лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 


3. БЛОЧНО-МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

Блочно-модульний контроль знань студентів із дисципліни проводиться у формі двох письмових контрольних робіт. Перша контрольна робота містить питання (див. Завдання для перевірки знань) за темами I — VI і розв’язання задач теми III. Друга контрольна робота охоплює питання за темами VII — XII і розв’язання задач з оцінки витрат на організацію телекомунікацій.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ
Формою підсумкового контролю знань із дисципліни є іспит, що проводиться у вигляді письмових тестів.
До тесту допускаються студенти, які своєчасно захистили лабораторні роботи і позитивно виконали завдання, передбачені блочно-модульним контролем.
Кожний студент на іспиті отримує індивідуальний тест, що складається з 90 запитань із варіантами відповідей, які охоплюють усі теми курсу.
Відповівши на питання тесту, студент може набрати щонайбільше 90 балів. За кожне запитання тесту нараховується: 1 бал — за повну і правильну відповідь; 0,5 бала — за неповну правильну відповідь; 0 балів — за неправильну відповідь.
Студент отримує оцінку відповідно до набраної кількості балів:
«відмінно» — 70—90 балів;
«добре» — 55 — 70 балів;
«задовільно» — 40 — 55 балів;
«незадовільно» — 0 — 40 балів.

ПРИКЛАД ТЕСТУ: o — множинний вибір,
? — одинарний вибір.
Тест № 1
1. Телекомунікації — це:
? системи передачі інформації на відстані
? системи спілкування на відстані
? системи зв’язку
2. Першу ТК-систему було створено:
? 1837 р.
? 1832 р.
? 1964 р.
? 1895 р.
3. До ТК-систем належать:
o телеграф
o телефон
o радіо
o телекс і телефакс
o телебачення
o мережі ЕОМ
4. Перший етап розвитку засобів зв’язку:
? використання глобальних мереж
? використання супутникового зв’язку
? створення телефону і телеграфу
? створення радіо і телебачення
5. Система передачі даних — це:
? DTE, DCE
? DTE, DCE, інтерфейс DTE-DCE
? DTE, DCE, канал
? DTE, DCE, інтерфейс DTE-DCE, канал
? інтерфейс DTE-DCE, канал
6. Канали передачі даних бувають:
o аналогові й цифрові
o комутовані й виділені
o синхронні та асинхронні
o дуплексні й напівдуплексні
7. ТК-системи бувають:
o кабельні та бездротові
o локальні та глобальні
o з комутацією каналів і пакетів
o з установленням з’єднання та без нього
o однорідні й неоднорідні
8. Першою глобальною мережею була:
? BITNET
? ARPANET
? MILNET
? NSFNET
9. Internet побудовано на основі:
? BITNET
? ARPANET
? MILNET
? NSFNET
10. До глобальних мереж належать:
o ALONA
o BITNET
o EARN
o UUSP
o USENET
o RELCOM
o SMTP
11. В Україні функціонують мережі:
o RELCOM
o ALONA
o BITNET
o ВИККИ
o СВІТ
o ГСВЦ
o ИРЕНА
o Експрес-2
o Все-Всім
12. Напрямки розвитку ТК на Україні:
o створення локальних мереж установ
o створення спеціалізованих ТК-систем загального призначення
o створення ТК-систем відомчого призначення
o створення глобальних мереж
o створення шлюзів для виходу на глобальні мережі
13. До міжнародних організацій зі стандартизації належать:
o ISO
o CCITT (ITU)
o IEC
o ANSI
o IEEE
