лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в міжнародному бізнесі

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоеко­номічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздат\­ності згідно із законами України. Фізичні особи, які постійно проживають на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно із законом України «Про підприємництво». Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України, користуються зазначеним правом, якщо вони є суб’єктами господарської діяльності за законом держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їхніх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи.
Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають зазначене право після державної реєстрації їх як учасників зовніш­ньоекономічної діяльності. Реєстрацію здійснює Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків та торгівлі України на підставі подання до нього заяви в довільній формі, нотаріально заві­рених копій статутних документів або нотаріально завірених документів фізичної особи про її реєстрацію як підприємця. Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків та торгівлі України не може відмовити подавцеві в реєстрації, якщо він відповідає вимогам, зазначеним у цій статті.
Реєстрація має бути здійснена протягом 25 робочих днів з моменту подання зазначених документів.
При реєстрації та (або) після неї забороняється будь-яке обмеження права здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, у тому числі у формі встановлення процедур, які вимагають від суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності доведення чи під­твердження в будь-який спосіб існування в нього права на таку діяльність або ускладнюють порядок реалізації цього права.
За державну реєстрацію суб’єктів зовнішньоекономічної діяль­ності стягується плата в розмірі, що встановлюється Кабі­нетом Міністрів України і розмір якої не повинен перевищувати розміру фактичних витрат держави, пов’язаних з цією реєстрацією.
Зареєстровані суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності зобов’язані повідомляти Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків та торгівлі України про всі зміни в документах, які подавались ними на реєстрацію, протягом 14 днів з моменту, коли відбулись такі зміни.
Забороняється вимагати від зареєстрованого суб’єкта зов­нішньоекономічної діяльності проходження повторної реєстра­ції (перереєстрації).
Якщо Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків та тор­гівлі України відмовило в реєстрації суб’єкта зовнішньоеко­номічної діяльності або не прийняло рішення з цього питання в установлений в цій статті термін, суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності може це оскаржити в судових органах України.
Втручання державних органів у зовнішньоекономічну діяль­ність її суб’єктів у випадках, не передбачених цим законом, у тому числі через видання підзаконних актів, які створюють для її здійснення умови, гірші від встановлених у цьому Законі, є обмеженням права здійснення зовнішньоекономічної діяльності і як таке забороняється.
До суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності може бути вжито санкцій у вигляді тимчасового припинення права здійснювати таку діяльність в разі порушення чинних законів України, що стосуються цієї діяльності, згідно із статтею 37 цього Закону.
Жодні положення цієї статті не можуть тлумачитись як заборона фізичним, юридичним особам та іншим суб’єктам зов­нішньоекономічної діяльності мати між собою будь-які відно­сини, які не підпадають під визначення зовнішньоекономічної діяльності.
Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, який одержав від цієї діяльності у власність кошти, майно, майнові й немайнові права та ін., має право володіти, користуватися і розпоряджатися ними на свій розсуд.
Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у власника у будь-якій оплатній або неоплатній формі без його згоди забороняється, за винятком випадків, передбачених законами України.
Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зазначеної в статті 4, за ме­жами України підлягає регулюванню також законами відповідних держав.
Усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право відкривати свої представництва на території інших держав згідно із законами цих держав, а також брати участь у міжнародних неурядових економічних організаціях.
Іноземні суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право відкривати свої представництва на території України. Їх реєстрацію здійснює Міністерство зовнішньоекономічних зв’яз­ків України протягом 60 робочих днів з дня подання іноземним суб’єктом господарської діяльності документів на реєстрацію. Для реєстрації представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності на території України необхідно подати:
— заяву з проханням про реєстрацію представництва, складену в довільній формі;
— виписку з торгового (банківського) реєстру країни, де іноземний суб’єкт господарської діяльності має офіційно зареєстровану фірму;
— довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок подавця;
— доручення на здійснення представницьких функцій, офор­млене згідно із законом країни, де офіційно зареєстровано фірму іноземного суб’єкта господарської діяльності.
Зазначені документи мають бути нотаріально завірені за місцем їх видачі й легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють Україну, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше. За реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності з них стягується плата в розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України і не повинен перевищувати фактичних витрат держави, пов’язаних з цією реєстрацією.
У разі відмови Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків та торгівлі України зареєструвати представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності або неприйняття рішення з цього питання в установлений 60-денний термін іноземний суб’єкт господарської діяльності може це оскаржити в судових органах України.
Забороняється вимагати від іноземного суб’єкта господарської діяльності повторної реєстрації (перереєстрації) раніше зареєстрованого представництва на території України.
У разі зміни назви, юридичного статусу, юридичної адреси або оголошення іноземного суб’єкта господарської діяльності неплатоспроможним або банкрутом його представництво на території України зобов’язане повідомити про це Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків та торгівлі України в семиденний термін.
Господарська, в тому числі зовнішньоекономічна, діяльність іноземних суб’єктів господарської діяльності на території України регулюється законами України щодо порядку здійснення іноземними особами господарської діяльності на території України. Якщо ця діяльність пов’язана з іноземними інвестиціями, вона регулюється відповідними законами України.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.