лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА X
 ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
 1. Основні поняття електронної пошти,
списки розсилки, телеконференції
Поняття «електронна пошта» (electronic mail) передбачає використання каналів зв’язку для передачі повідомлень в електронному вигляді.
Електронна пошта передається здебільшого телефонними або виділеними каналами зв’язку. Для її пересилки можуть використо­вуватися глобальні мережі. Так, на території СНД існують служби електронної пошти: MCI Mail, Compu Serve, AT&T Mail, Internet, Relcom, Demos, GlasNET.
Електронна пошта може пересилатись і в межах локальних мереж.
Типова система електронної пошти складається з поштового серверу та програм-клієнтів. Сервер приймає листи, складає в поштові скриньки, видає користувачеві, відсилає пошту в інші мережі. На такому сервері повинна підтримуватися база даних з іменами та адресами користувачів.
За допомогою програм-клієнтів створюються поштові відділен­ня, готуються і пересилаються, а також приймаються індивідуальні поштові повідомлення та пов’язані з ними файли.
Електронна пошта існує в трьох варіантах:
1. Тип 1:1 (проста — 1 джерело : 1 отримувач) — пересилка текcтових повідомлень типу листа і файлів різної структури, які перед пересилкою повинні бути перетворені до текстового вигляду.
2. Тип 1:Б (1 джерело : багато отримувачів). Прикладом такої електронної пошти є списки розсилки (mailing list) — розсилаються різноманітні повідомлення всім зацікавленим особам, коло яких може бути наперед не визначеним. Послуга автоматичної розсилки надається за передплатою. За певну плату телекомунікаційна служба зобов’язується надсилати користувачеві повідомлення з певної тематики.
Якщо машина, на яку необхідно пересилати повідомлення, підключення до телефонного каналу і електричної мережі, пересилка здійснюється автоматично, без повідомлення користувача. Інформація накопичується у спеціальних каталогах і надається користувачеві за допомогою спеціальних програм.
Списки можуть бути модерованими; в них один або декілька осіб (модератори) переглядають і схвалюють усі повідомлення, перш ніж розсилати їх підписчикам. Проте більшість списків є немодерованими (дискусія може віддалятися від теми, декілька тем обговорюються одночасно).
Списки можуть бути пакетними (дайджестними — декілька повідомлень списку накопичуються до утворення пакета певної довжини) або послідовної обробки.
Більшість списків мають список FAQ (Frequently Asked Questions — запитання, що їх часто ставлять).
3. Тип Б:Б (багато джерел : багато отримувачів). Прикладом такої системи є телеконференції, в яких поштові повідомлення надсилаються не окремим користувачам, а в спеціально організовані дискусійні групи. Відправлені повідомлення стають доступними для будь-кого, хто до них звертається. Телеконференції проводяться в глобальних мережах, і для їх проведення виділяються спеціальні машини. В них забезпечуються: класифікація повідомлень користу­вачів за темами, діалоговий інтерфейс для оперативного спілкуван­ня користувачів, ведення архіву повідомлень і доступ до нього.
Під час проведення телеконференцій використовується технологія, подібна до електронних дощок оголошень (BBS — Bulletin Boards System). Із появою нового повідомлення на дошці оголошень проводиться так зване ехорозсилання повідомлення — автоматична розсилка повідомлення на всі машини, що беруть участь у телеконференціях.
Телеконференції поділяються на модеровані та відкриті.
У модерованих один або декілька користувачів-модераторів визначають — подавати отримане повідомлення в телеконференцію чи ні. Такі телеконференції вимагають виконання великих обсягів роботи, зате обговорення в них ведеться в рамках чітко заданої тематики. Однією з вад таких телеконференцій можна назвати появу публікацій з деякою затримкою — потрібний час на їх перевірку.
Нові телеконференції зазвичай створюються за спільною згодою досить великої кількості користувачів. Для цього вони анонсуються у спеціальній телеконференції (наприклад, news.annonce.newusers для Usenet), у рамках якої виявляється необхідність нової телеконференції в процесі обговорення, яке називається «збиранням голосів» («call for votes»).
Інколи жартома створюються фіктивні телеконференції (bogus). Такі телеконференції видаляються через день-два за відсутності трафіка.
2. Адресація повідомлень в системах
 електронної пошти
Для визначення місця призначення інформації можуть викорис­товуватися спеціальні правила адресації.
Найбільш поширені 2 типи адресації в ЕП: явна (SR) і доменна (DNS).