o ISA
14. X.25 — це стандарт:
? ISO для телефонних каналів
? ISO для мереж передачі даних
? CCITT для цифрових мереж
? CCITT для мереж передачі даних
15. Протокол — це:
o набір семантичних і синтаксичних правил, що визначають поведінку функціональних блоків СПД
o система уніфікованих зв’язків і сигналів, через які з’єдну­ються пристрої системи
o набір правил, дотримання яких забезпечує сумісність програмного та апаратного забезпечення
16. Відкриті системи — це:
? сукупність ЕОМ із програмним забезпеченням і периферією, що забезпечує передачу інформації
? програми, які є джерелами і отримувачами інформації в реальних системах
? системи, що базуються на однакових стандартах
17. Два інші визначення стосуються
? реальної системи і фізичного середовища
? реальної системи і прикладних процесів
? прикладних процесів і фізичного середовища
18. Скільки рівнів має ISO (ЕМ ВВС):
? 5
? 7
? 3
19. Протоколи фізичного рівня визначають:
o фізичні властивості СПД
o функціональні властивості СПД
o активізацію, підтримку і дезактивізацію зв’язку DTE-DCE
o контроль і корекцію похибок
20. До протоколів фізичного рівня належать:
o RS-232-C
o V.24
o V.28
o TDMA
o X.25
21. Протоколи канального рівня визначають:
o надійність і достовірність передачі даних
o правила доступу до каналу
o контроль і корекцію похибок
o підтримку зв’язку DTE-DCE
o управління потоком даних
o шлях даних від однієї системи до іншої
22. До протоколів канального рівня належать:
o RS-232-C
o X.25
o Xon/Xoff
o HDLC
o LAРM
o CSMA/CD
o ARQ
23. ARQ — це метод:
? передачі прав (маркера)
? автоматичного запиту на повтор передачі
? доступу з контролем несучої частоти
24. Протоколи мережного рівня:
o забезпечують маршрутизацію даних
o управління потоком даних
o контроль і корекцію похибок
o визначають шлях даних від однієї системи до іншої
25. Протоколи мережного рівня:
o X.25
o V.24
o X.75
o V.28
26. Протоколи транспортного рівня:
o конвертують дані у стандартний формат для нижніх рівнів
o забезпечують взаємодію прикладних програм у мережі
o забезпечують розбиття повідомлення на пакети
27. Базова модель Internet має рівнів
? 7
? 5
? 4
? 3

28. Базова модель Internet має рівні:
o фізичний
o канальний
o мережний
o транспортний
o сеансовий
o подання даних
o прикладний
29. До протоколів мережного (Internet) рівня належать:
o IP
o RIP
o TCP
o TELNET
o GGP
o UDP
o FTP
30. До протоколів транспортного (Internet) рівня належать:
o IP
o RIP
o TCP
o TELNET
o GGP
o UDP
o FTP
31. До базових моделей протоколів можна віднести:
o MAP/TOP
o Internet
o Telnet
o SNA
o DNA
o ATM
32. Що таке router:
? міст
? маршрутизатор
? шлюз
? комутатор
33. Sniffer Analyzer бувають:
o програмно-апаратні
o програмні
o апаратні
34. Технологія Ethernet визначається стандартом ІЕЕЕ:
? 802.2
? 802.3
? 802.4
? 802.5
35. Локальні мережі на основі різних стандартів різняться:
o технічним забезпеченням
o правилами поєднання технічних засобів
o топологіями
o методами доступу до каналу
o методами маршрутизації
36. Ethernet як метод доступу до каналу використовує:
? передачу маркера
