лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ І

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

 

1.1. Результати приватизації та діалектика
процесу трансформації власності

Україна безповоротно стала на шлях ринкових перетворень, одним із ключових моментів яких є реформування власності — приватизація. Своєчасне та послідовне проведення цих перетворень дасть змогу підвищити техніко-економічні показники роботи підприємств, виявити ефективного власника, що сприятиме розвитку економіки держави.
За станом на початок 1997 р. в Україні реформовано понад 48 тис. об’єктів. До Реєстру підприємств, приватизованих з глибиною 70 і більше відсотків, внесено понад 5 тис. акціонерних товариств.
Балансова вартість основних фондів приватизованих підприємств на кінець 1996 року становила 24 % вартості основних фондів усіх підприємств і організацій України. У приватизованому секторі було зайнято 2,9 млн. чоловік, або майже сьома частина всіх працівників підприємств і організацій України.
Приватизованими підприємствами за 1996 рік вироблено 38,8 % загального обсягу промислової продукції. У хімічній та нафтохімічній промисловості їхня частка у виробництві перевищує 54 %, а в машинобудуванні — 62,6 %. У харчовій промисловості та промисловості будівельних матеріалів частка продукції цих підприємств становила понад 60 %, у легкій — 86,1 %, в медичній — 79,3 %.
За минулий рік на приватизованих підприємствах капітальні вкладення досягли 1278 млн гривень, тобто становили 12 % загального обсягу капітальних вкладень. Власними силами приватизованих будівельних організацій виконано робіт на 2765 млн гривень, або 49 % загального обсягу підрядних робіт.
Приватизованими автотранспортними підприємствами перевезено 39 % вантажів та 26 % пасажирів.
У зв’язку з тим, що не була прийнята Державна програма приватизації на 1996 рік, Президент України своїм Указом визначив основні завдання у сфері приватизації на 1996 рік та організаційні заходи щодо їх виконання.
У ході реалізації зазначених заходів вдалося до середини 1996 року в основному завершити масову малу приватизацію, істотно просунутися у напрямі реформування об’єктів великої приватизації. Всього протягом року змінили форму власності близько 20 тис. об’єктів. Обсяги малої приватизації зросли порівняно з 1995 роком в 1,3 раза, великої приватизації за кількістю об’єктів — на 10 %, а за розміром статутних фондів підприємств, запропонованих на продаж, — в 2,5 раза. На 50 % збільшилась порівняно з 1995 роком кількість включених у процес приватизації об’єктів агропромислового комплексу. До державного та місцевих бюджетів надійшло 263 млн грн. з передбачених на рік 120 млн гривень.
Водночас, як і в попередні роки, приватизація залишалася у сфері впливу різноманітних політичних і корпоративних інтересів. Моделі приватизації є компромісом цих інтересів і не відповідають кращій світовій практиці. Зокрема, характерною рисою вітчизняної приватизації є неконкурентний механізм продажу майна трудовим колективам. З початку процесу реформування власності 41 % об’єктів приватизовано шляхом викупу товариствами покупців, що створені трудовими колективами, ще 24 % — трудовими колективами через оренду з викупом. Навіть під час приватизації через акціонування передбачені законодавством пільги забезпечили отримання трудовими колективами контрольних пакетів акцій більшості об’єктів у цьому секторі приватизації. За оцінкою спеціалістів зараз понад 80 % приватизованих об’єктів контролюється їх працівниками. Діюча модель сертифікатної приватизації, забезпечуючи швидкі темпи роздержавлення, право всіх громадян на безоплатне отримання частки державного майна, не в змозі швидко підвищити ефективність виробництва, про що свідчать результати діяльності приватизованих підприємств у різних галузях народного господарства.
Трудові колективи приватизованих підприємств, незважаючи на те, що вони є власниками майна, заінтересовані переважно не в досягненні довгострокових і перспективних цілей розвитку підприємства, а в задоволенні своїх поточних інтересів. Таке управління мало наслідком велику затратність виробництва і його інвестиційну непривабливість. Кожне третє підприємство як державного, так і приватизованого сектора економіки минулого року працювало збитково.
Виробіток на одного працівника приватизованого промислового підприємства був на 18 % меншим, ніж у цілому по галузі, а в будівництві — на 1,6 % меншим, ніж у цілому по будівельному комплексу України.
Частка іноземних інвесторів, що придбали пакети акцій на конкурсній основі, становила менше одного відсотка. Лише три відсотки об’єктів приватизації отримали інвестиції. Коефіцієнт використання робочого
часу в приватизованому секторі нижчий, ніж у цілому по народному
господарству.
У найскладнішому становищі опинилися великі вузькоспеціалізовані підприємства, які раніше були інтегровані в загальносоюзний господарський комплекс.
Водночас підприємства, які були приватизовані 2 – 3 роки тому і встигли визначитися з ефективним власником, успішно адаптуються до ринкових відносин, працюють краще.
Проведений на приватизованих підприємствах аналіз залежності
рівня рентабельності від частки державної власності в їхніх статутних фондах показав, що на підприємствах, де частка держави нижча за 50 %, рентабельність вища за середню по галузі. Разом з тим на підприємствах, де частка державної власності перевищує 51 %, рентабельність нижча за середній показник по галузі, або такі підприємства взагалі збиткові.
Аналіз роботи об’єктів малої приватизації показує, що ефективніше працюють ті з них, що були приватизовані на конкурентних засадах і переважно не працівниками цих об’єктів. Проте реальний результат масової приватизації не можна оцінювати лише з позиції нинішнього економічного стану цих підприємств.
Позитивними наслідками приватизації є:
— ліквідація державної монополії в багатьох галузях народного господарства, створення основ ринкової конкуренції:
— перехід значної частки державної власності до нових власників при мінімумі соціальних конфліктів, а також створення умов (внаслідок подальших трансакцій) для концентрації цієї власності в руках більш ефективних, ніж держава, власників;
— формування нових економіко-правових механізмів та інституціо­нальних структур.
Підприємства, що приватизуються, стали основою корпоративного сектора економіки. Так, у процесі приватизації створено близько 50 тис. господарських товариств, у тому числі понад 8 тис. акціонерних; закладено основи біржового і позабіржового ринків корпоративних цінних паперів, сформовано широку мережу посередників, що діють на цих ринках; розпочато формування системи інституціональних інвесторів; з’явився широкий прошарок власників: акціонерами, членами інших господарських товариств, створених на базі приватизованих об’єктів, стали майже 12 млн громадян України.
Докладніше деякі результати приватизації в Україні подано у таблицях 1.1–1.4.

 

 

Таблиця 1.1
Кількість приватизованих об’єктів по галузях
народного господарства України


Галузі

1992–1993

1994

1995

1996

1992–1996

Усього

3592

8279

16401

19953

48225

Промисловість

833

1357

1929

1713

5832

Сільське господарство

26

218

704

1352

2300

Транспорт і зв’язок

51

166

376

425

1018

Будівництво

407

734

750

901

2792

Незавершене будівництво

46

31

50

308

435

Торгівля і громадське
харчування

1177

3399

8168

9375

22119

Матеріально-технічне
постачання і збут

45

131

413

367

956

Заготівля

1

7

31

70

109

Інші види діяльності сфери матеріального виробництва

6

19

40

69

134

Житлово-комунальне
господарство

29

99

302

1075

1505

Побутове обслуговування

962

1969

3330

3599

9860

Охорона здоров’я

3

15

55

53

126

Культура і мистецтво

8

14

33

106

161

Наука і наукове
обслуговування

19

44

99

100

262

Освіта

6

8

19

76

109

Інші галузі

19

68

102

364

507

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.