лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у комерційних банках України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються підприємствам-резидентам та їх виокремленим підрозділам, фізичним особам-резидентам та нерезидентам, у тому числі тим, що здійснюють і не здійснюють підприємницьку діяльність, а також представництвам юридичних осіб-нерезидентів та розташованим на території України іноземним дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам іноземних держав.
Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підприємство-резидент подає уповноваженому банку ті самі документи, що й для відкриття поточного рахунку в національній валюті.
Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому банку, де відкрито поточний рахунок в національній валюті, то подається лише заява про відкриття рахунку та картка із зразками підписів і відбитком печатки.
Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі — суб’єкту підприємницької діяльності відкривається на підставі угоди за умови пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. До уповноваженого банку також подається: заява встановленої форми, копія свідоцтва про державну реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально чи органом, котрий видав свідоцтво та картка зі зразком підпису, що надається у присутності працівника банку, який відкриває рахунок та засвідчується цим працівником чи нотаріально.
Якщо рахунок відкривається фізичній особі-резиденту, яка не займається підприємницькою діяльністю, то достатньо подати в уповноважений банк заяву та картку із зразком підпису, що надається у присутності працівника банку, який відкриває рахунок та засвідчується цим працівником.
Поточні рахунки в іноземній валюті нерезидентам відкриваються за умови подання до банку документів, перелічених у табл. 5.2.
Таблиця 5.2
ПерЕлік документів, що подаються до уповноваженого банку
при відкритті рахунку в іноземній валюті

 

Для відкриття рахунку

 

Назва документа

фізич-ній особі-нере-зиден-ту

розташованим в Ук­раїні дипломатичним, консульським, торговельним та іншим представництвам іноземних держав *

представ-ництву юридич­ної особи-нерезидента

іно­зем­ному інве-стору

пред­став­ництву інозем­ного банку

1. Заява про відкриття рахунку

+

+

+

+

+

2. Картка зі зразками підписів, що надається у присутності працівника банку, який відкриває рахунок та засвідчується цим працівником

+

3. Картка зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально (для * засвідчена Міністерством закордонних справ України)

+

+

+

4. Засвідчена нотаріально копія легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку

+

5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію представництва в Україні, засвідчена нотаріально

+

6. Копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчена нотаріально

+

7. Копія легалізованого положення про представництво іноземного банку в Україні, засвідчене нотаріально

+

8. Копія легалізованого доручення юридичної особи-нерезидента її офіційному представництву на ведення справ в Україні, засвідчена нотаріально

+

9. Копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію посольства (представництва) на території України, засвідчена нотаріально

+

10. Копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій в Україні, засвідчена нотаріально