? контроль несучої з виявленням колізій
? неперервний запит на повторення передачі
37. Тонкий Ethernet — це:
? 10BASE-T
? 10BASE2
? 10BASE5
? 10BASE-F
? 100BASE-TX
38. Яке обладнання може використовуватися для стандарту 10BASE2:
o адаптер
o HUB
o BNC-конектор
o термінатор
o BNC-T конектор
o приймач-передавач
o повторювач
o кабель RG-58
o кабель RG-62
o кабель Thick
o кабель UTP
o кабель AUI
o трансивер thick
o MAU
39. Обмеження для Token Ring:
o відстань між MAU і ЕОМ до 45 м
o відстань між MAU і ЕОМ до 185 м
o у кільці не > 96 ЕОМ
o у кільці не > 15 ЕОМ
40. Обмеження для ARCNET
o між пасивним HUB та обладнанням не >30 м
o між пасивним HUB та обладнанням не >45 м
o між активним HUB і ЕОМ не >300 м
o між активним HUB і ЕОМ не >600 м
41. Ethernet підтримує топологію:
? кільцеву
? шинну
? зірчасту
42. Модеми поділяються на:
o зовнішні
o внутрішні
o групові (стійкові)
o гніздові
o PC Card
o асинхронні та синхронні
o дуплексні й напівдуплексні
43. Smart-модеми:
o модеми фірми Smart
o реалізують додаткові функції
o мають єдину систему команд
o для певних ліній передачі
44. Префікс АТ не ставиться перед командами:
o А
o +++
o Dn
o W
o @
45. До модемних протоколів фізичного рівня відносять:
o RS-232
o RS-449
o EEP
o ECP
o V.24
o V.36
46. Виберіть протоколи модуляції:
o V.21
o V.32
o V.42bis
o MNP1
o MNP5
o HST
o ZyCELL
o ZMODEM
o Kermit
47. S0=3 означає:
? для автовідповіді 3 гудки
? занести число 3 до регістра S0
? кількість гудків, що надійшли, = 3
48. До цифрових технологій відносять:
o ISDN
o SONET
o ETHERNET
o Frame Relay
o TDMA
o T1/T3
49. ISDN — це:
o I Still Don’t Know
o інтегрована аналогова мережна служба
o інтегрована цифрова мережна служба
o цифрове з’єднання телефонними лініями
o цифрове з’єднання виділеними лініями
50. Стандарт BRI:
o виділяються 2 В і 1 D канали
o виділяються 23 В і 1 D канали
o забезпечується швидкість 1,5 Мб/с
o забезпечується швидкість 128 Кб/с
o B і D канали виділяються телефонною компанією
o B і D канали = 1 цифрова телефонна лінія
51. Виберіть технологію, що забезпечує найвищу швидкість передачі:
? SONET
? T1/T3
? ISDN
? Switched-56
52. Відомості про користувача, який користується роумінгом, містяться в:
? HLR
? VLR
? EIR
? AC
53. Основний принцип стільникових мереж — це:
? утримання виклику
? роумінг
? повторне використання частот
? переадресація виклику
54. В Україні стандарти для стільникових мереж:
o CDMA
o NMT
o AMPS
o GSM
o Radiocom
55. Виберіть стандарти пейджингового зв’язку:
o CDMA
o AMPS
o RDS
o POCSAG
o ERMES
o FLEX
56. Пейджери бувають:
o голосові
o текстові
o цифрові
o сигнальні
57. АТС бувають:
o офісні
o відомчі
o аналогові
o цифрові
o псевдоцифрові
58. Система голосової пошти дозволяє:
? обдзвонювати абонентів для передачі мовного повідомлення;
? отримувати голосові повідомлення
? здійснювати запис телефонних розмов
59. До послуг комп’ютерної телефонії можна віднести:
o автовідповідач
o збір і видача статистики
o змішування викликів
o голосову пошту
60. Перший супутник зв’язку було запущено:
? 1945 р.
? 1957 р.
? 1958 р.
? 1964 р.
