лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у комерційних банках України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

4.1. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним банкам
у регіональних управліннях
Національного банку України
Як суб’єкт господарської діяльності банк не може функціонувати без кореспондентських відносин з регіональним управлінням Національного банку України та безпосередньо з іншими банками.
Кореспондентські відносини з регіональним управлінням
НБУ встановлюються на підставі укладеної угоди про від-
криття кореспондентського рахунку для проведення між-
банківських розрахунків комерційного банку з іншими банками. Для його відкриття комерційний банк подає регіональному
управлінню НБУ такі документи: заяву на відкриття рахунку; копію банківської ліцензії; копію зареєстрованого статуту засвідченого реєструючим органом або нотаріально; картку зі зразками підписів та печаткою встановленого зразка, засвідчену нотаріально.
При відкритті кореспондентського рахунку регіональне управління НБУ обов’язково у триденний термін повідомляє про це по-
даткову інспекцію, на території якої розташований комерційний банк. Копія повідомлення залишається у справі про відкриття рахунку.
Юридичною адресою власника кореспондентського рахунку вважається та, яку зазначено в картці зі зразками підписів, причому вона має відповідати адресі, вказаній у статуті. Про зміну юридичної адреси власник коррахунку зобов’язаний у тижневий термін повідомити регіональне управління НБУ у письмовій формі. У разі невиконання цієї умови, регіональне управління НБУ має право підняти питання про розірвання укладеної з комерційним банком угоди.
При заповненні зразків підпису виходять з того, що право першого підпису належить керівникові банку та уповнова-
женим ним особам, право другого — головному бухгалтеру
та уповноваженим ним особам. Отже, право першого підпису
не може бути надане головному бухгалтеру чи іншим особам,
які мають право другого підпису, і навпаки, право другого
підпису не може бути надано особі, якій надано право першого підпису.
У разі заміни чи доповнення хоча б одного підпису, подається нова картка зі зразками підписів усіх осіб, що мають право першого та другого підпису.
У картці зі зразками підписів та печатки вказується номер кореспондентського рахунку, а також проставляється ідентифікаційний код власника рахунку.
За тимчасової відсутності печатки (при створенні банку, у зв’язку з реорганізацією, зміною найменування чи підпорядкованості, втратою печатки тощо) керівник (або уповноважена ним особа) регіонального управління НБУ на підставі відповідного звернення надає власникові кореспондентського рахунку термін для виготовлення печатки.
У процесі закриття банку відкривається рахунок на ім’я ліквідаційної комісії. За цих обставин до регіонального управління НБУ подається рішення про ліквідацію банку і нотаріально засвідчена картка зі зразками підписів уповноважених членів ліквідаційної комісії та з відбитком печатки банку, що ліквідовується.
Кореспондентський рахунок комерційного банку закривається:
за рішенням Національного банку України про ліквідацію комер­ційного банку;
за рішенням арбітражного суду про ліквідацію банку чи визнання його банкрутом;
за рішенням загальних зборів акціонерів (засновників) комерційного банку про реорганізацію чи ліквідацію.
У разі закриття кореспондентського рахунку регіональне управління НБУ повідомляє про це податкову інспекцію, на території якої розташований комерційний банк.
Національний банк України здійснює контроль за додержанням комерційними банками банківського законодавства та нормативних актів, що регламентують порядок проведення міжбанківських розрахунків.
Виконані комерційним банком протягом операційного дня
операції за міжбанківськими розрахунками мають бути відображені в той самий день на його кореспондентському рахунку як у балансі комерційного банку, так і в балансі регіонального управління НБУ.
Кореспондентський рахунок відображає міжбанківські розрахунки, які здійснюються через систему електронних платежів. Отже, регіональне управління НБУ надає весь комплекс послуг розрахунково-касового обслуговування за дорученням і за кошти комерційного банку. У договорі про встановлення кореспондентських відносин обумовлюється порядок обслуговування кореспондентського рахунку, права та обов’язки сторін, відповідальність сторін, порядок розрахунків, порядок змін та розірвання договору тощо.
4.2. Організація міжбанківських
розрахунків
Національний банк України починає обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку тільки після підписання спільного акта про функціональну готовність комерційного банку до роботи через кореспондентський рахунок.
