лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 • Взаємозв’язок АРМ, які функціонують в ДПІ районного рівня, можна простежити на прикладі розв’язання комплексу задач «Облік надходжень і контроль сплати ПДВ з юридичних осіб» (рис. 8.2).
 • Основні функції АІС «Податки» такі.
 • 1. Облік платників на підставі статутних документів (реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку і т.ін.).
 • 2. Збір інформації про відкриття рахунків у банках платниками. Ця функція виконується на підставі письмових повідомлень про відкриття та закриття рахунків, які надходять з банківських установ у

 • Рис. 8.2. Схема функціональних зв’язків в разі розв’язування комплексу задач
  «Облік надходжень і контроль сплати ПДВ з юридичних осіб»
 • триденний термін (згідно з Інструкцією №3 Національного банку України «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті»).
 • 3. Отримання інформації про внесення та виключення платників з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України. Ця інформація надходить з органів статистики, районної адміністрації та Арбітражного суду.
 • 4. Збір інформації про економічну діяльність підприємств. Ці повідомлення формуються на підставі бухгалтерської звітності, яка регулярно надається підприємствами до податкової адміністрації.
 • 5. Оперативне отримання даних про надходження грошових коштів про сплату податків. Ця інформація подається у формі платіжних повідомлень та реєстру надходжень з банківських установ.
 • 6. Проведення перевірок правильності сплати податків згідно з планами перевірок та за замовленням.
 • 7. Формування звітності до Головної, міської та обласної податкової адміністрації.
 • 8. Економічний аналіз діяльності податкової адміністрації та стану обслуговуваного району.
 • Перелічені функції притаманні АІС «Податки» Державної податкової адміністрації районного рівня. У ній використано традиційну методику обліку надходжень до бюджету, а також визначено порядок розв’язування задач із застосуванням персональних комп’ютерів.
 • Ввід даних до персонального комп’ютера з первинних документів здійснює користувач системи на робочому місці з клавіатури. При цьому дані, що вводяться, контролюються візуально на екрані дисплея. Крім того, дані, які вводяться (код фінансового органу, дата, вид операції, номер документа, сума по кварталах, загальна сума за період), контролюються також автоматично за різними ознаками. Наприклад, дата не повинна бути більша за поточну календарну і т. ін. У випадку помилки на екрані з’явиться попереджувальне повідомлення, на підставі якого працівник внесе виправлення. Інформація, яка вводиться, після контролю зберігається в пам’яті комп’ю­тера в БД, яка далі використовується для отримання всіх видів вихідних документів.
 • Завдяки автоматизації наведених функцій, створенню на їх базі АІС «Податки» ДПА районного рівня можна вивільнити висококва-ліфікованих спеціалістів від виконання технічних функцій. Організація в рамках системи автоматизованих робочих місць для кожного фахівця ДПА дає змогу останньому своєчасно отримувати достовірну та повну інформацію для виконання своїх функціональних обов’яз­ків і забезпечує:
 • вдосконалення оперативності роботи та продуктивності праці податкових інспекторів;
 • підвищення достовірності даних щодо обліку платників подат­ків і ефективності контролю за додержанням податкового законодавства;
 • оперативне отримання даних про надходження податків (за кожним платником податків або їх групою, за кожним видом податку або групою податків) за запитом на будь-яку дату обліку на будь-яких вертикальних рівнях системи управління оподаткуванням;
 • поліпшення якості та підвищення оперативності бухгалтерського обліку;
 • поглиблений аналіз динаміки надходження сум податків і можливість прогнозування цієї динаміки;
 • забезпечення повного й своєчасного інформування податкових адміністрацій усіх рівнів про податкове законодавство на будь-яку дату обліку, починаючи з поточної і раніш;
 • своєчасне інформування адміністрації території, яка обслуговується ДПА, про надходження податків і додержання податкового законодавства;
 • скорочення обсягу паперового документообігу;
 • підвищення оперативності та якості рішень, які приймаються щодо керування оподаткуванням з метою підвищення ефективності його функціонування.
 • Зауважимо, що неодмінною вимогою щодо успішного функціонування автоматизованої інформаційної системи «Податки» є забезпечення конфіденційності інформації, її захисту від несанкціонованого доступу, умисного зруйнування та кражі. Реалізація цих умов досягається системою організаційних, технічних і програмних засобів захисту.
 • На практиці функціонування системи АІС «Податки» додержується принцип децентралізованого збору та обробки інформації (на робочому місці співробітника), що дозволяє підвищити повноту, точ­ність і актуальність документів, які готуються, прискорити їх підготовку. Продуктивність праці на рутинних операціях збільшується в кілька разів завдяки використанню на АРМах спеціального програмного забезпечення. Широко застосовуються також розвинені засоби електронних комунікацій (мережні засоби, електронна пошта і т.ін.)
 • 8.3. Інформаційне забезпечення
 • Процес управління неможливий без перетворення інформації, а тому організація інформаційного забезпечення в інформаційних системах набуває особливого значення. Система інформаційного забезпечення (ІЗ) будується залежно від ряду факто­рів і передбачає створення єдиного інформаційного фонду, систематизацію та уніфікацію показників і документів, розробку засобів формалізованого опису даних і т.ін. Цей неповний перелік вже характеризує складність та багатоаспектність розробки й структурної побудови ІЗ залежно від вирішуваних завдань, структури економічної системи в цілому, складу функцій управління та способів перетворення інформації, а також форм подання інформації та способів опису даних.
 • ІЗ включає методичні та інструктивні матеріали, єдину систему класифікації та кодування економічної інформації, інформаційну базу. Остання, у свою чергу, поділяється на позамашинну (нормативно-довідкові документи, уніфіковані системи вхідних та вихідних документів) і машинну ( масиви бази даних)
 • У разі автоматизованого розв’язування комплексу задач реєстрації платників податків крім первинних документів використовується нормативно-довідкова інформація загальнодержавних та галузевих класифікаторів:

ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр підприємств, організацій України;
СПАТО — Система позначень автономій, територій, областей;
ЗКГНГ — Загальний класифікатор галузей народного господарства;
УКВЕД — Український класифікатор видів економічної діяльності;
УКФВ — Український класифікатор форм власності;
КОПФГ — Класифікатор організаційно-правових форм господарювання;
СПОДУ — Система позначень органів державного управління;
УСГК — Українська стандартна галузева класифікація;
УКУД — Український класифікатор управлінських документів;
УБК — Українська бюджетна класифікація;
класифікатор видів платників податків;
класифікатор банківських установ.
Найбільш місткою та важливою частиною ІЗ є інформаційна база, до якої входять нормативно-довідкові документи та вхідні і вихідні інформаційні повідомлення. Нормативно-довідкові документи містять інформацію про розміри ставок за кожним із видів податкових платежів, процентну ставку НБУ, довідкові відомості про податкову систему України в цілому, кожну ДПА, платників податків, банківські установи, в яких перебувають розрахункові рахунки платників та бюджетні рахунки, іншу інформацію.
Вхідні інформаційні повідомлення та документи надходять до ДПА ззовні. Перелік вхідних повідомлень та джерела їх виникнення наведено в табл. 8.2.
Таблиця 8.2
Перелік вхідних документів, що функціонують в АІС «Податки»


Джерело виникнення

Назва документа

Платник

Статут

Платник

Свідоцтво про реєстрацію в органах виконавчої влади

Платник

Свідоцтво про реєстрацію в регіональному управлінні статистики

Банк

Свідоцтво про відкриття рахунку в банку

Платник

Протокол про заснування та діяльність

Платник

Заява на реєстрацію

Платник

Розрахунок 25% амортизаційних відрахувань

Платник

Розрахунок орендної плати

Платник

Баланс підприємства

Платник

Звіт про фінансові результати та їх використання

Платник

Звіт про фінансово-майновий стан підприємства

Закінчення таблиці 8.2.


Джерело виникнення

Назва документа

Платник

Декларація за ПДВ

Платник

Декларація за ПДВ (для підприємств торгівлі)

Платник

Розрахунок за податком на прибуток

Платник

Податкова декларація про прибуток

Платник

Довідка про взаєморозрахунки з бюджетом

Платник

Звіт про плату за воду

Платник

Розрахунок за акцизним збором

Платник

Розрахунок податків із власників транспортних засобів

Платник

Розрахунок земельного податку

Платник

Розрахунок за податком на прибуток (для страхових організацій)

Платник

Розрахунок 10% вартості реалізації нестандартної продукції

Платник

Розрахунок за надходженням дивідендів

Платник

Розрахунок відрахувань на геолого-розвідувальні роботи

Платник

Лист платника про відстрочку платежів

Платник

Лист платника про встановлення строків сплати податку на прибуток

Платник

Довідка про фінансовий стан платника

Банк

Акт перевірки надходжень до місцевого бюджету

Фінорган

Форма №412 (з банку)

