лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО»

 

Процес вивчення цивільного процесуального права студентами передбачає відвідування лекцій, семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, блоків та самостійну роботу по опрацюванню матеріалу. Успішне виконання студентом цих завдань є обов’язковою умовою участі його у складанні іспиту, який є формою підсумкового контролю з дисципліни.
Оцінка знань студентів з дисципліни здійснюється за 100-баль­ною шкалою і включає в себе оцінки за систематичність та активність роботи студента упродовж семестру, за виконання модульних завдань, за виконання письмової екзаменаційної роботи.
При контролі систематичності та активності роботи сту-
дентів оцінці підлягають:

  • відвідування лекцій і семінарських занять — 5 балів;
  • активність і рівень знань при обговоренні питань семінарів — 3 бали;
  • виконання індивідуальних завдань — 5 балів;
  • самостійна робота — 2 бали;
  • участь у студентських конференціях та олімпіадах — 5 балів.

Оцінка за систематичну роботу та активність не може перевищувати 20 балів.
При виконанні модульних завдань оцінці підлягають виконання письмових завдань, тести, розв’язання ситуаційних задач, усні відповіді.
Оцінка модульних завдань не може перевищувати 20 балів (модуль 1—10 балів, модуль 2—10 балів).
Якщо за результатами поточного контролю студент отримав менше 20 балів, він не допускається до іспиту.
Письмова екзаменаційна робота оцінюється в діапазоні від 0 до 60 балів. Екзаменаційний білет містить 6 вузлових комплексних запитань, кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 5;
0 балів.
У разі, коли відповідь студента оцінена менше ніж у 30 балів, він отримує незадовільну підсумкову оцінку. В такому випадку отримані результати поточного контролю не враховуються.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результати поточного контролю та за виконання завдань, що виносяться на іспит:
оцінка «незадовільно» — менше 50 балів;
оцінка «задовільно» — 50—60 балів;
оцінка «добре» — 65—80 балів;
оцінка «відмінно» — 85—100 балів.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.