лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Стратегічне управління

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Дополнение к разделу 2

Таблиця 2.17
ОСНОВНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ

К
Л
А
С
И

1.Методи екстраполяції

2. Експертні методи

3. Методи моделювання

В
И
Д
И

1.1. Екстраполя-ція даних про роз­міри об’єктів прогнозування

1.2. Екстраполяція оціночних функціо­нальних характерис­тик

1.3. Екстраполяція системних і струк-турних характе-ристик

2.1. Інди-відуальні експертні оцінки

2.2. Ко-лективні експертні оцінки

3.1. Логічні моделі-об­рази

3.2. Матема-тичні моделі

3.3. Інформа­ційні моделі

 

1.1.1. Екстраполя­ція кількісних параметрів техніч­них засобів вироб­ництва

1.2.1. Екстраполяція даних про результа­тивність діяльності системи та окремих елементів

1.3.1. Екстраполяція характеристик структурних еле­ментів у системах

2.1.1. Оцінки типу “інтерв’ю”

2.2.1.
“Метод комісії”

3.1.1.
Історичні аналоги

3.2.1.
Статистико-ймовірнісні моделі

3.3.1. Інформа­ційні моделі на базі патентної інформації

 

Г
Р
У

1.1.2.Екстраполя­ція кількісних па­раметрів науково-технічного потен­ціалу

1.2.2. Екстраполяція оцінок якості функ­ціонування систем різних типів

1.3.2. Екстраполя­ція оцінок якості функціонування систем різних типів

2.1.2. Аналітич­ні експер­тні оцінки

2.2.2. Метод
віднесе­ної оцінки

3.1.2.
Метод сценарію

3.2.2. Еконо-міко-матема­тичні моделі

3.3.2. Моделі на основі по­токів науково-методичних матеріалів

П
И

1.1.3. Екстраполя­ція кількісних па­раметрів окремих видів ресурсів

 

 

 

2.2.3. Метод “Дельфі”

 

3.2.3. Функці­онально-ієрар­хічні моделі

3.3.3. Інфор­маційні моде­лі міжнауко­вої взаємодії

 

1.1.4. Екстраполя­ція кількісних па­раметрів ресурс­ного потенціалу
і т.ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Екстраполя­ція окремих харак­теристик систем та їх елементів, що вивчаються в про­цесі SWOT-аналізу

 

 

 

 

 

 

 

Складено на основі [8]

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.