальних активів, котрі не підлягають амортизації; придбанням матеріалів, виконанням робіт та наданням послуг, вартість яких не включається до складу валових витрат, то вона ні до складу податкового кредиту з ПДВ, ні до складу валових витрат (у податковому обліку податку на прибуток) не включається і відображається в обліку таким проведенням:
2)    Д-т 7410/2
К-т 3522/2 — на відповідну суму ПДВ.
Б. У разі, коли вартість зазначених матеріальних цінностей, послуг, робіт відноситься до складу валових витрат, а вартість основних фондів і нематеріальних активів підлягає амортизації, причому вони використовуються банківською установою для здійснення операцій, що звільнені від оподаткування ПДВ або не є об’єктом оподаткування ПДВ, сума ПДВ, сплачена у зв’язку з їх придбанням, відповідно включається до валових витрат (у податковому обліку податку на прибуток) та на збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів. При цьому здійснюється проведення:
3)    Д-т 7410/1, 4300,
4400, 4500
К-т 3522/2 — на відповідну суму ПДВ.
В. При використанні матеріальних цінностей для здійснення операцій, які є об’єктом оподаткування або не звільнені від оподаткування ПДВ:
4)    Д-т 3522/1
К-т 3522/2 — на відповідну суму ПДВ.

 • Якщо на момент оплати за матеріальні цінності відомо, для яких операцій (оподатковуваних чи неоподатковуваних ПДВ) вони придбані, а товари (роботи, послуги), за які здійснюється зазначена оплата, відносяться чи не відносяться до складу валових витрат та відповідно основні фонди, нематеріальні активи підлягають чи не підлягають амортизації, сума ПДВ, сплачена у зв’язку з їх придбанням, у дебет рахунку 3522/2 не відноситься, а відразу відображається на рахунках, зазначених у записах 1А, 1Б, 1В.

2. У разі отримання банківською установою матеріальних цінностей (робіт, послуг), які оподатковуються ПДВ, до оплати їх вартості, виконується проведення:

1)

Д-т

3400, 3410, 3402, 4300, 4400, 4500, 431, 443, 453

Вартість матеріальних цінностей без ПДВ

 

К-т

3610, 3611, 3619

 

2)

Д-т

3522/2

Відображена сума податкових

 

К-т

3610, 3611, 3619

розрахунків з податкового кредиту

Після проведення розрахунків:


3)

Д-т

3610, 3611, 3619

На суму отриманих матеріалів, робіт, послуг,

 

К-т

Кореспондент­ського рахунку

основних фондів, нематеріальних активів, включаючи ПДВ

У разі використання зазначених матеріальних цінностей для здійснення операцій, зазначених у п. 1:
а) у підпункті а:


1)

Д-т

7410/2

На відповідну суму ПДВ

 

К-т

3522/2

 

б) у підпункті б:


2)

Д-т

7410/1

На відповідну суму ПДВ

 

К-т

3522/2

 

в) у підпункті в:


3)

Д-т

3522/1

Нарахована сума за податковим кредитом

 

К-т

3522/2

 

3. У разі, якщо комерційним банком здійснені операції з реалізації матеріальних цінностей, які обліковуються на складі, основних фондів чи нематеріальних активів, які перебувають в експлуатації проведених витрат на капітальні вкладення (незавершене будівництво), виконаних робіт та наданих послуг, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість і за якими одержувачем не проведено оплату за їх вартістю, виконуються наведені далі бухгалтерські проведення.
 

Д-т

3510, 3519, 3548

На суму реалізації з ПДВ

 

Д-т

4309, 4409, 4509

На суму зносу

 

Д-т

7420, 7399

На суму витрат

1)

К-т

340, 430, 440, 450

Вартість матеріалів, відвантажених зі складу, та залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів без ПДВ

 

К-т

431, 443, 453

Витрати на капітальні вкладення (незавершене будівництво)

 

К-т

649

На суму доходу

 

К-т

3622/2

На суму ПДВ

При одержанні коштів за зазначеними операціями:


2)

Д-т

Кореспондентський рахунок

 

 

К-т

3510, 3519, 3548, 3678

На загальну суму

3)

Д-т

3622/2

Нараховані податкові зобов’язання

 

К-т

3622/1

по ПДВ

4. Надходження попередньої оплати за матеріали, основні фонди, нематеріальні активи, виконання робіт, послуг, які має реалізувати (надати) банк їх одержувачу і які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість, відображається в обліку такими проведеннями:

 

Д-т

Кореспондентський рахунок

На загальну суму

1)

К-т

3610, 3619, 3648, 3678

На суму реалізації без ПДВ

 

К-т

3622/1

На суму ПДВ

5. Оплата нерезиденту за виконані роботи (послуги) здійснюється без ПДВ, а відповідна сума ПДВ за зазначеною операцією відноситься до податкового зобов’язання банку, відображається за кредитом рахунку 3622/1 та відповідно в податковій декларації з ПДВ у рядку 7.
6. Згідно з п. 7.7.1 Закону України «Про податок на додану вартість» суми податку, що підлягають сплаті до бюджету (К-т рахунку №3622/1) або відшкодуванню з бюджету (Д-т рахунку № 3522/1) визначається як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань, що виникли протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду.
Сплата податку проводиться не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом. При цьому здійснюється проведення:
Д-т 3622/1
К-т Кореспондентський рахунок.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.