лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент: прийняття рішень і ризик

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Такі співвідношення (1,73 кг і 1 кг, 1,94 кг і 1 кг і т.д.) називають граничною нормою заміни одного ресурсу на інший (у нашому випадку концентратів на люцернове сіно). Для кількісного визначення граничної норми заміни (ГНЗ) використовують формулу:

де D Рз — кількість зменшених одиниць ресурсу, що заміщується;
D Рд — кількість додаткових одиниць ресурсу, що заміщують собою інший ресурс.
Розрахована ГНЗ кормових ресурсів наведена в табл. 4.3.
Таблиця 4.3
ГРАНИЧНА НОРМА ЗАМІНИ КОНЦЕНТРАТІВ
НА ЛЮЦЕРНОВЕ СІНО

 

Номер
варіанта

Норма
згодовуван-ня концентратів, кг

Норма згодовування люцерново-го сіна, кг

 

D концентратів, кг

 

D сіна люцерни, кг

 

ГНЗ

Витрати кормів, кг корм. од.

1

597

454

824,0

2

571

499

–26

45

0,578

820,5

3

548

544

–23

45

0,511

820,0

4

527

589

–21

45

0,467

821,5

5

508

634

–19

45

0,422

825,0

6

490

679

–18

45

0,400

829,5

7

474

724

–16

45

0,356

837,0

8

459

769

–15

45

0,333

843,5

9

445

814

–14

45

0,311

852,0

10

433

859

–12

45

0,267

862,5

11

422

904

–11

45

0,244

874,0

Як свідчать дані табл. 4.3, гранична норма заміни зменшується в міру зростання норми згодовування сіна люцерни (при розрахунку граничної норми заміни знак «мінус» до уваги не береться). Це означає, що кожна наступна добавка сіна в розмірі 45 кг замінює собою дедалі меншу кількість концентрованих кормів: від 26 кг при 2-му варіанті співвідношення цих кормових ресурсів до 11 кг при останньому.
Ми вже зазначали, що з технічних міркувань наведені в табл. 4.3 комбінації кормових ресурсів є прийнятними. Проте очевидним залишається той факт, що ці комбінації з господарської точки зору не є рівноцінними, оскільки через різні пропорції заміни концентратів на сіно витрачається різна кількість кормових одиниць кормів на виробництво одного і того ж обсягу продукції — 140 кг приросту живої маси однієї голови молодняка великої рогатої худоби. І дійсно, якщо в 1-му варіанті при згодовуванні 597 кг концентратів і 454 кг люцернового сіна витрачається 824 кг кормових одиниць, то в 11-му при згодовуванні цих видів кормів відповідно 422 і 904 кг — уже 874 кг, тобто більше на 50 кг. При розрахунку кормових одиниць згодовуваних кормів прийнято, що в 1 кг концентратів міститься 1 кг корм. од., а в 1 кг люцернового сіна — 0,5 кг корм. од. Якщо керуватися суто технічними міркуваннями, то можна дійти висновку, що найкращою є така комбінація зазначених кормових ресурсів, за якої витрачається найменша кількість кормових одиниць. У нашому прикладі такою комбінацією є 3-тя, за якої згодовується 548 кг концентрованих кормів та 544 кг сіна і витрачається 820 кг корм. одиниць.
Проте такий висновок був би справедливим лише з технічного боку розв’язання даного господарського завдання, коли для підприємства головним є одержання 140 кг приросту живої маси однієї голови худоби за найменших витрат корму, розрахованих за його загальною поживністю. Але в умовах ринку підприємство переслідує зовсім іншу мету: від кожної виробничої діяльності одержати максимально можливу економічну вигоду. З огляду на сказане, найкращий технічний варіант поєднання взаємозамінних ресурсів може бути одночасно і найбільш економічно ефективним, але лише тоді, коли ціни на них (або собівартість виробництва) в розрахунку на 1 корм. од. однакові. Оскільки в реальному житті такий ціновий збіг є винятком із загального правила неоднакового рівня цін на взаємозамінні ресурси, то найбільш ефективний варіант їх поєднання може бути знайдений лише з урахуванням економічних чинників — витрат на купівлю і виробництво вказаних ресурсів.
4.3. ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ РІШЕННЯ «РЕСУРС—РЕСУРС»
