лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Історія економічних учень

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Розділ І. Предмет і завдання курсу.................................... 3
1. Предмет курсу...................................................... 3
2. Завдання курсу.................................................... 11
Розділ ІІ.Економічна думка стародавнього світу
та середньовіччя. Меркантилізм
..................................... 14
1. Економічна думка стародавнього Сходу............................ 15
2. Економічна думка античного світу.................................. 23
3. Економічна думка середньовіччя.................................... 34
4. Меркантилізм...................................................... 41
Розділ ІІІ. Класична школа політичної економії...................... 55
1. Загальна характеристика класичної політичної економії............. 55
2. Виникнення класичної політичної економії в Англії.................. 57
3. Виникнення класичної політичної економії у Франції................ 61
4. Економічне вчення А. Сміта......................................... 70
5. Економічне вчення Д. Рікардо....................................... 81
Розділ ІV. Еволюція класичної політичної економії в першій
половині xix столліття. Завершення класичної традиції
............ 89
1. Політична економія в Англії........................................ 91
2. Політична економія у Франції..................................... 122
3. Економічна теорія в США......................................... 133
Розділ V. Критичний напрям політичної економії. Формування
соціалістичних ідей
............................................... 140
1. Економічні погляди С. Сісмонді.................................... 140
2. Економічна концепція П. Ж. Прудона.............................. 144
3. Економічні погляди К. Родбертуса................................. 147
4. Економічна програма Ф. Лассаля.................................. 150
Розділ VІ. Економічні вчення західноєвропейських
соціалістів-утопістів
............................................... 153
1. Теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму.... 153
2. Утопічний соціалізм Сен-Сімона, Фур’є й Оуена.................... 155
3. Сен-Сімон, сенсімоністи й походження колективізму................ 156
4. Соціалісти-асоціаціоністи Шарль Фур’є і Роберт Оуен.............. 162
Розділ VII. Виникнення і розвиток марксистської
економічної теорії
................................................. 175
1. Зародження марксистської економічної теорії в 40—50-х роках
XIX ст. .......................................................... 177
2. Теоретичні проблеми «Капіталу» К. Маркса........................ 183
3. Праці К. Маркса та Ф. Енгельса 70—90-х рр. ...................... 199
4. Розвиток В. І. Леніним марксистського економічного вчення......... 204
5. Марксизм і сучасність............................................. 211
Розділ VІІІ. Виникнення альтернативної школи  політичної
економії. Німецька національна політекономія
.................... 216
1. Започаткування системи національної політичної економії
в Німеччині ...................................................... 217
2. Історична школа................................................. 224
3. Нова історична школа та «соціальний напрям» .................... 228
Розділ ІХ. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції
в економічній теорії
................................................ 238
1. Маржиналізм..................................................... 238
2. Австрійська школа граничної корисності........................... 241
3. Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа.......... 249
4. Американська школа неокласики.................................. 256
5. Шведська (стокгольмська) школа.................................. 258
6. Математична школа в політичній економії......................... 263
Розділ Х. Економічна думка в Росії................................. 266
1. Економічна думка на початку ХІХ ст. ............................. 266
2. Економічна думка в період кризи і ліквідації кріпацтва.............. 272
3. Економічна програма народництва................................ 282
4. Політична економія в Росії в другій половині
ХІХ — на початку ХХ ст. ........................................ 288
Розділ ХІ. Економічна думка в Україні............................. 293
1. Економічні проблеми в період підготовки та здійснення
реформи 1861 р. ................................................. 293
2. Ліберально-буржуазна економічна думка в пореформений
період........................................................... 299
3. Революційно-демократична економічна думка...................... 306
4. Ліберальне народництво.......................................... 317
5. Розвиток політичної економії...................................... 323
Розділ ХІІ. Кейнсіанство та його особливості в різних країнах....... 338
1. Історичні передумови виникнення кейнсіанства..................... 339
2. Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса........ 340
3. Поширення кейнсіанства в різних країнах .......................... 352
4. Неокейнсіанські теорії економічного зростання .................... 358
5. Посткейнсіанство ................................................ 363
6. Кейнсіанська теорія та економічна політика ....................... 368
Розділ ХІІІ. Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм............ 371
1. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст. .............................. 371
2. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція....... 376
3. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії
економічного зростання........................................... 393
4. Неолібералізм: лондонська, фрейбурзька, паризька,
чиказька школи.................................................. 399
5. Неокласичне відродження. Теорії «економіки пропозиції» та «раціональних очікувань»         431
6. Неокласичний синтез ............................................. 438
7. Досвід застосування неокласичних моделей в економіці
різних країн ..................................................... 446
Розділ ХІV. Інституціоналізм ....................................... 454
1. Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його
розвитку ......................................................... 454
2. Ранній інституціоналізм........................................... 456
3. Неоінституціоналізм.............................................. 465
4. Теорії трансформації капіталізму .................................. 471
5. Теорії «індустріального суспільства» .............................. 477
6. Концепції футурології ............................................ 490
Розділ ХV. Економічні концепції соціал-демократії................. 498
1. Ревізіонізм ....................................................... 499
2. Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму
в 20—30-х рр. ХХ ст. ............................................. 503
3. Соціал-реформістські моделі економічного розвитку ................ 517
4. Сучасний соціал-реформізм ....................................... 527
Розділ ХVІ. Радянська економічна наука ........................... 530
1. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки в СРСР ... 530
2. Економічні дискусії 20—30-х рр. .................................. 536
3. Розвиток радянської економічної науки в 30—90-ті рр. ............. 553
4. Розвиток економічної теорії в Україні в радянський період........... 555

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.