лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у комерційних банках України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Вступ................................................................ 3
Розділ 1. Роль обліку в системі управління комерційним
банком та основи його організації............................. 6
1.1. Організація обліку в комерційних банках..................... 6
1.2. Методологічні основи фінансового обліку в банках.......... 10
1.3. Особливості обліку господарських операцій банку за
принципом нарахування.................................... 13
1.4. Становлення та розвиток міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку..................................... 17
1.5. Зміст програми реформування бухгалтерського обліку
в банківських установах України........................... 24
Розділ 2. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського
обліку комерційних банків................................... 30
2.1. Особливості побудови Плану рахунків....................... 30
2.2. Структура класів Плану рахунків............................ 33
Розділ 3. Організація аналітичного обліку в комерційних банках........ 45
3.1. Характеристика параметрів аналітичного обліку............ 45
3.2. Ведення параметрів контрагентів банку..................... 47
3.3. Параметри документів....................................... 52
3.4. Параметри договорів та аналітичних рахунків............... 54
Розділ 4. Кореспондентські відносини між банківськими
установами................................................. 59
4.1. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним
банкам у регіональних управліннях Національного банку
України..................................................... 59
4.2. Організація міжбанківських розрахунків.................... 61
4.3. Механізм кореспондентських відносин між банками......... 68
4.4. Виконання ухвал судів щодо арешту грошових коштів
комерційних банків......................................... 69
Розділ 5. Відкриття банками рахунків у національній
та іноземній валюті.......................................... 72
5.1. Організаційна робота банків з відкриття рахунків
суб’єктам підприємницької діяльності...................... 72
5.2. Відкриття поточних рахунків фізичним особам.............. 76
5.3. Режим функціонування рахунків типу «Н», типу «П» ....... 78
5.4. Особливості відкриття рахунків військовим частинам,
установам, підприємствам та організаціям ..................
83
5.5. Відкриття уповноваженими банками України рахунків
в іноземній валюті........................................... 84
5.6. Режим вкладних (депозитних) і поточних рахунків
в іноземній валюті...........................................
90
5.7. Переоформлення та закриття рахунку........................ 92
Розділ 6. Організація касової роботи в комерційних банках
України..................................................... 94
6.1. Організація роботи касового апарату банку.................. 94
6.2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами 99
6.3. Порядок здійснення операцій вечірніми касами............ 101
6.4. Організація і порядок роботи каси перерахування.......... 106
6.5. Порядок виконання операцій видатковими касами......... 108
6.6. Порядок заключення операційної каси..................... 110
6.7. Підкріплення операційних кас комерційних банків........ 111
6.8. Правила виконання касових операцій...................... 114
Розділ 7. Облік операцій комерційного банку за безготівковими
розрахунками.............................................. 117
7.1. Принципи організації безготівкових розрахунків та вимоги
щодо оформлення розрахункових документів.............. 118
7.2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень........... 125
7.3. Порядок здійснення розрахунків чеками.................... 127
7.4. Розрахунки акредитивами.................................. 132
7.5. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників
та безспірне списання (стягнення) коштів.................. 137
Розділ 8. Облік доходів, витрат та капіталу банку..................... 143
8.1. Облік доходів (витрат) банку................................ 143
8.2. Особливості податкового обліку валових доходів та
валових витрат комерційного банку....................... 151
8.3. Облік операцій з нарахування та сплати до бюджету податку
на додану вартість......................................... 157
8.4. Облік капіталу комерційного банку........................ 160
Розділ 9. Бухгалтерський облік кредитних операцій в комерційних
банках України............................................ 169
9.1. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних
операцій................................................... 169
9.2. Облік операцій за овердрафтом............................. 175
9.3. Облік операцій репо........................................ 177
9.4. Облік факторингових операцій............................. 180
9.5. Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту
векселів.................................................... 184
9.6. Порядок бухгалтерського обліку позабалансових кредитних
операцій................................................... 187
9.7. Облік операцій з кредитування на підставі документарного
акредитиву................................................ 191
9.8. Облік застави............................................... 192
9.9. Облік сумнівних кредитів та резервів під кредитні ризики.. 193
Розділ 10. Бухгалтерський облік депозитних операцій установ
комерційних банків........................................ 204
10.1. Бухгалтерський облік номіналу депозиту на нарахування
процентів за депозитом..................................... 204
10.2. Облік операцій зі сплати та погашення депозиту........... 210
Розділ 11. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами
установ комерційних банків............................... 217
11.1 Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з
нефіксованим прибутком, що входять до портфеля
цінних паперів банку на продаж........................... 218
11.2. Облік вкладень банку у боргові цінні папери з метою
продажу.................................................... 222
11.3. Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень
в асоційовані та дочірні компанії.......................... 226
11.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери на інвестиції 230
11.5 Облік власних боргових зобов’язань комерційного банку.. 239
11.6. Облік операцій з борговими цінними паперами,
що рефінансуються Національним банком України........ 244
11.7. Облік приватизаційних цінних паперів.................... 264
11.8. Розмежування у фінансовому та податковому обліку операцій
комерційних банків з державними цінними паперами..... 267
Розділ 12. Облік обмінних операцій в іноземній валюті................ 278
12.1. Операції та їх класифікація................................ 279
12.2. Характеристика рахунків для запису валютної позиції.... 283
12.3. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються за
дорученням клієнтів банку................................. 288
12.4. Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній
валюті..................................................... 293
12.5 Облік операцій з пластиковими картками та дорожніми
чеками..................................................... 301
12.6. Облік інших операцій в іноземній валюті.................. 305
Розділ 13. Бухгалтерський облік основних засобів та
нематеріальних активів комерційних банків................. 317
13.1. Класифікація основних засобів та їх вартісна оцінка...... 318
13.2. Бухгалтерський облік власних основних засобів........... 321
13.3. Облік власних нематеріальних активів.................... 330
13.4. Облік амортизації основних засобів та нематеріальних
активів.................................................... 331
13.5. Порядок проведення інвентаризації основних засобів і
нематеріальних активів та відображення її результатів у
бухгалтерському обліку.................................... 336
Розділ 14. Облік лізингових операцій................................. 339
14.1. Характеристика лізингових операцій...................... 339
14.2. Облік операцій з фінансового лізингу за балансом
лізингодавця та лізингоодержувача........................ 341
14.3. Облік операцій з оперативного лізингу.................... 349
Післямова ......................................................... 354
Визначення найважливіших термінів .............................. 356
Список рекомендованої літератури................................ 360
Список додаткової літератури..................................... 361
Додатки........................................................... 363

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.