лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

Олі й Богдані
присвячую


Зміст

 

 

 

Вступ.......................................................................................................................... 10

Розділ 1. Менеджмент виробничих витрат у системі аграрного
менеджменту ........................................................................................... 13
1.1. Суть менеджменту виробничих витрат і його зв’язок
з аграрним менеджментом .................................................................. 13
1.2. Системи формування та контролю виробничих витрат............. 15
Контрольні питання ............................................................................... 18
Розділ 2. Механізм формування виробничих витрат у
ринковій економіці ................................................................................ 19
2.1. Місце і роль виробничих витрат у системі ринкового
механізму ................................................................................................. 19
2.1.1. Виробничі витрати як похідна від виробничих
ресурсів ..................................................................................................... 19
2.1.2. Земля як основний виробничий ресурс ........................................... 21
2.1.3. Фінансовий капітал і пов’язані з ним виробничі
витрати...................................................................................................... 23
2.1.4. Підприємництво й менеджмент і спричинені ними
витрати...................................................................................................... 25
2.1.5. Особливості функціонування ринкового механізму
в сільському господарстві ................................................................... 28
2.2. Методологічні основи формування виробничих витрат
на макроекономічному рівні ............................................................... 32
2.2.1. Чинники макроекономічної системи ................................................ 32
2.2.2. Основні складові формування виробничих витрат
на макроекономічному рівні ............................................................... 37
2.3. Методологічні та методичні основи формування
виробничих витрат на мікроекономічному рівні .......................... 39
2.3.1. Принципи формування і класифікація виробничих
витрат ........................................................................................................ 39
2.3.2. Зв’язок ефективності виробництва із собівартістю
продукції .................................................................................................. 45
2.4. Основні чинники та джерела формування виробничих
витрат у сільському господарстві ..................................................... 52
2.4.1. Попит на сільськогосподарську продукцію та його
зв’язок з її собівартістю ........................................................................ 52
2.4.2. Роль аграрної політики в системі формування витрат................ 57
Контрольні питання ............................................................................... 64
Розділ 3. Макроекономічне регулювання та його вплив на
формування виробничих витрат у сільському
господарстві .......................................................................................... 65
3.1. Формування виробничих витрат під впливом
монетарної й фіскальної макроекономічної політики................... 65
3.1.1. Сільське господарство в системі галузей економіки
і моделі «ресурси - випуск»................................................................... 65
3.1.2. Вплив монетарної політики на формування
виробничих витрат ................................................................................. 66
3.1.3. Вплив фіскальної політики на формування
виробничих витрат ................................................................................. 74
3.1.4. Моделювання впливу макроекономічного
регулювання на виробничі витрати .................................................. 79
3.2. Аграрна політика як макроекономічний чинник
формування виробничих витрат ........................................................ 82
3.2.1. Необхідність проведення аграрної політики та її ідеологія ..... 82
3.2.2. Основні можливі напрямки аграрної політики ............................. 84
3.2.3. Класифікація впливу аграрної політики на
виробничі витрати ................................................................................. 88
3.3. Вплив міжнародної сільськогосподарської торгівлі на
рівень виробничих витрат ................................................................... 98
3.3.1. Цілі міжнародної сільськогосподарської політики
та її місце в макроекономічному регулюванні .............................. 98
3.3.2. Вплив міжнародної сільськогосподарської торгівлі
на формування цін, обсягів реалізації та собівартості
продукції країн, що торгують............................................................. 100
3.3.3. Вплив тарифів і квот на собівартість імпортованої
продукції ................................................................................................... 104
Контрольні питання ............................................................................... 108
Розділ 4. Вплив форм власності та організаційних форм
господарювання на формування виробничих
витрат ....................................................................................................... 109
4.1. Власність на виробничі ресурси і формування
собівартості продукції в сільському господарстві ....................... 109
4.1.1. Суть і особливості власності в сільському
господарстві та їх зв’язок з виробничими витратами................. 109
4.1.2. Форми реалізації власності та їх характеристика ...................... 111
4.2. Формування виробничих витрат при різних формах
реалізації колективної власності ....................................................... 119
4.2.1. Вплив форм організації й стимулювання праці на
рівень собівартості продукції .............................................................. 119
4.2.2. Процес реорганізації колективної власності та його
характеристика ....................................................................................... 126
4.3. Система диференційованих оптимумів та її вплив на
формування виробничих витрат ....................................................... 130
4.3.1. Суть системи диференційованих оптимумів і її
зв’язок з власністю на засоби виробництва та
собівартістю продукції........................................................................... 130
4.3.2. Система диференційованих оптимумів і
ефективність господарювання ........................................................... 134
4.3.3. Розміри підприємства і виробничі витрати .................................... 138
Контрольні питання ............................................................................... 142
Розділ 5. Аграрний менеджмент у системі формування та
регулювання виробничих витрат...................................................... 143
5.1. Роль і місце виробничих витрат у системі стратегічного
планування .............................................................................................. 143
5.1.1. Процес стратегічного планування і його зв’язок з
виробничими витратами....................................................................... 143
5.1.2. Розробка та прийняття управлінських рішень у системі
стратегічного планування та виробничі витрати.......................... 145
5.2. Ризик і виробничі витрати ................................................................... 148
5.2.1. Ризик і невизначеність як чинники формування
виробничих витрат................................................................................. 148
