лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в міжнародному бізнесі

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Деяке повідомлення може мати такий вигляд:
UNA:+.?!UNB+UNOA:1+125252+251218+910106:1228+DA1!UNH
Ідентичні за змістом сегменти (тобто сегменти з однаковими позначками) можуть набувати різних значень за допомогою кваліфікаторів або кодів. Наприклад, якщо NAD — позначка адресного сегмента, то в сегменті NAD+BY може міститися адреса покупця (BY — buyer), а в сегменті NAD+SE — адреса продавця (SE — seller). Поле з позначкою PFF (посилковий покажчик) містить покажчик (наприклад, BY або SE), який визначає значення полів у цьому сегменті. Наприклад, FII містить дані про банк і рахунок продавця, якщо RFF визначений як SE.
Розроблено детальні довідники сегментів, кодів і кваліфіка­торів, довідники елементів даних, які визначають семантику пові­домлень EDIFACT.
Наприклад, довідник елементів даних визначає основні пла­тіжні реквізити (табл. 5.2).
Таблиця 5.2


Сегмент EД

Значення EД

Формат

Код EД

NAD

Назва, поштова адреса

Сим., 1...35

3945

BNK

Назва банку, місто

Симв., 1...17

3918

BNK

Код за SWIFT

Симв., 1...11

3957

PAT

Терміни платежу

Симв., 1...35

4276

PAT

Терміни платежу, кодовані

Симв., 1...17

4277

PAI

Гарантія платежу, кодована

Кодов., 2

4837

PAT

Терміни платежу, тип

Кодов., 2

4839

У стандартному повідомленні визначаються чотири розділи даних: 1) заголовок; 2) позиційна секція; 3) субпозиційна секція;
4) секція підсумкових даних.
У заголовок повідомлення включаються дані, які описують комерційний або фінансовий документ загалом. Наприклад, для платіжного рахунку або накладної вказуються відомості про банк, вид валюти, дата платежу, ім’я та адреса платника, інфор­мація про сплату податку, дані про транспортування товару, дані про упаковку та ін.
У заголовку сегментна група 1 містить загальну адресну інфор­мацію про продавця або покупця:
NAD — ім’я та адреса;
LOC — ідентифікатор району (місцевості);
PFF — посилковий покажчик;
CTA — контактні дані (адреса, телефон);
FII — інформація про фінансову організацію.
5.3. Довідник комерційних елементів даних
(стандарт ISO 7372)

Елемент даних — це одиниця даних, для якої визначено методи ідентифікації, опису й подання значення.
Щорічно робоча група WP4 уточнює довідник елементів даних, який вміщує ідентифікатори та описи елементів, розподі­лених за такими групами:
група 0 — службові елементи даних;
група 1 — документація, довідки;
група 2 — дата, час, періоди часу;
група 3 — сторони, адреса, пункти, країни;
група 4 — статті, обставини, умови, інструкції;
група 5 — суми, витрати, відсотки;
група 6 — покажчики мір, кількості (крім грошей);
група 7 — товари й вироби: описи і позначення;
група 8 — типи та засоби транспорту, контейнери;
група 9 — усі інші елементи даних (митні формальності тощо).
Кожний елемент з довідника даних має унікальний чотиризначний цифровий ідентифікатор, у якому перша цифра відпо­відає номеру групи. Наприклад, елемент даних «Номер документа/повідомлення» з першої групи («Документація, довідки») має таке позначення: 1004 Document/Message Number an..35, де «an..35» означає, що зміст елемента може бути як алфавітним — позначка «а», так і цифровим — позначка «n» або їх комбінаці­єю — «an». Водночас загальна довжина поля номера документа є змінною і не повинна перевищувати 35 знаків — позначено «...35» (дві крапки перед цифрами визначають змінну довжину). Невикористані поля елемента даних змінної довжини відкида­ються. Загальне правило відкидання незначущих знаків формулюється так: вирівнювання цифрових полів (n) змінної довжини здійснюється за правим розрядом, алфавітно-цифрових (an) і алфавітних (а) полів змінної довжини — за лівим розрядом.
Деякі елементи даних можуть мати фіксовану довжину. Наприклад, «номер версії синтаксису з нульової версії синтаксису з нульової групи (службові елементи даних)» має таке позначення: 0002 Syntax version number n1, де n1 визначає, що поле, в якому розміщується номер версії синтаксису, може бути лише цифровим і постійної довжини (один знак). Зазначимо, що після опублікування першої версії синтаксису UN/EDIFACT (1988 р.) у 1990 р. вийшла наступна редакція синтаксичних правил (версія 2), а тому зараз у повідомленнях UN/EDIFACT обов’язково вказується, на базі яких синтаксичних правил вони складені (версія синтаксису 1 чи 2).
У чотиризначному ідентифікаторі елемента даних перша циф­ра інформує про функціональне призначення елемента (відпові­дає номеру групи), а наступні три цифри вказують на належність до фірмового, національного або міжнародного стандарту:
001– 499 — зарезервовано для міжнародного стандарту;
500–799 — зарезервовано для національного використання;
800–999 — зарезервовано для використання в межах фірми.
Тому якщо в довіднику міжнародного стандарту відсутні елементи даних, необхідні для позначення змісту фірмового документа, можна ввести свої. При використанні цих елементів для передачі повідомлень у межах країни їм надаються ідентифіка­тори з номерами 800–999.
Розрізняють елементи даних прості та складені. Прості елементи не є складовими частинами інших, більш укрупнених елементів даних, містять лише одне значення і в довідниках UN/EDIFACT позначаються великими літерами.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.