Усі міжбанківські розрахунки здійснюються через систему електронних платежів (СЕП), на підставі електронних розрахункових документів шляхом списання та зарахування коштів через консолідований кореспондентський рахунок.
Національний банк має право отримувати від комерційного банку всю звітність та вимагати необхідну інформацію як від банку в цілому, так і від його окремих установ; установлювати регламент обслуговування кореспондентського рахунку; вимагати відповідності технології обробки платежів у програмній системі банку потребам СЕП, сумісності програмно-технічних та організаційних засобів комерційного банку з цією системою; здійснювати безспірне списання (стягнення) коштів із консолідованого кореспондентського рахунку комерційного банку у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Водночас Національний банк України зобов’язаний виконувати всі умови угоди, забезпечуючи своєчасне і якісне здійснення міжбанківських розрахунків; касове обслуговування за дорученням КБ, включаючи підкріплення операційних кас готівкою; збереження доручених йому грошових коштів комерційного банку. Крім цього, НБУ зобов’язаний щоденно надавати виписку з рахунку та контролювати проходження електронних розрахункових документів і надавати інформацію про це на вимогу комерційного банку, підтримувати належний стан програмного забезпечення та нормативно-довідкової бази СЕП і своєчасно передавати комерційному банку інформацію про їх зміни тощо.
Повне коло обов’язків за угодою визначається і для комерційного банку. Так, комерційний банк має: забезпечувати чітке здійснення міжбанківських розрахунків через кореспондентський рахунок з дотриманням правил, установлених Національним банком; виконувати вимоги Національного банку щодо сумісності та надійності програмно-технічних і організаційних засобів, форм і порядку надання інформації; своєчасно подавати звітність та всю необхідну інформацію.
Функціонування СЕП забезпечується взаємодією між учасниками міжбанківських розрахунків, регіональними розрахунковими палатами (РРП) та Центральною розрахунковою палатою (ЦРП).
Механізм розрахунків відображено на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Міжбанківські розрахунки в Україні

Учасниками системи міжбанківських розрахунків можуть бути:
а) на рівні РРП: регіональні управління Національного банку та комерційні банки;
б) на рівні ЦРП: РРП, управління Національного банку по м. Києву і Київській області; операційне управління і головне управління НБУ; комерційні банки та їх філії.
Після відкриття комерційному банку кореспондентського рахунку, регіональне управління Національного банку надсилає НБУ повну інформацію про комерційний банк. Всі реквізити комерційного банку заносяться до бази даних «Довідник комерційних банків України».
Програмно-технологічна структура СЕП включає: програмно-технологічні комплекси СЕП; електронну пошту Національного банку; засоби захисту інформації.
Програмно-технічні комплекси відповідають трьом рівням програмно-технологічної структури СЕП.
На рівні банків — учасників СЕП комплекс АРМ-НБУ забезпечує обмін електронними розрахунковими документами, іншою інформацією між САБ (система автоматизації банку) та РРП і її захист.
Рівень РРП обслуговується програмно-технічним комплексом АРМ-2, який виконує обмін електронними розрахунковими документами між РРП і банками — учасниками СЕП, забезпечує ведення технічних рахунків банку і передачу результатів розрахунків на кінець робочого дня до САБ регіонального управління НБУ, а також обмін з ЦРП контрольною інформацією.
Рівень ЦРП обслуговується АРМ-1, який забезпечує перевірку правильності та узгодженості функціонування РРП. Звітна інформація надається регіональному управлінню НБУ.
Кожен програмно-технічний комплекс (АРМ-НБУ, АРМ-2, АРМ-1) забезпечує захист системи від несанкціонованого втручання.
У СЕП здійснюється приймання, передача електронних розрахункових документів, підтвердження про їх отримання (квитуван­ня), ведення технічних рахунків учасників СЕП та надання інформації про стан міжбанківських розрахунків.
Обробка електронних розрахункових документів відбувається в порядку черговості надходження до системи. Єдиним джерелом надходження електронних розрахункових документів в СЕП є САБ.
