лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

 

 

 

Поточний контроль знань студентів є засобом виявлення ступеня засвоєння навчального матеріалу та управління навчальним процесом.
Мета поточного контролю знань полягає:

 • у виявленні обсягу, глибини та якості засвоєння матеріалу навчальної дисципліни;
 • визначенні прогалин у знаннях;
 • визначенні шляхів усунення недоліків у знаннях студента;
 • виявленні ступеня відповідальності студента, ставлення до роботи та перешкод у ній;
 • виявленні рівня навичок самостійної роботи та засобів їх розвитку;
 • заохоченні зацікавленості студента навчальним матеріалом;
 • наданні допомоги студентам в організації роботи вивчення дисципліни.

Поточний контроль знань органічно поєднується з тематичним (модульним, блоковим) контролем, який покликаний визначати якість вивчення окремих тем, розділів. Тематичний (блоковий) конт­роль є показником стану і результатом процесу навчання студентів.
Основними формами поточного і тематичного (блокового) кон­тролю знань студентів є контроль на семінарських заняттях та контроль у процесі індивідуальної роботи у позанавчальний час.
Контроль знань, покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу, здійснюється в аудиторії в години, відведені для семінарських занять та в процесі індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом:

 • усного опитування по питаннях теми (блоку, модуля), у т. ч. заданих для самостійного вивчення;
 • дискусійного обговорення питань, що розкривають зміст теми;
 • виконання самостійних письмових робіт (до 30 хв);
 • виконання і захисту студентом письмових рефератів за заданими темами;
 • участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т. п.).

Дисципліна «Цивільне процесуальне право» вивчається студентами КНЕУ протягом двох навчальних семестрів і закінчується підсумковим іспитом (загальний обсяг академічних годин — 162).
Завдання для блочного (модульного, рубіжного) контролю знань побудовані за принципом об’єднання близьких за змістом та логічно пов’язаних тем у блоки.
1 блок (модуль) — теми 1—13. Контроль знань здійснюється у формі
— усних відповідей на запитання та вирішення практичних завдань;
— виконання самостійних письмових робіт.
2 блок (модуль) — теми 14—24. Контроль знань здійснюється у формі виконання самостійних письмових робіт.
Виконання завдань блочного контролю знань передбачає ретельну підготовку під керівництвом викладача: відвідування лекцій, семінарських занять, самостійне вивчення матеріалу, підготовка рефератів тощо.
БЛОК (МОДУЛЬ) 1
Теми
Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права.
Тема 2. Принципи цивільного процесуального права.
Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини.
Тема 4. Сторони в цивільному процесі.
Тема 5. Треті особи в цивільному процесі.
Тема 6. Участь прокурора в цивільному процесі.
Тема 7. Участь у цивільному процесі органів держави, місцевого самоврядування.
Тема 8. Представництво в цивільному процесі.
Тема 9. Підвідомчість цивільних справ суду.
Тема 10. Підсудність цивільних справ.
Тема 11. Процесуальні строки.
Тема 12. Судові витрати.
Тема 13. Санкції цивільного процесуального права.

Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей на запитання та вирішення практичних завдань
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

  • Поняття цивільного процесуального права та предмет його регулювання.
  • Джерела цивільного процесуального права.
  • Поняття цивільного судочинства, його завдання й види.
  • Стадії цивільного процесу.
  • Поняття, система та значення принципів цивільного процесуального права.
  • Конституційні принципи цивільного процесуального права та їх зміст.
  • Принципи, закріплені в законодавстві про цивільне судочинство, та їх зміст.
  • Поняття цивільних процесуальних правовідносин та передумови їх виникнення.
  • Елементи цивільних процесуальних правовідносин.
  • Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин і їх класифікація.
  • Поняття сторін у цивільному процесі.
  • Процесуальні права й обов’язки сторін.
  • Процесуальна співучасть: поняття, підстави, види.
  • Поняття належної і неналежної сторони. Заміна неналежної сторони.
  • Процесуальне правонаступництво: поняття, підстави, порядок вступу в процес, права та обов’язки правонаступника.
  • Поняття третіх осіб.
  • Треті особи, які не заявляють самостійних вимог.
  • Треті особи, які заявляють самостійні вимоги.
  • Завдання прокуратури в цивільному процесі.
  • Підстави та процесуальні форми участі прокурора у цивільному процесі.
  • Процесуальна правосуб’єктність прокурора.
  • Підстави та форми участі державних органів та органів місцевого самоврядування в цивільному процесі.
  • Порядок порушення цивільної справи на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб.
  • Поняття та значення представництва в цивільному процесі.
  • Види представництва.
  • Процесуальне становище та повноваження представника в суді.
  • Поняття підвідомчості цивільних справ суду.
  • Підвідомчість суду справ позовного провадження.
  • Підвідомчість суду справ, що виникають із адміністративно-правових відносин.
  • Підвідомчість суду справ окремого провадження.
  • Поняття підсудності та її види.
  • Родова підсудність.
  • Територіальна підсудність.
  • Порядок передачі справи до іншого суду.
  • Поняття процесуальних строків та їх види.
  • Обчислення процесуальних строків.
  • Продовження та поновлення процесуальних строків.
  • Поняття та види судових витрат.
  • Звільнення від сплати судових витрат.
  • Розподіл і відшкодування судових витрат.
  • Поняття та види санкцій цивільного процесуального права.
  • Цивільні процесуальні штрафи.
  • Відшкодування майнових збитків.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.