5.2.2. Джерела ризику та їх зв’язок з виробничими
витратами................................................................................................. 150
5.3. Фінансовий менеджмент та його роль у формуванні
виробничих витрат ................................................................................ 153
5.3.1. Функції фінансового менеджменту та їх зв’язок з
виробничими витратами....................................................................... 153
5.3.2. Бухгалтерський облік в системі фінансового
менеджменту............................................................................................. 154
5.3.3. Інвестиційне планування та виробничі витрати........................... 155
5.4. Виробничі витрати в системі бюджетного планування
за видами виробництва ........................................................................ 158
5.4.1. Бюджет за видами продукції.............................................................. 158
5.4.2. Частковий бюджет................................................................................. 162
5.4.3. Бюджет руху готівки............................................................................. 164
5.4.4. Використання показників балансу та звіту про доходи............. 166
Контрольні питання ............................................................................... 167
Розділ 6. Менеджмент виробничих витрат, пов’язаний з
функціонуванням земельних ресурсів .............................................. 168
6.1. Власність на землю та її вартість як чинники
формування виробничих витрат ....................................................... 168
6.1.1. Власність на землю і необхідність формування її
ринкової вартості.................................................................................... 168
6.1.2. Ринкова вартість землі та виробничі витрати................................ 170
6.2. Оцінка вартості землі та її зв’язок із собівартістю
продукції ................................................................................................... 171
6.2.1. Методологічні підходи до визначення вартості землі................. 171
6.2.2. Методики розрахунку вартості землі............................................... 175
6.3. Формування виробничих витрат, зумовлених
функціонуванням земельних ресурсів .............................................. 179
Контрольні питання ............................................................................... 181
Розділ 7. Менеджмент виробничих витрат, пов’язаний з
функціонуванням капіталу .................................................................. 182
7.1. Співвідношення між власним і позиченим капіталом та
його вплив на виробничі витрати ....................................................... 182
7.1.1. Власний і позичений капітал як джерела формування
виробничих витрат.................................................................................. 182
7.1.2. Інвестиційний та операційний капітали.......................................... 184
7.2. Організація використання капіталу та виробничі
витрати...................................................................................................... 186
Контрольні питання ............................................................................... 188
Розділ 8. Менеджмент виробничих витрат, пов’язаний з
функціонуванням трудових ресурсів ............................................... 189
8.1. Організація використання трудових ресурсів ............................... 189
8.1.1. Праця як виробничий ресурс.............................................................. 189
8.1.2. Основні завдання менеджменту трудових
ресурсів...................................................................................................... 192
8.2. Формування виробничих витрат, зумовлених
функціонуванням трудових ресурсів ............................................... 193
8.2.1. Оплата праці як основний чинник формування
виробничих витрат, пов’язаних з використанням
трудових ресурсів................................................................................... 193
8.2.2. Особливості оплати праці в селянському (фермерському)
господарстві............................................................................................. 195
Контрольні питання ............................................................................... 196
Розділ 9. Оперативне регулювання виробничих витрат ............................. 197
9.1. Оперативне управління за видами виробничих
витрат......................................................................................................... 197
9.1.1. Управління постійними витратами................................................... 197
9.1.2. Управління змінними (експлуатаційними)
витратами................................................................................................. 202
9.1.3. Нормативне планування і контроль виробничих
витрат як чинник їх оперативного управління............................... 207
9.2. Принципи та методи аналітики виробничих витрат.................... 208
9.2.1. Витратно-ціновий аналіз як основа оперативного
регулювання виробничих витрат....................................................... 208
9.2.2. Чинники зовнішнього і внутрішнього витратно-
цінового аналізу та їх зв’язок з виробничими
витратами................................................................................................. 209
9.3. Використання персонального комп’ютера в
оперативному регулюванні виробничих витрат........................... 211
9.3.1. Оперативне регулювання витрат у рослинництві........................ 211
9.3.2. Оперативне регулювання витрат у тваринництві......................... 216
Контрольні питання ............................................................................... 220
Розділ 10. Виробничі витрати та ефективність господарювання ............. 221
10.1. Прибутковість і виробничі витрати ................................................ 221
10.1.1. Напрямки підвищення прибутковості виробництва
та їх зв’язок з виробничими витратами......................................... 221
10.1.2. Показники рентабельності й прибутковості та їх
зв’язок з виробничими витратами .................................................. 222
10.1.3. Зв’язок виробничих витрат і ефективності
господарювання.................................................................................. 225
10.2. Взаємозв’язок виробничих витрат і ціноутворення .................. 233
10.2.1. Попит, пропозиція та виробничі витрати — три
основні складові ціноутворення...................................................... 233
10.2.2. Ціноутворення на основі виробничих витрат.............................. 237
10.2.3. Групування виробничих витрат за видами та
статтями і ціноутворення.................................................................. 240
10.3. Математична інтерпретація функції виробничих
витрат .................................................................................................... 242
10.3.1. Базова інтерпретація функції виробничих витрат..................... 242
10.3.2. Обгрунтування економіко-математичної задачі
оптимізації виробничих витрат ...................................................... 247
10.3.3. Побудова чисельної економіко-математичної моделі
та розв’язання задачі.......................................................................... 251
Контрольні питання ............................................................................ 257
Список літератури .............................................................................................. 258

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.