Явна вимагає повного опису маршруту, яким проходить повідом­лення. У цьому маршруті використовуються адреси (умовні позначення всіх машин, що ретранслюють повідомлення). Адреси розділяються знаком оклику і читаються зліва направо. Перша адреса — джерела повідомлення, остання — приймача. Досить складна (слід чітко знати, куди пересилати, і вказувати маршрути).
Доменна не потребує точного зазначення маршруту, обмежуючись переліком імен — доменів (країн або мереж), субдоменів (місто (організація(...))) та адресою машини, яка має отримати повідомлення. Імена відокремлюються спеціальними символами.
У мережі Relcom (Internet) адреса читається справа наліво.
Домени і субдомени розділяються «.», адреса машини відокрем­люється символом «@». Стандарт RFC822
Наприклад: [email protected],
де: su — СНД, msk — Москва, dials — СП «Діалог», loz — Лозинський.
Домени, що відповідають певним країнам:
de — ФРН, us — США, ca — Канада,
es — Іспанія, jp — Японія, uk — Великобританія,
fr — Франція, ua — Україна, ee — Естонія,
lv — Латвія, by — Білорусь.
Ім’я абонента може визначатися довільно, але існують і спеціальні імена:
POSTMASTER — адміністратор домену,
STATSERV — сервер статистики,
MAILSERV — файловий сервер,
NEWSSERV — сервер телеконференцій.
В Internet може бути три способи доменної адресації залежно від виду домену:
1) країна — як Relcom;
2) прикладний напрямок, якому відповідає мережа:
com — комерційні організації,
edu — навчальні та наукові організації,
gov — урядова установа,
mil — військова організація,
net — мережні організації,
org — інші організації;
3) найменування мережі або іншої структури, що об’єднує ряд мереж. Наприклад: bitnet, telnet, fidonet.
У деяких мережах або країнах адреса до символу @ записується справа наліво (окремі мережі Великобританії та Нової Зеландії).
Адреси користувачеві присвоюються під час реєстрації у відпо­відному вузлі мережі.
В Internet у доменну адресу можуть бути додані уточнювальні субдомени: прикладні напрямки мережі та її найменування. Адресація електронної пошти в Internet основана на системі DNS (Domain Name System — доменна система імен), використання якої в поштовій адресі визначається документом RFC-1123.
Якщо в організації використовується своя внутрішня електронна пошта або повідомлення пересилається в мережу з власною електронною поштою (через шлюз), то використовується додаткова адресація за допомогою символу %. У такому разі через @ вказується шлюз або машина адміністратора внутрішньої електронної пошти, а через % — адреса конкретного користувача.
Наприклад, user%comp1%[email protected]
Комп’ютер, вказаний в адресі перед @, визначатиме подальшу розсилку повідомлення.
Існують і інші варіанти адресацій. Скажімо, мережа Fidonet має таку адресу:
Z:RRNN/SS, або Z:RRNN/SS.PP,
де: Z — № зони (частини світу: 1 — Америка, 2 — Європа);
RR — № регіону (країна або група країн, 46 — Україна);
NN — № мережі в регіоні (місто або група міст);
SS — № станції або вузла;
PP — № точки-пойнта (індивідуальний користувач).
Для Fidonet: 2:5020/69,
де: 2 — зона/частина світу (Європа);
50 — номер регіону (Росія, для України — 46);
20 — номер мережі, що визначає місто, групу (Москва);
69 — номер станції.
Aidstest: 2:5020/69.
Для адресування електронної пошти в системах на стандартах Х.400 може використовуватися мнемонічна адреса (різновид доменного адресування). Для цього використовуються спеціальні позначення доменів:
C=UA — країна,
ADMD=UKRMAIL — адміністративний домен,
PRMD=ASTRA — частковий домен управління,
ORGANIZATION=INFOBANK — організація,
ORGUNIT 1=CREDIT — підрозділ організації,
SURNAME=IVANOV — прізвище користувача,
GIVEN=ALEXANDER — ім’я,
/C=UA/admd=ukrmail/PRMD=ASTRA/0=interbank/q=alex/s=ivanov.
Дуже часто подібна адреса перетворюється на адресу Іnternet за таким правилом:
/c=ua/... @ukrmail.org.
Подібні адреси можуть перетворюватися на доменні для використання в Internet за таким правилом:
1. Номер точки-пойнта з першою буквою «р» ставиться лівим; якщо ж його немає, то — ім’я користувача.
2. Номер вузла з попередньою буквою «F» ставиться після «.» 1.
3. Номер мережі з буквою «n» — після «.».
  1. Номер зони з буквою «Z» — після «.».

5. Ставиться позначення мережі Fidonet.org.
Приклад: [email protected]

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.