Суть економічного аспекта рішення «ресурс—ресурс» полягає в тому, щоб вибрати таке співвідношення (комбінацію) вхідних ресурсів для виробництва заданого обсягу продукції, за якого витрати на ці ресурси будуть мінімальними. У нашому прикладі потрібно встановити, якою має бути комбінація норм згодовування концентрованих кормів і сіна люцерни при відгодівлі великої рогатої худоби постановочною вагою однієї голови 180 кг, щоб одержати приріст живої маси 140 кг з найменшими витратами на ці кормові ресурси. Щоб знайти таку комбінацію, потрібно знати ціну на вхідні ресурси. Принагідно зазначимо, що в умовах ринкової економіки аграрні підприємства в більшості випадків спожиті ресурси включають у собівартість продукції за ринковими цінами незалежно від того, чи вони куплені на стороні, чи є продуктом власного виробництва. Втім, методичний підхід до прийняття рішення «ресурс—ресурс» з урахуванням економічних факторів не змінюється і тоді, коли власні виробничо спожиті ресурси включають у витрати на новостворюваний продукт за собівартістю їх виробництва.
Якщо, скажімо, ціна 1 т кормового зерна становить 230 грн., а 1 т люцернового сіна — 94,8 грн., то, виходячи з цих даних можна визначити витрати на корми за усіма технічно прийнятними комбінаціями. Так, витрати на згодовані концентрати і сіно за 1-ї комбінації цих ресурсів становитимуть 180,35 грн. (0,597 т концентратів за  ціною 230 грн. і 0,454 т сіна за ціною 94,8 грн.). Нам уже відомо, що 140 кг приросту живої маси однієї голови великої рогатої худоби можна одержати і за інших комбінацій цих ресурсів, наприклад, зменшивши концентрати на 26 кг і збільшивши даванку сіна з 454 до 499 кг, тобто на 45 кг (2-га комбінація). Додаткові витрати через збільшену норму згодовування сіна становитимуть 4,27 грн. (45 кг по 9,48 коп. за 1 кг), однак в результаті зменшення норми згодовування концентрованих кормів буде зекономлено 5,98 грн. (26 кг концентратів за  ціною 23 коп. за 1 кг).
Отже, якщо норму годівлі сіна збільшити на 45 кг, а норму концентратів зменшити з 597 до 571 кг, то завдяки такій комбінації цих ресурсів буде зекономлено 1,71 грн. (5,98 – 4,27). Вказану суму економії можна визначити й іншим шляхом. Для цього потрібно розрахувати сукупні витрати на корми по 2-й комбінації (0,571 ? 230 + + 0,499 ? 94,8 = 178,64 грн.) і потім відняти їх від витрат на корми по 1-й комбінації (180,35 – 178,64 = 1,71 грн.). За такого співвідношення цих видів кормів 45 кг сіна заміщують 26 кг концентратів, або 0,578 кг концентратів заміщується 1 кг сіна (26 : 45 = 0,578). Одержане співвідношення є не що інше, як гранична норма заміни.
Для подальшого розуміння логіки прийняття рішення «ресурс—ресурс» є потреба у визначенні й аналізі такого показника, як співвідношення цін на взаємозамінні ресурси. Його розраховують за формулою

де  СЦ — співвідношення цін на взаємозамінні ресурси;
ЦРд — ціна одиниці ресурсу, що заміщує собою інший ресурс;
ЦРз ціна одиниці ресурсу, що заміщується взаємозамінним ресурсом.
На ринку підприємство може «обміняти» 1 кг сіна на 0,412 кг концентратів, виходячи із співвідношення цін, що склалися на цих два кормових ресурси (94,8 : 230 = 0,412). При граничній нормі заміни 0,578 (2-га комбінація) технічний варіант заміни ресурсу на ресурс у виробництві економічно вигідніший, ніж «обмін» цих ресурсів за ринковими цінами.
Тепер стає очевидним, що підприємство може знизити собівартість приросту живої маси завдяки збільшенню норми годівлі сіном і зменшенню норми годівлі концентратами. Якщо гранична норма заміни виражає «технічну вартість» заміни у виробничому процесі ресурсу на ресурс, то співвідношення цін (СЦ) показує, який складається ринковий коефіцієнт такої заміни. Щоб рішення «ресурс—ресурс» було всебічно економічно обгрунтованим, потрібно порівняти технічні і ринкові варіанти заміни ресурсів (табл. 4.4).
Таблиця 4.4
ТЕХНІЧНІ І РИНКОВІ ВАРІАНТИ ЗАМІНИ
КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ СІНОМ

