лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ

У цьому розділі вказано основні моменти, на які слід звернути увагу під час вивчення дисципліни.

  ТЕМА I
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
 


  1. Поняття телекомунікаційної системи.

Етапи розвитку телекомунікацій
Термін «телекомунікації» (від грец. thle — далеко, на відстані та лат. communico — спілкуюся) означає можливість спілкування (зв’язку) на відстані.
Телекомунікації — це засоби віддаленого інформаційного зв’язку.
Розвиток телекомунікацій нероздільно пов’язаний із розвитком засобів зв’язку. Технологічні основи сучасних систем телекомуні­кацій було закладено ще в минулому столітті. Створення першої телекомунікаційної системи можна віднести до 1832 р., коли російський винахідник П. Л. Шиллінг створив перший практично придатний електромагнітний телеграф. У 1837 р. американець Морзе винайшов електромеханічний телеграфний апарат і знамени­ту азбуку, якою донині користуються моряки. Та справжньою віхою в історії телекомунікацій можна назвати дату 7 травня 1895 р., коли російський фізик і електротехнік О. С. Попов на засіданні Російсь­кого фізико-хімічного товариства в Петербурзі продемонстрував перший у світі радіо­приймач. (Навесні 1997 р. дальність радіозв’язку становила 600 м, влітку — 5 км. Лише 1901 р. дальність радіопередач досягла 150 км).
Зараз серед систем телекомунікацій можна назвати: телеграф, телефон (у тому числі радіотелефон), радіо, супутниковий зв’язок, телекс, телебачення (в тому *числі кабельне), мережі ЕОМ та ін.
Розвиток телекомунікацій ішов двома напрямками: розвиток засобів зв’язку і розвиток обчислювальної техніки. Протягом двох останніх десятиліть відбувалося злиття цих напрямків. Будь-яка сучасна телекомунікаційна система поєднує в собі як засоби зв’язку, так і обчислювальну техніку.
Ось чому до етапів розвитку телекомунікацій можна віднести як етапи розвитку ЕОМ (етапи зміни елементної бази — загальновідома зміна поколінь і створення мереж ЕОМ), так і етапи розвитку засобів зв’язку.
Виділимо п’ять етапів розвитку телекомунікацій:
1. З 1832 р. — створення і розвиток телефону і телеграфу — кабельні телекомунікаційні системи.
2. З 1895 р. — поява радіо і телебачення — радіохвильові телекомунікаційні системи.
3. З 1957 р. — використання супутників для передавання інформації — супутникові телекомунікаційні системи.
4. З 1968 р. — поява комп’ютерних мереж — комп’ютерні телекомунікаційні системи.
5. 80-ті рр. — злиття засобів зв’язку та обчислювальної техніки — інтегровані телекомунікаційні системи.
2. Системи передачі даних
Більшість сучасних телекомунікаційних систем використовують­ся не лише для спілкування, а й для обміну даними, тому необхідно ввести поняття «система передачі даних», яке тепер часто вживається.
У найпростішому випадку система передачі даних (СПД — рис. 1) між точками А та В складається з таких елементів:
1. Кінцеве обладнання даних у точці А.
2. Інтерфейс між кінцевим обладнанням даних та апаратурою каналу даних.
3. Апаратури каналу даних у точці А.
4. Каналу передачі між точками А та В.
5. Апаратури каналу даних у точці В.
6. Інтерфейсу (стику) апаратури каналу даних.

  1. Кінцевого обладнання в точці В.

Кінцеве обладнання даних (DTE — Data Terminal Equipment) — це узагальнене поняття, що використовується для опису пристрою користувача або його частини. Може бути джерелом інформації, її отримувачем або тим і тим водночас. Часто як DTE виступає комп’ютер.
Апаратура каналу даних чи апаратура передачі даних (DCE — Data Communication Equipment) призначена для забезпечення можливості передачі інформації між DTE по каналу певного типу. DCE може бути аналоговим модемом, якщо використовується аналоговий канал, або пристроєм обслуговування каналу/даних, якщо використовується цифровий канал типу Е1/Т1 або ISDN.

Рис. 1. Система передачі даних
Під каналом зв’язку розуміють сукупність середовища розпов­сюдження і технічних засобів передачі даних між двома канальними інтерфейсами.
Залежно від типу сигналів, що передаються, розрізняють аналогові та цифрові канали зв’язку.
За режимом використання канали можуть бути комутовані й некомутовані (виділені). У комутованих каналах фізичне з’єднання між абонентами створюється лише на час передачі інформації, а в інший час складові каналів зв’язку можуть бути використані іншими абонентами. Виділені канали створюються та існують упродовж певного інтервалу часу незалежно від передачі інформації; такі канали орендуються в телефонних компаніях або (рідко) прокладаються зацікавленою організацією.
З урахуванням можливостей зміни напрямків передачі інформації канали поділяють на: симплексні, що забезпечують передачу інформації лише в одному напрямку; напівдуплексні, які дозволяють передавати інформацію почергово в обох напрямках; дуплексні, що передають інформацію одночасно в двох напрямках.
Залежно від швидкості передачі розрізняють: низькошвидкісні канали — із швидкістю передачі від 50 до 200 біт/с (телеграфні); середньошвидкісні — зі швидкістю передачі до 9600 біт/с (телефонні); високошвидкісні — зі швидкістю передачі понад 19 200 біт/с (радіо, телевізійні, волоконно-оптичні).
3. Класифікація телекомунікаційних систем
Телекомунікаційні системи можна розділити на групи:
1) за типом середовища передачі:
• кабельні (металеві, волоконно-оптичні), наприклад: телефон, телебачення кабельне, ЛОМ;
• безпровідні (радіохвилі, супутниковий зв’язок), наприклад: радіо, радіотелефон, супутниковий зв’язок, мережі ЕОМ на основі радіохвиль, інфрачервоного випромінювання;
2) за охоплюваною територією:
• локальні — зв’язок здійснюється на невеликих відстанях;
• глобальні (різняться способом організації взаємодії).
Локальні телекомунікаційні системи можна класифікувати за топологією:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.