На початку робочого дня РРП отримують від відповідних регіональних управлінь Національного банку інформацію про стан рахунків і надають цю інформацію власникам рахунків (комерційним банкам).
Відправлені та отримані електронні розрахункові документи відображуються на технічних рахунках банків у РРП. Інформація про стан цих рахунків надається учасникам розрахунків протягом дня з періодичністю, що визначається діючою технологією СЕП.
Початкові платежі від банків приймаються лише у межах поточної суми на технічному рахунку.
Наприкінці дня результати розрахунків за поточний робочий день відображуються на коррахунках комерційного банку в регіональних управліннях НБУ.
Банк-одержувач електронні розрахункові документи для кожного клієнта формує у вигляді паперового документа «Реєстр електронних розрахункових документів».
Реєстр замінює паперові документи, що підтверджують зарахування коштів на рахунок клієнта і видається як додаток до виписки, тому він завіряється підписом уповноваженої особи та штампом банку.
Центральна та регіональні розрахункові палати функціонують на базі існуючої системи бухгалтерського обліку та звітності НБУ.
При здійсненні міжбанківських розрахунків застосовуються рахунки, які передбачені у Плані рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України:
1410 «Овердрафт за рахунками комерційних банків» у розрізі аналітичних рахунків:
«Овердрафт за кореспондентським рахунком комерційного банку»;
«Овердрафт за транзитним рахунком для сум, які не були під-
тверджені банком-одержувачем»;
2631 «Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів — установою Національного банку України»;
2632 «Транзитний рахунок регіону для непідтверджених сум»;
2633 «Внутрішній транзитний рахунок АРМ-2 СЕП»;
2800 «Рахунки регіональних управлінь Національного банку України для внутрішньобанківських розрахунків»;
3200 «Кореспондентські рахунки банків-резидентів»;
3206 «Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені банком — одержувачем коштів»;
4631 «Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені одержувачем коштів — установою Національного банку України»;
4632 «Транзитний рахунок регіону для непідтверджених сум»;
4633 «Внутрішній транзитний рахунок АРМ-2 СЕП»;
4800 «Рахунки регіональних управлінь Національного банку України для внутрішньобанківських розрахунків»;
8040 «Технічні рахунки установ Національного банку України в Розрахунковій палаті (активно-пасивний)»;
8041 «Технічний рахунок АРМ-2 (активно-пасивний)».
Треба чітко уяснити, що міжбанківські розрахунки проводяться через кореспондентські рахунки комерційних банків, які відкриті у відповідному регіональному управлінні НБУ.
Розглянемо схему можливих бухгалтерських проведень при розрахунках у межах регіону. Так, до комерційного банку поступило платіжне доручення клієнта щодо перерахування коштів за матеріальні цінності на поточний рахунок постачальника, який відкритий в іншому комерційному банку. Зазначимо, що платник і отримувач знаходяться в одному регіоні.
У комерційному банку-платнику виконується бухгалтерське проведення:
Дебет — рахунок клієнта (2600).
Кредит — кореспондентський рахунок банку (1200).
У регіональному управлінні Національного банку проводиться операція списання коштів з кореспондентського рахунку банку-
платника.
Перш, ніж перерахована сума, що списана з кореспондентського рахунку банку-платника буде зарахована на поточний рахунок одержувача в банку-одержувачі, в регіональних розрахункових палатах (регіону платника і регіону одержувача) пройде складна обробка документів за внутрішньою схемою бухгалтерського обліку міжбанківських розрахунків СЕП, побудованої з використанням внутрішніх технологічних рахунків.
Записи на рахунках бухгалтерського обліку в системі міжбанківських розрахунків проводяться відповідно до пакета розрахункових документів у СЕП (сукупності розрахункових документів як дебетових, так і кредитових).
Файл А — пакет початкових розрахункових документів, у якому містяться електронні розрахункові документи від банку — відправника пакета.
Файл Т — квитанція на файл А.
Файл В — пакет відповідних розрахункових документів, у якому містяться розрахункові документи, спрямовані банку — одержувачу пакета.
Файл S — квитанція на файл В.
Файл С — пакет міжрегіональних розрахункових документів, у який включені всі електронні розрахункові документи від банків, що обслуговуються в іншому регіоні.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.