лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА II
ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ
ВІДКРИТИХ СИСТЕМ
 І РІВНЕВІ ПРОТОКОЛИ
 


  1. Еталонна модель взаємодії відкритих систем

 (ЕМВВС, OSI — Open System Interconnect).
Рівневі протоколи
За дотримання певних стандартів немає значення, хто виробляє програмне та апаратне забезпечення. У такий спосіб реалізується ідеологія відкритих систем, причому відкритими вважаються дві реальні системи, якщо вони базуються на однакових стандартах.
Модель взаємодії відкритих систем була розроблена МОС разом із МККТТ. Вона отримала назву еталонної моделі, оскільки використовується для зіставлення з іншими моделями взаємодії відкритих систем.
Основні положення еталонної моделі викладено у стандартах: ISO 7498, X.200. Домовленості щодо опису рівнів еталонної моделі в: ISO TR 8509, X.210. Принципи адресації в середовищі ВВС: ISO 7498/AD 3. Принципи передачі без установлення з’єднання: ISO 7498/AD 1.
Основними завданнями під час розробки ЕМВВС були:
1) стандартизація обміну даними між системами;
2) усунення технічних перешкод для зв’язку систем;
3) усунення труднощів внутрішнього опису функціонування окремої системи; інше.
В еталонній моделі використовуються чотири базові поняття: відкрита система, прикладний об’єкт (процес), з’єднання, фізичне середовище (див. Термінологічний словник).
Усі функції відкритих систем згруповано так, щоб зміни в одній групі мало впливали на іншу групу, — за рівнями.
В еталонній моделі використовуються сім рівнів: фізичний, канальний, мережний, транспортний, сеансовий, подання даних, прикладний.
Функції кожного рівня дають можливість виконувати певні дії на більш високому рівні. Останній рівень дозволяє реалізувати прикладні програми користувача.
Кожний рівень виконує власне формування пакета, додаючи заголовок і кінцеві блоки до повідомлення, що надійшло з вищого рівня. Тобто, до того моменту, коли повідомлення готове до передачі, з’являються сім наборів заголовків і кінцевих блоків.
1. Фізичний рівень (Physical) визначає фізичні, електричні, функціональні властивості фізичного середовища (потужність, частоту сигналу, як кріпиться кабель, які розняття).
Функції цього рівня забезпечують активізацію, підтримку й дезактивізацію фізичного зв’язку між DTE і DCE. Обробляється фактичне пересилання бітів.
Найвідоміші стандарти фізичного рівня — RS-232-C і V.24/V.28. У всьому світі широко використовуються і деякі інші стандарти, але більшість із них як основу використовують такі позначення контактів, як в RS-232-C (рис. 5) або V.24.

Рис. 5. Розняття інтерфейсу RS-232-C
Отже, інтерфейс фізичного рівня репрезентується ланцюгами обміну між DTE і DCE, а також сигналами між DCE.
2. Канальний рівень, рівень ланки передачі даних (Data Link) відповідає за надійність і достовірність передачі даних каналом, визначає правила доступу до каналу. Здійснює контроль і корекцію похибок, механізм відновлення даних; забезпечує синхронізацію даних, управління потоком даних (запобігання перевантаженням DTE).
Основні канальні протоколи показано на рис. 6. та описано в Термінологічному словнику.
Протоколи керування каналом зв’язку об’єднуються в групи за ознакою вирізнення головного чи підлеглого вузла.
Протоколи канального рівня чи методи доступу до каналу поділяють також на детерміновані та недетерміновані. В детермінованих

  

 

 

 

 

 


Рис. 6. Протоколи канального рівня
методах передавальне середовище розподіляється між вузлами за допомогою спеціальних механізмів. Найбільш відомі — метод опитування, метод передачі прав, метод кільцевих слотів. Недетерміновані методи доступу передбачають конкуренцію за середовище передачі. Один із найвідоміших — CSMA/CD — множинний метод доступу з контролем несучої частоти і виявленням колізій (ММDК/ОК).
3. Мережний рівень (Network) — забезпечує маршрутизацію даних, визначаючи таким чином шлях даних від однієї системи до іншої; визначає інтерфейс DTE з мережею пакетної комутації та інтерфейс двох DTE між собою в мережі пакетної комутації.
Алгоритми адресації та маршрутизації будуються таким чином, щоб забезпечити їхню незалежність від технічних і програмних засобів.
З-поміж найвідоміших протоколів мережного рівня можна назвати Х.25, Х.75.
4. Транспортний рівень (Transport) — забезпечує інтерфейс між мережею передачі даних і верхніми трьома рівнями; він проектується в такий спосіб, щоб відокремити користувача від деяких фізичних і функціональних особливостей мережі. До даних сеансового рівня додає службову інформацію, що ідентифікує адресата. Отримавши інформацію, декодує її, аби визначити, якій прикладній програмі призначено дані.
Сукупність протоколів транспортногорівня забезпечує розбивку повідомлень на пакети під час пересилки і збирання пакетів у місці отримання. Ці протоколи дуже часто реалізуються у вигляді окремих програм розбивки і збирання пакетів.Транспортний рівень відповідає за вибір протоколу одного з п’яти класів для забезпечення якості обслуговування з параметрами, що їх встановлює користувач на сеансовому рівні. Класи протоколів описано в стандарті Х.224.
5. Сеансовий рівень (Session) забезпечує взаємодію прикладних програм у мережі, інтерфейс користувача з рівнем транспортних послуг. Цей рівень надає засоби організації обміну даними, і користувач може обрати тип синхронізації та управління, наприклад:
• напівдуплексна чи дуплексна передача;
• точки синхронізації для проміжного контролю і відновлення даних;
• аварійне завершення і рестарти;
• нормальна чи прискорена передача даних.
Так забезпечується організація і синхронізація діалогів між абонентами, надається можливість виявляти збої під час передачі та відновлювати інформацію за рахунок рестарту з контрольних точок.
6. Рівень подання даних (Presentation) конвертує дані прикладного рівня (будь-якого формату) в стандартний формат для нижніх рівнів, придатний для передачі. Складається з багатьох синтаксичних таблиць (телетайп, відеотекст, ASCII). Забезпечує незалежність подання даних для передачі від конкретних прикладних програм.
7. Прикладний рівень (Application) підтримує прикладний процес користувача, дає можливість передати інформацію по каналу зв’язку з конкретної прикладної програми, містить сервісні елементи для підтримки прикладних процесів.
Дотепер детально розроблено лише чотири нижні рівні ЕМВВС.
Комп’ютери, що обмінюються інформацією, мають використо­вувати спільні протоколи. Такий набір протоколів називають стеком протоколів (protocol stack).
Модель OSI корисна тим, що будь-який стек протоколів певною мірою опирається на цю модель, хоча жоден із реальних протоколів не відповідає їй повністю.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.