 

Номер
варіанта

Норма згодовування концентратів, кг

Норма згодовування люцернового сіна, кг

D концен-
тратів,
кг

D сіна люцерни,
кг

ГНЗ

Співвід­ношення цін

1

597

454

0,412

2

571

499

–26

45

0,578

0,412

3

548

544

–23

45

0,511

0,412

4

527

589

–21

45

0,467

0,412

5

508

634

–19

45

0,422

0,412

6

490

679

–18

45

0,400

0,412

7

474

724

–16

45

0,356

0,412

8

459

769

–15

45

0,333

0,412

9

445

814

–14

45

0,311

0,412

10

433

859

–12

45

0,267

0,412

11

422

904

–11

45

0,244

0,412

Оскільки з переходом від 1-ї до 2-ї комбінації збільшення норми годівлі сіном на 45 кг зумовило зменшення виробничих витрат, то закономірно виникає питання — чи слід збільшувати норму годівлі сіном і далі з 499 до 544 кг? В цьому випадку норма згодовування концентратами була б ще зменшена на 23 кг (з 571 до 548 кг). Інакше кажучи, з переходом від 2-ї до 3-ї комбінації підприємство може «виміняти» у виробництві частину сіна на концентровані корми на таких умовах: 0,511 т концентратів на 1 т сіна. Все ж таки це краще, ніж обмін на ринку, де за 1 т сіна можна «виміняти» лише 0,412 т концентратів, оскільки при цьому скорочуються витрати на корми. У сказаному неважко переконатися, зробивши необхідні розрахунки. Із даних табл. 4.4 бачимо, що за 3-ї комбінації згодовується 548 кг концентратів і 544 кг сіна. Витрати на ці корми становлять 177,61 грн., тобто менше ніж за 2-ї комбінації на 1,03 грн. (178,64 – – 177,61=1,03) з розрахунку на кожну голову відгодівельного поголів’я великої рогатої худоби.
При збільшенні норми годівлі сіном до 589 кг (4-й варіант) заміна відбувається в такій пропорції: 21 кг концентратів на 45 кг сіна, або 0,467 т концентратів на 1 т сіна. Проте на ринку за неї можна придбати лише 0,412 т концентратів. Отже, ринковий варіант заміни гірший, і збільшуючи норму годівлі сіном ще на 45 кг, щоб замінити 21 кг концентрованих кормів, підприємство зменшить витрати на корми порівняно з 3-м варіантом на 0,57 грн. (сукупні витрати по цьому варіанту становлять 177,04 грн. (0,527 ? 230 + 0,589 ? 94,8) проти 177,61 грн. витрат у 3-му варіанті).
Якщо й далі збільшувати норму згодовування сіна, скажімо, з 634 до 679 кг (6-й варіант), то у виробництві 1 т сіна буде замінюватися на 0,4 т концентратів, в той час як на ринку — на 0, 412 т. Як бачимо, тут ринковий варіант заміни кращий, і збільшення норми годівлі сіна на чергових 45 кг, щоб замінити 18 кг концентратів, уже не призведе до зменшення виробничих витрат на корми порівняно з попереднім варіантом, а навпаки, до їх збільшення. Так, якщо у 5-му варіанті витрати на корми становлять 176,94 грн. (0,508 ? 230 +       + 0,634 ? 94,8), то в 6-му — 177,07 грн. (0,490 ? 230 + 0,679 ? 94,8), або на 0,13 грн. більше.
Викладений аналіз різних комбінацій кормових ресурсів дає підстави для висновку, що в разі, коли технічний варіант заміни концентрованих кормів на сіно люцерни (показник ГНЗ) має переваги над ринковим, то менеджер повинен збільшувати норму згодовування сіна за рахунок зменшення норми годівлі концентратами. Така дія забезпечить зменшення сукупних витрат на корми.
Щоб переконатися в правильності такого висновку, потрібно порівняти граничну норму заміни (ГНЗ) із співвідношенням цін (табл. 4.5).
Порівнюючи величини граничної норми заміни з показником співвідношення цін, можна вибрати такий варіант годівлі молодняка великої рогатої худоби, за якого витрати на корми будуть найменшими.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.