лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Продовження таблиці 11


Мета

Ціль

Завдання

Необхідна інформація

Вимоги до інформації

 

 

2. Митне оподат-кування

Розміри ставок митного опо­даткування продукції залеж­но від торговельного режиму між країнами; додаткові по­датки

Вторинна інформація, ак­туальність, розрахунки

 

4. Характе-ристика існуючих каналів розподі­лення продукції

1. Характеристика аптечної мережі країни

Кількість та торговельна пло­ща аптек, розміщення аптек на території країни, ступінь спеціалізації аптек, система закупівлі товарів

Інформація Міністерст­ва охорони здоров’я, по­льові дослідження

 

 

2. Державна ме­режа великих магазинів та супермаркетів

Кількість та торговельна площа, розміщення на тери­торії, система закупівлі това­рів

Офіційна статистика, по­льові дослідження

 

 

3. Характеристика мережі приват­них та коопера­тивних мага­зинів

 

-”-

 

-”-


Продовження таблиці 11


Мета

Ціль

Завдання

Необхідна інформація

Вимоги до інформації

 

 

4. Характеристи-ка мережі оптових баз та комерційних центрів

 

-”-

 

-”-

 

 

5. Великі промислові підприєм­ства, що мають відомчі медич­ні заклади та аптеки

Кількість таких підприємств, потужність медичних закла­дів, існуюча система їх забезпечення, фінансовий стан підприємств

Польові дослідження, опи­тування, розсилання анкет, спостереження тощо

 

5. Оцінка кокурент­ного сере­довища

1. Характерстика національних конкурентів

Кількість та потужність заводів, що виробляють дану продукцію; їх розміщення, перспективи розвитку, широта асортименту, частка ринку тощо

Актуальність, польові дос­лідження (інтерв’ю) зразки рекламної продукції та товарів

 

 

Продовження таблиці 11


Мета

Ціль

Завдання

Необхідна інформація

Вимоги до інформації

 

 

2. Характеристика зарубіжних конкурентів

Кількість, назви фірми націо­нальна незалежність, доля ринку, стратегії виходу на ринок, конкурентні переваги, сприйняття населенням тощо

Актуальність, надійність, польові дослідження, зраз­ки рекламної продукції, фотографії

 

6. Характеристика спожива­чів

1. Прогноз попиту на товар

Реальна місткість ринку, експертні оцінки динаміки ринку, результати опитування

Офіційна статистика, прог­нозні дані, результати опитування споживачів

 

 

2. Прийнятна для споживачів ціна реалізації товару

Думка споживачів

Опитування споживачів

 

 

3. З’ясування найбільш зруч­них, традицій­них місць закупівлі

 

Ставлення споживачів

 

Опитування споживачів

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.