Банк

Простий вексель

Платник

Заява про погашення векселя

Платник

Платіжне доручення

Банк

Меморіальний ордер

Банк

Інкасове доручення

Банк

Виписка з особового рахунку

Банк

Реєстр кредитованих платіжних документів

Фінорган

Підсумки платіжних операцій

Платник

Лист платника щодо повернення чи заліку платежів

Перелік вихідних документів, що формуються в системі наведено в табл. 8.3.
Таблиця 8.3
Перелік вихідних документів, що формуються в системі


Користувачі

Назва документа

Управління податків та зборів

Акт про результати перевірки

Управління податків та зборів

Журнал реєстрації актів перевірок

Управління податків та зборів

Протокол про адміністративні порушення

Управління податків та зборів

Журнал реєстрації протоколів про адміністративні порушення

Закінчення таблиці 8.3


Користувачі

Назва документа

Управління податків та зборів

Рішення про застосування фінансових санкцій

Відділ обліку та обробки інформації

Картка особового рахунку (форма №3, 4, 6, 9, 15)

Відділ обліку та обробки інформації

Картка особового рахунку (форма №4)

Відділ обліку та обробки інформації

Картка особового рахунку (форма №6)

Відділ обліку та обробки інформації

Картка особового рахунку (форма №9)

Відділ обліку та обробки інформації

Картка особового рахунку (форма №15)

Відділ обліку та обробки інформації

Книга №11

Відділ обліку та обробки інформації

Акт звірки з платником (форма №23)

Відділ обліку та обробки інформації

Журнал реєстрації інкасових доручень

Відділ обліку та обробки інформації

Реєстр надходжень; повернень та виплат (форма №25)

Управління обслуговування платників

Книга реєстрації

Управління податків та зборів

Позовна заява на банкрутство

Управління податків та зборів

Повідомлення платникові про подачу на банкрутство

Управління податків та зборів

Розпорядження про припинення операцій за РР платника

Відділ обліку та обробки інформації

Висновки

Відділ обліку та обробки інформації

Журнал реєстрації висновків

Відділ обліку та обробки інформації

Звіт про стан платіжної дисципліни

Відділ обліку та обробки інформації

Звіт 1-П короткий

Відділ обліку та обробки інформації

Звіт 2-П

Відділ обліку та обробки інформації

Звіт 1П повний

Відділ обліку та обробки інформації

Телеграма 1-П

Управління податків та зборів

Повідомлення платникові про несплату податків

8.4. Зовнішні інформаційні зв’язки
Ефективність функціонування податкової служби значною мірою залежить від своєчасності надходження інформації. Обмін інформацією між рівнями управління в межах податкової системи України здійснюється за допомогою електронної пошти. З верхнього рівня (Головної ДПА України) до підлеглих рівнів (обласних, районних ДПА) направляються різного роду законодавчі, методичні та нормативні матеріали, нові версії та засоби програмного забезпечення і т.ін. Знизу, тобто з ДПА районного рівня до обласного направляються файли, в яких міститься регламентна звітна інформація про платників, стан податкових платежів, виконання платіжної дисципліни і т.ін. згідно зі строками її надання, а також інформація щодо неформалізованих запитів. На обласному рівні нагромаджуються дані, які надходять із районних ДПА, агрегуються в цілому по ДПА обласного рівня і передаються до Головної ДПА України. На підставі цієї інформації органи законодавчої та виконавчої влади мають змогу оцінювати виконання прибуткової частини бюджету України, а також робити висновки про те, як працюють Закони за кожним із податків. Водночас зростає актуальність підготовки законодавчих та нормативних актів для забезпечення взаємодії податкової адміністрації з банками, фінансовими органами, органами державної влади на місцях, правоохоронними та митними органами. Документи мають відображати як питання отримання інформації ДПА, так і питання надання інформації податковими службами іншим організаціям.
Основні джерела надходження інформації до ДПА: платник, банк, фінансовий відділ райдержадміністрації. Споживачі інформації районної ДПА — це платник, ДПА вищого рівня, фінансовий відділ райдержадміністрації. Інформація щодо окремих платників передається:

 • до арбітражного суду — застосування закону про банкрутство;
 • до податкової поліції — застосування статті 148 Кримінального кодексу України.
 • Платники в установлені терміни подають до ДПА відповідні звіт­ні документи про господарську діяльність. Ці звіти та декларації традиційно подавалися до ДПА на паперових носіях. З ІІІ кварталу 1997 року у практиці роботи ДПА запроваджено електронну форму бухгалтерської звітності (ЕЗ) платників податків — юридичних осіб. Електронна звітність подається платниками на дискетах 3,5 дюйма і, разом з підписаними паперовими копіями, приймається на виділеному робочому місці в ДПА.
 • Звітність платники формують за допомогою спеціального програмного засобу «Клієнт-3», інтегрованого за форматами даних і протоколом передавання з комп’ютерними системами ДПА. Програмні засоби надають платникам можливість:
 • генерувати і заповнювати в автоматизованому режимі звітні бухгалтерські форми згідно з чинним законодавством;
 • перевіряти (виконувати попередню документальну перевірку) в автоматичному режимі заповнення звітних форм, фіксуючи відхилення та помилки окремим протоколом перевірки;
 • захищати дані, що передаються до ДПА, від несанкціонованого доступу та коригування шляхом «електронного підпису» ЕЗ головним бухгалтером і директором підприємства;
 • нагромаджувати й використовувати дані ЕЗ в базі даних платника;
 • друкувати форми ЕЗ (отримувати паперові копії звітних форм).
 • Значна роль щодо надходження інформації належить банкам. ДПА подає до відділень банків інформацію для відкриття відповідних бюджетних рахунків, на яких акумулюються надходження податків та платежів. Щоденно ДПА отримує інформацію про надход­ження податків та платежів у вигляді платіжних документів та зведених документів про надходження за кожним із бюджетних рахунків. Отже, інформація про сплату платежів обробляється відділеннями банків та ДПА. Інформація в ДПА подається на підставі сфор­мованого масиву надходжень податкових і деяких видів неподаткових платежів, крім цього формується реєстр надходжень за кожний день, місяць, квартал, з початку року (згідно з обраним періодом). Завдання дістати інформацію з відділень банків на машинних носіях стало одним з пріоритетних у створенні системи автоматизованої обробки інформації. Остання, у свою чергу, уможливила скорочення чисельності персоналу для її обробки та підвищення оперативності і повноти отримання необхідних даних. Згідно з чинним законодавством відділення банків надсилають до ДПА інформацію про відкриття (закриття) розрахункових, валютних та інших рахунків суб’єк­тами господарської діяльності, про наявність та обіг коштів на цих рахунках, про виконання операцій за бюджетними рахунками та строки проведення цих операцій стосовно платників, видів платежів та бюджетів.
 • Одним із напрямків вдосконалення зовнішніх інформаційних зв’язків, а також підвищення ефективності діяльності ДПА, є розв’я­зання проблеми ідентифікації платежів до державного та місцевого бюджету. Ідентифікація податків та інших видів неподаткових платежів виконується за бюджетною класифікацією Міністерства фінансів України, яка є обов’язковою для використання в усіх фінансових установах нашої держави. ДПА обмінюється відповідною інфор­мацією про нарахування та фактичне надходження податків і деяких видів неподаткових платежів до місцевих бюджетів з фінансовими відділами райдержадміністрацій. Вирішення питання ідентифікації платежів місцевого бюджету уможливило отримання інформації про їх надходження безпосередньо з банку і оперативну підготовку для фінансового відділу інформації у відповідній формі (файли електронної пошти та реєстри до них).
 • Крім основних джерел надходження інформації (платник, банк, фінансовий відділ) до районної ДПА для підвищення ефективності її діяльності в умовах функціонування систем автоматизованої обробки інформації існують ще й інші джерела, з яких інформація надходить безпосередньо до ДПА. Це зокрема:
 • Державний комітет України зі статистики (обласні, міські управління). Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №538 на Держкомстат покладене завдання з ведення Державного реєстру звітних статистичних одиниць (збір та обробка інформації стосовно осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, присвоєння ідентифікаційних кодів). Щомісяця ДПА отримує від Держкомстату дані про доповнення до Державного реєстру звітних статистичних одиниць у вигляді файла за допомогою засобів електронної пошти. Крім цього, Держкомстат опікується питаннями створення та ведення загальнодержавних класифікаторів, зокрема тих, що визначають класифікаційні ознаки платника (форма власності, вид діяльності і т.ін.);
 • Митниця — можливе отримання інформації про проведення експортно-імпортних операцій за даними митних декларацій;
 • Міністерство зовнішніх економічних зв’язків — перспективним є отримання інформації про видачу ліцензій на здійснення експортно-імпортних операцій.

Вирішення питань про те, щоб інформація до ДПА надходила безпосередньо від митниці та Міністерства зовнішніх економічних зв’язків, може значно вплинути на ефективність контролю за валютними операціями.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.