+

За умови, що інвестором виступає фізична особа, до уповноваженого банку подається підтвердження іноземного банку про відкритий у ньому рахунок для фізичної особи-інвестора, а також заява на відкриття рахунку та картка зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально.
Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності за участю іноземних інвесторів, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в уповноваженому банку відкривається окремий поточний рахунок в іноземній валюті.
До банку подаються такі ж документи, які визначені для відкриття рахунку іноземному інвестору. Крім них, додається копія угоди про ведення спільної діяльності та копія документа про реєстрацію цієї угоди (обидві копії засвідчуються нотаріально), а також рішення учасників угоди про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється у вигляді доручення.
Тимчасовий поточний рахунок в іноземній валюті для зарахування коштів, що вносяться для формування статутних фондів господарських товариств, відкривається в порядку, викладеному щодо тимчасових рахунків у національній валюті.
Поточні рахунки відкриваються фізичним особам (резидентам та нерезидентам), які здійснюють підприємницьку діяльність. В інших випадках відкриваються депозитні (вкладні) рахунки, на підставі угоди та за умови надання паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.
За поточними рахунками фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) проводиться великий обсяг операцій щодо зарахування коштів та їх списання за розпорядженням фізичної особи чи за її дорученням.
Так, на рахунки фізичних осіб-резидентів зараховується валюта: готівкова; за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку; за іменними чеками, виписаними уповноваженими банками України; одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента, як оплата праці, премії, авторські гонорари; за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в’їзді в Україну; перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті тощо.
З поточного рахунку фізичної особи проводяться операції як в іноземній валюті, так і у гривнях.
Так, в іноземній валюті перераховуються кошти за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків відповідно до «Правил переказу іноземної валюти за межі України» за рахунок особистих коштів фізичних осіб — резидентів та нерезидентів; виплачується готівка; проводиться виплата платіжними документами (вивезення за межі України згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України). З рахунку переказується також іноземна валюта на рахунок іншої фізичної особи — громадянина України (переказ можливий лише в межах України) або на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку України чи на вкладний рахунок.
Власник рахунку може дати розпорядження на продаж валюти на міжбанківському валютному ринку для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті.
З рахунку в іноземній валюті проводиться три типи операцій у грошовій одиниці України, а саме виплата готівкою та перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг та території України (продаж іноземної валюти здійснюється з використанням курсу Національного банку України), а також інвестування. До речі, дані операції можливо проводити і за рахунками в іноземній валюті нерезидентів.
Загалом проведення операцій за поточними рахунками в іноземній валюті нерезидентів аналогічні до операцій за рахунками резидентів — фізичних осіб. Крім того, визначені окремі, що проводяться лише з рахунків — нерезидентів. Так, поширеною є операція переказування фізичною особою-нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента валютних коштів як інвестиції згідно з чинним законодавством України.
На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нере­зидента зараховується валюта, переказана з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки; готівкова, що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою (в митній декларації робиться позначка уповноваженого банку України про її зарахування на рахунок); за платіжними документами, ввезеними на територію України, що також реєструються митною службою при в’їзді в Україну (копія митної декларації залишається в уповноваженому банку); за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім’я власника рахунку та за іменними чеками, виписаними уповноваженими банками. Зараховується також валюта, одержана в Україні як оплата праці, премія тощо і переказана в межах України іншою фізичною особою — іноземцем з власного поточного рахунку в іноземній валюті.
Перерахування іноземцем-резидентом валюти на рахунок інозем­ця-нерезидента можливе лише за наявності підтвердження джерел походження цієї валюти.
Фізичними особами-резидентами є не тільки громадяни України, але й іноземці, які отримали посвідку на проживання в Україні. До речі, якщо для відкриття поточних рахунків фізичним особам-резидентам підтверджувати джерела походження коштів в іноземній валюті не потрібно, то фізичним особам-нерезидентам поточні рахунки відкриваються лише за наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти. Фізичними особами-нерезидентами вважаються іноземці, що проживають в Україні відповідно до відкритої візи терміном до одного року та громадяни України, які постійно проживають за межами України.
5.6. ?a?ei aeeaaieo (aaiiceoieo)
? iioi?ieo ?aooie?a a ?iicaii?e aae?o?
На вкладні (депозитні) рахунки, що відкриті як резидентам так і нерезидентам — фізичним особам зараховується валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку. Крім цього, зараховується готівкова валюта, але на рахунок фізичної особи-нерезидента тільки та, що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в’їзді в Україну. Про зарахування готівкової іноземної валюти на рахунок уповноважений банк України ставить позначку в митній декларації.
З вкладного рахунку за розпорядженням власника-резидента або нерезидента чи за їх дорученням проводиться виплата готівкою або платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України); перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.
Крім того з вкладного рахунку фізичної особи-нерезидента проводиться перерахування коштів за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб (резидентів і нерезидентів).
Зарахування коштів на поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні проводиться за профілем їх господарської діяльності. Це може бути готівка, що ввезена на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і зареєстрована митною службою України, невикористаний залишок готівки чи валюта за платіжними документами, що були отримані раніше для оплати витрат на відрядження, на інші цілі (представницькі витрати, витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном тощо). Зараховуються також кошти, переказані з-за кордону на ім’я власника рахунку через уповноважені банки за платіжними документами, що надійшли з-за кордону на ім’я власника рахунку, за іменними платіжними документами (в тому числі — дорожні чеки), що ввезені в Україну та не зареєстровані митною службою при в’їзді в Україну, за відсутності передавальних надписів на них, куплені на міжбанківському валютному ринку за рахунок коштів, що належать власнику рахунку типу «Н», інші надходження на користь власника рахунку, що не суперечать чинному законодавству України.
