лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В БІЗНЕСІ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Процес трансляції полягає в перетворенні структури кадрів даних через зміну їхніх полів. У разі різної довжини кадрів здійснюється розбирання чи збирання пакетів.
У процесі роботи міст вибірково транслює кадри з однієї мережі в іншу. Трансляції підлягають лише кадри даних, адресовані абонентам інших мереж; цим здійснюється розділення інформаційних потоків в рамках об’єднаної мережі. Ця властивість моста часто використову­ється для зниження трафіка в комп’ютерних мережах — адже з допомогою моста локальна мережа може бути поділена на два та більше сегментів меншого розміру з відповідним перерозподілом мережного трафіка між ними.
Для підтримання високої надійності мережі між її абонентами повинно існувати декілька фізичних шляхів. Водночас для виключення дублювання і зміни порядку надходження пакетів у кожний момент часу повинен існувати лише один маршрут між будь-якими двома абонентськими станціями. Отже, в процесі роботи міст має забезпечувати цей єдиний маршрут.
Алгоритми мостів визначаються типом об’єднуваних мереж.
У мережах Ethernet це — алгоритм прозорого з’єднання сегментів (transparent bridge), що базується на протоколі пов’язувального (остового) дерева (Spanning Tree Protocol), стандарт IEEE-802.1. Основним принципом роботи мостів цього типу є фільтрація пакетів. Вони регенеруються мостом лише в тому разі, коли в сегменті, звідки їх отримано, не міститься адреса призначення.
У мережах Token Ring використовується алгоритм маршрутизації від джерела (source routing), стандарт ІЕЕЕ-802.5. Згідно з ним інформація, що описує послідовність мостів між джерелом і приймачем, міститься всередині самого пакета і формується станцією-джерелом у процесі попереднього тестування.
Для об’єднання мереж Ethernet і Token Ring використовується змішаний алгоритм, що включає обидва принципи маршрутизації.
Мости можуть бути програмними або апаратними.
Програмний міст реалізується з допомогою підключеного до мережі комп’ютера, мережних адаптерів і відповідного програмного забезпечення. При цьому програмний міст може бути виділеним (комп’ютер виконує лише функції моста) або суміщеним, невиділеним (комп’ютер може працювати і як робоча станція).
Апаратний міст — це спеціально розроблений пристрій.
Мости можна поділити також на локальні та віддалені.
Локальні працюють з обмеженнями на довжину мережного сегмента. Віддалений міст забезпечує зв’язок поза межами цих обмежень і використовує проміжне передавальне середовище, зазвичай — телефонну лінію. Якщо ЛОМ підключено до віддаленої мережі, то мости слід робити на обох кінцях з’єднання. Якщо через міст з’єднується віддалений персональний комп’ютер, то міст встановлюється лише з боку мережі.
Мости деколи називають синхронними та асинхронними відпо­відно до варіантів передачі інформації в канал.
Приклади реалізації мостів:
IBM Token Ring Bridge v 2.2 — програма, що вимагає окрем­леного персонального комп’ютера з двома платами Token Ring.
ІВМ 8209 — для Token Ring, автономний пристрій.
NETBuilder —для з’єднання сегментів і типів Ethernet.
Комутатор, switch — пристрій з багатьма входами (джерелами) і виходами (приймачами) для вибору і з’єднання будь-якого джерела сигналів із будь-яким приймачем сигналів. Багатопортовий міст, може встановлювати декілька з’єднань одночасно між різними парами портів.
Працює з другим рівнем моделі OSI.
У комутаторах використовуються два методи пересування пакета до порту-отримувача:
• без проміжної буферизації чи на льоту (cut-through) — більш швидкодіючі, ефективні для мереж, де відсутні колізії, приміром, FDDI;
• з проміжною буферизацією (store-and-forward) — надійніші, їх можна використовувати в мережах із колізіями, наприклад, Ethernet.
За призначенням комутатори поділяють на:
• Магістральні (backbone switch), що призначені для глобальних корпоративних мереж і підключають ЛОМ до магістральної мережі. Підтримують протоколи: Spanning Tree Protocol, віддаленого управління — SNMP, RMON. Основний метод комутації — store-and-forward.
• Комутатори для робочих груп чи сегментні (workgroup switch) — для комутації сегментів великої ЛОМ. Протоколи ті самі. Основний метод комутації — store-and-forward, але можливий і cut-through.
• Комутатори для настільних систем (desktop switch) — для комутації робочих станцій всередині сегмента. Мають 1—2 порти для підключення до комутатора більш високого рівня або сервера. Основний метод комутації — store-and-forward, але можливий і cut-through.
Найбільш ефективні комутатори — в одно- чи багаторангових багатосегментних і багатосерверних мережах. Їх установлення дозволяє збільшити пропускну здатність мережі.
