лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЕКОЛОГІЯ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Дотримання принципів раціонального природокористування доцільне в усіх регіонах незалежно від ієрархічного рівня. Збереження спільної екологічної рівноваги можливе за умови збереження рівноваги природних систем окремих регіонів і навпаки. Крім того, проблема раціонального природокористування не може бути вирішена тільки в регіональних і навіть загальнодержавних межах. Це глобальна проблема, вона властива всій планеті.
2.2. План семінарського заняття
1. Екосистеми та їхня структура. Потоки речовини та енергії в екосистемах.
2. Поняття про геосферу та навколишнє середовище. Компенсаційні властивості біосфери.
3. Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу.
4. Основні етапи природокористування та охорони навколишнього середовища в Україні.
5. Критерії ефективності природокористування. Концепції безкоштовності та невичерпності природних ресурсів, затратно-результатна концепція; їх безпідставність.
6. Диференційна рента як основний критерій економічної оцінки природних ресурсів.

  • Еколого-економічні принципи раціонального природокористування.

2.3. Термінологічний словник
Автотрофи — організми, які синтезують із неорганічних сполук органічні речовини з використанням енергії Сонця або енергії, що ви­вільнюється під час хімічних реакцій. До них належать вищі рослини, водорості, деякі бактерії. В ланцюжках живлення А. служать продуцентами.
Автотрофність людства — теоретично важливе засвоєння людством енергії безпосередньо від Сонця, без використання чи навіть за відсутності інших організмів. В. І. Вернадський передбачав можливість перетворення людини як істоти соціально-гетеротрофної в істоту автотрофну.
Біом — велика регіональна чи субконтинентальна система, що характеризується яким-небудь основним типом рослинності або іншою характерною особливістю ландшафту, скажімо, Б. листяних лісів помірного поясу.
Бонітет — порівняльна характеристика за обмеженим числом певних ознак. Наприклад, Б. ґрунтів виражав властивості ґрунтів і рівень урожайності культур як сумарний показник родючості; Б. лісу характеризується розміром приросту деревини в порівняльному віці тощо.
Екосистеми — будь-яка сукупність живих істот і середовище їх проживання, об’єднані в єдине функціональне ціле, що виникає на основі взаємозалежності та причинно-наслідкових зв’язків, які існують між окремими екологічними компонентами. Вирізняють мікро- (стов­бур гнилого дерева), мезо- (ліс, ставок) і макроекосистеми (океан, континент). Глобальна Е. — біосфера.
Кадастри природних ресурсів — систематизовані зведення даних, що відображають якісний і кількісний опис природних ресурсів з їх економічною оцінкою. К. п. р. містять їхню фізико-географічну характеристику, кла­сифікацію, дані про динаміку, ступінь вивчення та еколого-соціально-економічну оцінку з додатком картографічних і статистичних матеріалів. Іноді до них включають рекомендації з використання об’єктів або явищ, пропозиції заходів щодо їх охорони, вказівки на необхідність досліджень та інші дані.
Наприклад, кадастр земельних ресурсів являє собою сукупність достовірних і необхідних даних про природне, господарське і правове положення земель. Державний земельний кадастр України містить дані реєстрації землекористувачів, обліку кількості та якості земель, бонітування ґрунтів та економічної оцінки земель. Дані цього кадастру служать цілям організації ефективного використання земель та їх охорони, планування народного господарства, розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва та ін.
Ланцюг трофічний, ланцюг живлення, ланцюг харчовий — ряд видів або їх груп, кожна попередня ланка в якому служить їжею для наступного. У межах Л. т. розрізняють травоїдність, паразитизм, хижацтво.
Ніша екологічна — місце виду в природі; поняття охоплює не тільки положення виду у просторі, а й функціональну роль його положення відносно абіотичних умов існування (температури, вологості тощо). Якщо місцеположення — це немовби «адреса» організму, то Н. е. — його «фах». Н. е. може бути зайнята або не зайнята видом, оскільки це — функціональне місце виду в екосистемі включно з його роллю в цьому утворенні.
2.4. Навчальні завдання
1. Прослідкуйте за рухом потоків речовини та енергії в екосистемах. Наведіть приклади різноманітних трофічних ланцюгів в екосистемах.
2. Дайте визначення поняттям «довкілля» і «природне середовище».
3. У чому полягає різниця між цими поняттями? Знайдіть спільні та відмінні риси в поняттях «геосфера»; «біосфера»; «ноосфера».
4. Підготуйте реферати на тему:
· Основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу, ноосферу.
· Автотрофність людства у працях В. І. Вернадського.
· Поняття про багатоструктурність простору і часу у вченні В. І. Вернадського про біосферу.
· Антропогенна діяльність як найпотужніша геологічна сила (за В. І. Вернадським).
· Роль живої речовини в перетворенні зовнішніх рис землі.
· В. І. Вернадський про невичерпність енергії на планеті.
5. Простежте за специфікою кожного етапу природокористування в Україні. Випишіть основні критерії економічної ефективності, що висувалися на кожному етапі.
6. Обґрунтуйте хибність критеріїв «витрати» і «результати» праці для економічної оцінки природних ресурсів.
7. Підготуйте приклади, які свідчили б про порушення окремих принципів природокористування на планеті.
2.5. Завдання для перевірки знань
1. Що таке екосистеми? Яка структура екосистем?
2. У чому полягає різниця між географічною оболонкою землі та біосферою? Що таке довкілля і природне середовище?
3. Основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу. Що таке ноосфера?
4. Які етапи природокористування характерні для господарювання в Україні? Дайте характеристику кожному етапові.
5. Які є критерії економічної оцінки природних ресурсів? Які з них вирізняються найбільшою ефективністю і чому?
6. Що таке раціональне природокористування? Які принципи раціонального природокористування ви знаєте?
7. У чому полягає сутність нульового рівня споживання природних ресурсів?
8. Розкрийте специфічні особливості принципу відповідності антропогенного навантаження природно-ресурсному потенціалові регіону, зважаючи на цілісність екосистеми.

Література
2 — с. 25 — 71; 4 — с. 112 — 119; 6 — с. 462 — 556; 9 — с. 5 — 38; 34 — с. 3 — 45; 31 — с. 3 — 34.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.