61. LEO — це:
? геостаціонарні супутникові системи
? низькоорбітальні супутникові системи
? високоорбітальні супутникові системи
62. Супутникові системи використовують протоколи:
o ALOHA
o TDM
o ARQ
o FDM
63. Серед проектів супутникових систем можна назвати:
o Teledesic
o Іридіум
o Глобалстар
o Меридіан
o Odyssey
64. Служба автентифікації призначена для:
? виявлення спотворень, вставок, повторів даних
? підтвердження, що відправник — саме той, за кого себе видає
? запобігання несанкціонованого доступу до ресурсів мережі
? нейтралізації загрози відмови від інформації з боку відправника
65. Які з методів захисту можуть використовуватися для служби автентифікації:
o шифрування
o цифровий підпис
o контроль доступу
o забезпечення цілісності
o підстановка трафіка
o управління маршрутизацією
o арбітраж (освідчення)
66. Варіанти шифрування:
o скремблювання
o цифрове кодування
o симетричне шифрування
o асиметричне шифрування
o електронний підпис
67. В електронному підписі:
o використовуються методи шифрування
o є сам методом шифрування
o шифрується все повідомлення, що підписується
o шифрується лише контрольна сума
o використовуються особисті ознаки
68. Механізм цілісності реалізується:
? приєднанням до кінця повідомлення контрольних сум
? додаванням до тексту фіктивних блоків
? визначенням маршруту передачі повідомлення
69. До методів симетричного шифрування належать:
o шифри заміни
o шифри перестановки
o шифри збивання
o шифри з відкритим ключем
70. До пасивних засобів захисту приміщень належать:
o пристрої постановки перешкод
o пристрої спостереження
o пристрої автоматичного запису телефонних розмов
o нелінійні локатори
o рентгенометри
o металошукачі
71. Алгоритм RSA використовує довжину ключа:
? 64 біти
? 128 бітів
? 32 біти
? довільну
72. До програмних засобів шифрування інформації відносять:
o PGP
o Secret Agent
o ANTYCOP
o PASSW
o PROTEST
73. До стандартів ЕОД належать:
o UN/EDIFACT
o ODA/ODIF
o DTAM
o SWIFT
o VAS
74. Стандарт EDIFACT — це:
? стандарт на офісні документи
? стандарт для документів адміністрації, торгівлі й транспорту
? стандарт на структуровані документи в телекомунікаціях
75. Приклад ЕОД типу 1:Б
? пересилка листа
? списки розсилки
? BBS
? телеконференція
76. Електронна пошта може пересилатись:
o у межах локальних мереж
o у глобальних мережах у рамках однієї системи електронної пошти
o у глобальних мережах між різними системами електронної пошти
o між глобальними мережами
77. Доменна адресація передбачає:
? вказання умовних позначень усіх машин, які ретранслюють повідомлення
? вказання умовного позначення машини, яка має отримати повідомлення
? зазначення числового коду машини, яка має отримати пові­домлення
78. Доменом у доменній адресі може бути:
o країна
o мережа
o місто
o організація
o прикладний напрямок, якому відповідає мережа
79. Позначте поняття не цього ряду:
? UUCP
? SMTP
? MIME
? MAPI
80. Визначіть зайве:
? LISTSERV
? USENET
? Majordomo
81. Модерована телеконференція — це:
? динамічна телеконференція
? телеконференція з цензурою повідомлень
? відкрита телеконференція
82. misk — це позначення конференцій категорії:
? розваги (хобі, мистецтво)
? орієнтованих на дискусії
? інші теми
83. Визначіть зайве:
? IMHO
? OTON
? BTW
? MAPI
84. Визначіть поняття не цього ряду:
? HTML
? URI
? HTTP
? CGI
? FTP
85. Визначіть відмінне:
? <B>
? <I>
? <Body>
? <P>
86. Визначіть відмінне:
? <A HREF=«file:///C:\DIR\filen.ext”>
? <A HREF=«file:///C|/DIR/filen.ext”>
? <A HREF=«filen.ext”>
? <A HREF=«filen.ext#mark”>
87. Визначіть відмінне:
? HTML Assistent
? HoTMetal
? HTML Writer
? Internet Assistant
88. Визначіть зайве:
? Netscape Navigator
? NCSA Mosaic
? MS Internet Explorer
? Winweb
? Netsite
89. Визначіть зайве:
? Gopher
? WAIS
? Archie
? USENET
90. Визначіть зайве:
? Talk
? IRC
? E-mail
? Usenet
? FTP

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.