лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

 

 

 

Цивільне процесуальне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін, що опановують студенти юридичного факультету Київського національного економічного університету. Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють різноманітні форми захисту суб’єктивних та об’єктивних прав, їх дійсного характеру та відмінності від інших норм права; зростаючої ролі цивільного процесуального права в демократичному правовому суспільстві, яке гарантує право всіх громадян на судовий захист, а також право на оскарження в суді дій посадових осіб; засвоєнні порядку розгляду й вирішення цивільних справ у загальних судах, третейських судах; розумінні безпосереднього зв’язку норм права з їх практичним застосуванням відповідними органами.
Мета курсу — допомогти студентам всебічно й глибоко зрозуміти природу і сутність цивільних процесуальних відносин, процесуальний порядок захисту майнових і особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів громадян, здобути знання про основні принципи та норми цивільного судочинства, зміст Цивільного процесуального кодексу України, розкрити питання про підвідомчість цивільних справ, регламентування прав і обов’язків осіб, які беруть участь у розгляді цивільних справ, забезпечення доказів і т. ін.; підготувати до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців.
Навчальний курс включає поняття про предмет і систему цивільного процесуального права, принципи цивільного судочинства, суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, представництво, процесуальні строки і судові витрати, докази і доказування, підвідомчість і підсудність, провадження в судах першої, апеляційної і касаційної інстанцій, окремого провадження та виконання судових рішень тощо.
У процесі вивчення курсу студенти мають оволодіти навичками самостійної практичної роботи з цивільними процесуальними нормами, засвоїти суть цивільних процесуальних правових категорій, зміст цивільних процесуальних правових інститутів, об’єк­тивні закономірності їх розвитку, навчитися розуміти конкретний зміст норм цивільного процесуального права, тлумачити їх та правильно застосовувати при вирішенні конкретних справ, розуміти та правильно тлумачити роз’яснення пленуму Верховного суду України, набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі цивільного процесуального права.
Курс цивільного процесуального права викладається із застосуванням активних методів та передбачає різноманітні форми навчання: лекційні заняття, семінарські, колоквіуми, експериментальні форми практичних робіт.
Семінарські заняття проводяться за всіма основними темами, які передбачені навчальною програмою, у формі співбесід, дискусій з питань, що виносяться на розгляд за конкретною темою, аудиторних конференцій, запитань та відповідей, ділових ігор, вирішення проблемних ситуацій і практичних завдань тощо, а також аналізу узагальнень юридичної практики.
Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми додаються список рекомендованої літератури та типові практичні завдання. Під час занять рекомендується використовувати також матеріали судової практики, практичні завдання з виданих практикумів з цивільного процесуального права, тестові завдання тощо.
У процесі проведення семінарських занять студенти вирішують такі основні завдання: засвоєння теоретичних положень науки цивільного та сімейного права; норм чинного законодавства; формування навичок застосування у практичній діяльності здобутих знань і норм цивільного та сімейного права при вирішенні конкретних завдань.
На семінарських заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії цивільного процесуального права з відповідних питань, змісту норм законодавства, відпрацьовуються практичні навички вирішення конкретних спорів. Перевірка знань студентів здійснюється також у формі написання самостійних аудиторних і домашніх робіт, підготовки та захисту рефератів.
Підсумковою формою контролю знань є іспит, який має на меті перевірити, як студенти засвоїли теоретичні знання, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних спірних ситуацій, а також уміння самостійно працювати з науковою та навчальною літературою.
У результаті вивчення цивільного процесуального права України студенти повинні:

    • знати стан основних проблем науки процесуального права; функції судової влади в системі державної влади та форми її здійснення; суть і значення цивільної процесуальної форми; джерела цивільного процесуального права та їх структуру; поняття й значення цивільних процесуальних правовідносин, їх місце в механізмі правового регулювання; передумови їх виникнення; правовий статус суду та осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов’язки; діючі норми цивільного процесуального права, зміст правових інститутів, сутність цивільних процесуальних правових категорій; систему процесуальних актів та вимоги, яким вони повинні відповідати; порядок реалізації судових постанов;
    • вільно орієнтуватися в системі цивільного процесуального права України та судовій практиці у цивільних справах;
    • ознайомитися з практикою застосування цивільного процесуального закону судами України, перспективами та основними напрямками розвитку цивільного процесуального законодавства;
    • вміти правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного процесуального права в процесі роботи за юридичною спеціальністю; використовувати дані науки цивільного процесуального права для вирішення професійних завдань; оцінювати докази у цивільній справі; складати цивільно-процесуальні документи та ділову документацію; аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним завданням рішення.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.