Подібно до видів зарахування коштів проводяться операції їх списання з поточного рахунку за розпорядженням власника.
Якщо йдеться про поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю або частково проводиться підприємницька діяльність в Україні, то джерел поповнення рахунку буде більше. Це передусім, суми кредитів, отриманих від уповноважених банків за кредитними угодами, кошти, перераховані в межах України з власного поточного рахунку при його закритті в іншому банку та з поточного рахунку відокремленого підрозділу власника рахунку. Відповідно визначаються і напрямки використання коштів.
Зарахування коштів на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів проводиться через розподільчі рахунки або безпосередньо на поточні рахунки.
Слід зазначити, що безпосередньо на поточні рахунки зараховуються лише такі кошти: куплені за дорученням власника рахунку уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства, перераховані з кредитного рахунку як кредит відповідно до кредитної угоди, перераховані з власного депозитного рахунку в уповноваженому банку відповідно до депозитної угоди, а також сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та депо­зитному рахунку, а також перераховані з власного поточного рахунку.
Основна маса коштів зараховується на поточні рахунки через розподільчі рахунки. Це, перш за все, готівка, що надійшла від нерезидента до каси уповноваженого банку згідно з експортним конт-
рактом (угодою), готівка ввезена уповноваженими особами на територію України на транспортних засобах, які надають послуги за межами України та зареєстрована митною службою України, готівка одержана як сплата за державне мито, митні платежі та інші збори, готівка внесена нерезидентом як благодійницький внесок, невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами, що були отримані (куплені) в уповноважних банках України для оплати витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном та представницьких витрат. Зараховуються також кошти за платіжними документами, що надіслані та ввезені з-за кордону на ім’я власника рахунку. Найбільший обсяг коштів поступає як переказ з-за кордону за зовнішньоекономічними контрактами та оплата резиденту, який виступає посередником для подальшого перерахування іншим резидентам — суб’єктам господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення консигнації або агентських угод було здійснено продаж товарів (робіт, послуг). Зараховуються також кошти, повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого вони були перераховані раніше, а також благодійні внески юридичних осіб — нерезидентів. Підлягають зарахуванню через власні розподільчі рахунки кошти
з-за кордону, як плата за окремі конкретно визначені послуги, а саме: за видачу охоронних документів на використання об’єктів промислової власності і підтвердження їх чинності на території України, за використання авторського права резидентів, адвокатським та іншим компаніям-резидентам за справами, які перебувають у впровадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність, а також конфісковані, безхазяйні, успадковані та інші кошти, за якими не звернувся власник до кінця терміну зберігання.
Відповідно з поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться операції в готівковій та безготівковій формі, перелік яких наведено у зазначеній вище Інструкції.
Кошти на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента, яка здійснює підприємницьку діяльність, зараховуються та використовуються за режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.
Відповідно до чинного законодавства України юридичним особам-нерезидентам поточні рахунки в уповноважених банках України не відкриваються.
5.7. Ia?aioi?ieaiiy oa cae?eooy ?aooieo
У разі переоформлення рахунку у зв’язку з реорганізацією підприємства (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділення) подаються такі самі документи, як і для створення підприємства.
У разі проведення перереєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, викликаної змінами назви, організаційно-правової форми, форми власності до установи банку подається заява власника рахунку, нова копія свідоцтва про державну реєстрацію та зміни до установчих документів завірені в установленому порядку, а при зміні характеру діяльності власника рахунку подається один із примірників нового статуту (положення).
При ліквідації підприємства його основний рахунок переоформляється на ім’я ліквідаційної комісії, для чого подається рішення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвідчена картка із зразками підписів уповноважених членів ліквідаційної комісії і відбитком печатки підприємства, що ліквідується. Ліквідаційна комісія вживає заходів щодо закриття додаткових рахунків.
Поточні рахунки закриваються в установах банку:
а) на підставі заяви власника рахунку;
б) на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства;
в) на підставі відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію підприємства чи визнання його банкрутом;
г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи договором між установою банку та власником рахунку.
У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів, установа банку на підставі платіжного доручення власника рахунку перераховує такі залишки на інший відкритий цим підприємством рахунок (основний чи додатковий). У разі наявності у підприємства лише одного (основного) рахунку для його закриття та перерахування залишків коштів необхідно відкрити додатковий рахунок.
У разі закриття основного поточного рахунку, на якому обліковується картотека заборгованості, зазначена картотека передається засобами спецзв’язку до банку, в якому відкрито додатковий рахунок, який клієнт визначає основним.
Відмова банку в прийнятті документів, не сплачених у строк, є неприпустимою.
Справа з юридичного оформлення рахунку залишається в установі банку. Операції за рахунками можуть бути тимчасово припинені на підставі рішення державних податкових, судових, правоохоронних та інших органів, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разі тимчасового припинення операцій на рахунках, вони не закриваються до отримання повідомлення відповідного органу про відміну рішень про припинення операцій на рахунках.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.