Багато виробників випускають комутатори з портами, що підтримують як низько-, так і високошвидкісні мережі (10 або 100 Mбіт/с).
Маршрутизатор (router). Основне призначення цих пристроїв — вибір оптимального напрямку передачі інформації. На відміну від моста маршрутизатор має власну адресу і використовується як проміжний пункт передачі інформації — вибирає лише йому призначені кадри. Отже, і мости, і маршрутизатори здійснюють розділення інформаційних потоків, але різними способами.
До того ж маршрутизатори не перетворюють кадри даних однієї мережі в іншу, але забезпечують зв’язування різних топологій і протоколів.
Маршрутизатор може виготовлятися як окреме приладдя і визначати не лише напрямок передачі, а й оптимальний шлях за рядом критеріїв: вартість, безпека і т. ін. Він дозволяє в окремих випадках стискати дані під час пересилки, сегментувати пакети і передавати їх на декілька телефонних ліній.
Для визначення напрямків передачі повідомлень можуть використовуватися такі методи маршрутизації:
1. Заповнення пакетами. Використовується кожний вільний маршрут, за яким передається копія пакета. Один із них досягне отримувача. Ефект розмноження пакетів завантажує мережу, тому використовуються спеціальні методи скорочення кількості копій. Наприклад, вузол, що передав пакет, інші копії не пересилає. Це — виродження пакета.
2. Випадкова маршрутизація — кожний вузол довільно обирає канал передачі за випадковим алгоритмом.
3. Маршрутизація з допомогою каталогів — у мережах із комутацією пакетів для визначення маршрутів передачі створюються спеціальні каталоги маршрутів. У них містяться посилання на логічні адреси вузлів мережі, причому ці адреси прив’язуються до конкретних виходів на канал зв’язку.
Каталоги можуть бути частковими і повними. Часткові містять лише перелік вузлів, суміжних із вузлом, де зберігається каталог; повні — весь набір проміжних вузлів, через які може передаватися пакет.
Каталоги можуть бути фіксованими і динамічними. Фіксовані створюються за генерації системи, динамічні змінюються зі зміною маршрутів у кожному сеансі.
Маршрутизатори широко використовуються в Internet. Якщо один маршрутизатор не знає, куди спрямовується пакет, він знає, де запитати вказівку на адресу доставки, — в іншого маршрутизатора. Він неперервно оновлює таблиці маршрутизації, використовуючи відомості від інших маршрутизаторів. Працюючи в Internet, маршрутизатор має обробляти величезне число маршрутів і вирішувати, який шлях для пакета буде найкращим.
Як приклади маршрутизаторів можна навести: Multiprotocol Router (MPR) — програмний продукт для інтеграції декількох мереж Ethernet; Proteon 4100+ — мостовий маршрутизатор для Token Ring.
Існують гібридні маршрутизатори, що поєднують у собі функції моста і маршрутизатора.
Шлюзи (gateway) — програмно-апаратні комплекси, які зв’язують неоднорідні системи, що використовують різні операційні середовища і протоколи високих рівнів. З допомогою шлюзу з’єднуються системи, неузгоджені за швидкостями обміну інформацією та за використовуваними формами передачі даних.
Зазвичай шлюзом виступає маршрутизатор, але це може бути і комп’ютер, на якому встановлено декілька мережних адаптерів, фізично з’єднаних з обома частинами мережі. Отже, цей пристрій виконує роль «сторожа» між окремими частинами мережі, розділяючи їхній трафік.
За допомогою шлюзів можуть з’єднуватися глобальні мережі, або в локальних мережах — сегменти на базі міні-, мікро- і великих ЕОМ.
Шлюзи найчастіше використовуються на прикладному рівні OSI/ISO.
У мережі Internet є чимало шлюзових машин, які здійснюють пересилання повідомлень, їхнє перетворення, накопичення і т. д.
Коли обмін інформацією здійснюється між комп’ютерами, що розміщуються в одній частині діапазону ІР-адрес, шлюзу не потребується — два комп’ютери просто обмінюються один з одним пакетами. Але коли комп’ютерові необхідний зв’язок за межами діапазону локальних ІР-адрес, він має знати, як знайти інший комп’ютер. Для передачі пакетів даних з однієї частини мережі в іншу було розроблено спеціалізований пристрій-маршрутизатор, що діє як шлюз між частинами мережі. У нього повинно бути принаймні дві ІР-адреси, причому кожна — для своєї частини діапазону адрес і приєднана фізично до свого сегмента мережі. Маршрутизатор захоплює пакети даних з однієї частини мережі та переправляє їх до іншої, пересилаючи пакети в бік потрібного комп’ютера.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.