лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»

 

 

Тема 1. Предмет і система цивільного
процесуального права

Поняття цивільного процесуального права, його метод і предмет. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права. Процесуальні способи захисту цивільних прав та інтересів: судовий і несудовий порядки. Поняття цивільного судочинства, його завдання. Види цивільного судочинства: позовне провадження, провадження, що виникає із адміністративно-правових відносин; окреме провадження. Стадії цивільного процесу. Джерела цивільного процесуального права, їх класифікація.
Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
Поняття, система, значення принципів. Їх класифікації.
Конституційні принципи цивільного процесуального права: здійснення правосуддя виключно судами; виборність і призначуваність суддів; національна мова судочинства; гласність; незалежність суддів і підкорення їх тільки закону і т. д.
Принципи, закріплені законодавством про судочинство: диспозитивність, об’єктивна істина, процесуальна рівноправність сторін, раціональна процесуальна фора, неможливість процесуального сумісництва і т. д.
Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Підстави та передумови їх виникнення. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація: особи, які здійснюють правосуддя; особи, які беруть участь у справі; особи, які не беруть участі в справі.
Зміст цивільних процесуальних правовідносин. Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.
Тема 4. Сторони в цивільному процесі
Поняття сторін, їх правовий статус. Позивач як сторона в цивільному процесі. Відповідач як сторона в цивільному процесі. Права й обов’язки сторін: загальні та спеціальні. Змагальність сторін.
Процесуальна співучасть: поняття та значення. Обов’язкова й факультативна співучасть. Активна, пасивна, змішана співучасть у цивільному процесі. Права та обов’язки співучасників.
Поняття належної і неналежної сторони. Порядок заміни неналежного позивача. Правові наслідки. Порядок заміни неналежного відповідача та правові наслідки такої процесуальної дії.
Процесуальне правонаступництво: поняття та значення. Загальне (універсальне) та часткове (сінгулярне) правонаступництво. Порядок вступу правонаступника у процес. Правові наслідки. Права й обов’язки правонаступників.
Тема 5. Треті особи в цивільному процесі
Поняття і види третіх осіб: треті особи, що заявляють самостійні вимоги і треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Підстави та порядок їх вступу в процес. Права й обов’язки. Особливості участі третіх осіб без самостійних вимог у справах про поновлення на роботі незаконно звільнених чи переведених працівників. Відмінність третіх осіб від співучасників.
Тема 6. Участь прокурора в цивільному процесі
Завдання органів прокуратури в цивільному процесі. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі. Участь прокурора в цивільному процесі по справі в суді першої, другої та третьої інстанції. Цивільна процесуальна правосуб’єктність прокурора.
Тема 7. Участь у цивільному процесі органів
державного управління, місцевого самоврядування
та осіб, які захищають права інших осіб

Мета і підстави участі зазначених осіб у цивільному процесі. Процесуальні форми участі. Участь державних органів та органів місцевого самоврядування у цивільному процесі: надання висновку по окремих питаннях; порушення цивільної справи в суді. Підстави порушення справи в суді для захисту прав та інтересів інших осіб. Участь спеціалістів у цивільному процесі.
Тема 8. Представництво в цивільному процесі
Поняття та значення процесуального представництва. Відмінність процесуального представництва від цивільного. Види процесуального представництва. Законне представництво: особи, які можуть бути законними представниками. Договірне представництво: особи, які можуть бути представниками в суді; особи, які не можуть бути представниками в суді. Документи, що підтверджують повноваження представника, порядок їх оформлення. Права й обов’язки судового представника: загальні та спеціальні. Повноваження процесуального представника в судах різних інстанцій.
Тема 9. Процесуальні строки
Поняття, значення і види процесуальних строків. Строки, визначені законом. Строки, встановлені судом. Абсолютно визначені та відносно визначені процесуальні строки. Порядок обчислення строків у цивільному процесуальному праві: початок та закінчення. Призупинення, продовження, поновлення і переривання процесуальних строків.
Тема 10. Підвідомчість цивільних справ
Поняття і види підвідомчості цивільних справ. Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ суду. Підвідомчість суду справ, що виникають із цивільних правовідносин. Підвідомчість суду справ, що виникають із житлових правовідносин. Підвідомчість суду спорів, що виникають із авторських і суміжних прав. Підвідомчість суду спорів, що виникають із трудових правовідносин. Пріоритетність судового захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.
Тема 11. Підсудність цивільних справ
Поняття і значення підсудності в цивільному процесуальному праві. Види підсудності. Функціональна підсудність. Родова підсудність. Територіальна підсудність та її види. Загальна територіальна підсудність. Альтернативна територіальна підсудність. Право вибору підсудності. Договірна територіальна підсудність. Підсудність за зв’язком справ. Виключна територіальна підсудність. Наслідки порушення правил про підсудність. Зміна підсудності. Порядок передачі справ з одного суду до іншого в межах України.
Тема 12. Судові витрати
Поняття та значення судових витрат. Види судових витрат. Державне мито. Просте й пропорційне мито. Порядок обчислення та сплати державного мита. Звільнення від сплати державного мита. Повернення державного мита. Витрати, пов’язані з розглядом справи в суді. Витрати, пов’язані з оплатою послуг перекладачів, свідків, експертів. Відшкодування матеріальних витрат. Розподіл та відшкодування понесених витрат у справі.
Тема 13. Санкції цивільного процесуального права
Поняття, види і структура норм цивільного процесуального права. Поняття, види і функції санкцій цивільного процесуального права. Цивільні процесуальні штрафи. Відшкодування майнових збитків.
Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі
Роль доказів і доказування у цивільному процесі. Поняття й види доказів. Доказування. Засоби доказування. Пояснення сторін та третіх осіб як засіб доказування. Письмові докази. Показання свідків як засіб доказування. Особливості допиту неповнолітніх свідків. Речові докази. Висновки експертів як засіб доказу­вання. Порядок дослідження доказів у цивільному процесі. Належність доказів. Допустимість засобів доказування. Забезпечення доказів. Оцінка доказів.
Тема 15. Порушення у суді цивільної справи
Суть позовного провадження. Позов як процесуальний засіб порушення цивільної справи у суді. Право на позов. Право на пред’явлення позову і процесуальний порядок його реалізації. Зміст і форма позовної заяви. Підстави відмови в прийнятті позову. Об’єднання і роз’єднання позовів. Процесуальні засоби захисту інтересів відповідача проти позову. Процесуальні та матеріальні заперечення відповідача проти позову. Зустрічний позов. Зміни в позовному спорі. Відмова від позову. Визнання позову. Мирова угода сторін. Забезпечення позову.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.