лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

— інтереси сторін, які беруть участь у проекті;
— суспільні інтереси;
— ціноутворення на ресурси і готову продукцію;
— горизонт планування і життєвий цикл проекту;
— ризик і невизначеність;
— інші причини.
Як відомо, проект може фінансуватися з різних джерел (акціонерний капітал, кредити банків і постачальників, облігації, гранти тощо). Для вибору найкращого з них необхідно підготувати кілька альтернативних пропозицій і скласти для них звіт про рух коштів, балансовий звіт і звіт про прибуток та збитки. Для всіх альтернативних варіантів мають бути розраховані основні коефіцієнти, які показують інвестиційну і фінансову ефективність проекту.

Рис. 4.5. Класифікація сукупних (загальних) витрат інвестиційного проекту


Таблиця 4.2
Схема сукупних (загальних) витрат інвестиційного проекту


Групи
витрат

Підгрупи витрат

Перелік
витрат

Компоненти витрат

1. Початкові інвестиційні витрати

1.1. Капітальні витрати

а) витрати інвестування в основний капітал

 1. Вартість земельної ділянки (придбан­ня або поліпшення), витрати для підготовки будівельного майданчика
 2. Вартість будівництва
 3. Вартість придбаного обладнання і його монтажу
 4. Інші основні засоби

 

 

б) передвироб­ничі витрати

 1. Попередні витрати на організацію випуску цінних паперів (витрати на реєстрацію компанії, включаючи підготовку юридичних документів, необхідних для організації випуску цінних паперів, а також витрати на випуск акцій, проспектів, попередню рекламу, розповсюдження акцій тощо)
 2. Інвестиції у підготовчі роботи (витрати на передінвестиційні дослідження, в тому числі підготовку ТЕО, оплату консультаційних послуг)
 3. Інші витрати (заробітна плата і соціальні виплати персоналу, зайнятому у підготовці виробництва, оплата відряджень, попередні витрати на маркетинг, створення мережі постачання, будівництво тимчасових споруд, включаючи контори і гуртожитки для робітників, витрати на підготовку кадрів, оплату патентів і «ноу-хау»

 

1.2. Витрати на оборотний капітал [а) – б)] чистий оборотний капітал

а) поточні
витрати

 1. Запаси виробничих матеріалів, запасних частин, незавершеного виробництва, готової продукції
 2. Дебіторська заборгованість (сума боргів, які будуть сплачені компанії за комерційним кредитом, надоним покупцям її товарів)
 3. Готівка

 

 

б) кредиторська заборго-ваність

Сума боргів, які компанія має сплатити за комерційними кредитами, наданими їй постачальниками продукції (сировини, матеріалів, напівфабрика­тів, обладнання) і фінансовими кредитами

Продовження табл. 4.2.


Групи
витрат

Підгупи витрат

Перелік
витрат

Компонти витрат

2. Виробничі витрати

2.1. Заводські витрати

а) матеріальні затрати

витрати на сировину, матеріали, напівфабрикати, пальне, електроенергію (для виробничих потреб)

 

 

б) витрати на оплату праці

витрати на оплату праці виробничого персоналу (заробітна плата, преміальні, оплата понадурочної роботи, соціальні виплати)

 

 

в) заводські накладні витрати

витрати на ремонт обладнання, пальне і енергію на освітлення, опалення, прибирання і ремонт виробничих приміщень, вивезення й утилізацію виробничих відходів, техніку безпеки, санітарно-гігієнічні витрати, витрати на екологію тощо

 

2.2. Адмі­ністратив­ні й накладні витрати

 

 1. Оплата праці адміністративного апарату
 2. Оплата довготермінових консультаційних послуг
 3. Накладні витрати (освітлення, опалення, прибирання, ремонт приміщень адміністративного персоналу, оплата засобів зв’язку тощо)

 

2.3. Амор­тизаційні витрати

 

амортизаційні відрахування

 

2.4. Витрати фінан­сування

 

— рентні платежі
— виплати пені, штрафів тощо

3. Збутові витрати

3.1. Прямі витрати

а) упаковка і збереження готової продукції

 

 

 

б) витрати на продаж

— реклама
— оплата торгових маклерів
— комісійні тощо

 

 

в) транспортні витрати

 

 

3.2. Непрямі витрати

 

— оплата персоналу
— витрати на дослідження ринку тощо

4.2. Бізнес-план інвестиційного проекту

Після проведення всіх досліджень, які передують прийняттю інвестиційного рішення, «зважування» всіх «плюсів» і «мінусів» необхідний певний підсумковий максимально компактний документ, який дозволить інвестору та підприємцю не лише прийняти обгрунтоване рішення, а й зафіксувати, що і коли належить зробити, щоб виправдалися сподівання на ефективність проекту. Для цього складається бізнес-план, який є головним інструментом для відбиття підприємницької ідеї. Бізнес-план являє собою стандартний документ, у якому детально обґрунтовується концепція призначеного для реалізації реального інвестиційного проекту і наводяться основні його технічні, економічні, фінансові та соціальні характеристики. Бізнес-план описує основні аспекти майбутнього проекту, аналізує всі проблеми, на які проект може натрапити, а також визначає способи їх вирішення. Він дозволяє оцінити й обгрунтувати реалізацію проекту в умовах конкурентного середовища.
Цінність бізнес-плану визначається тим, що він:
— дає можливість з’ясувати життєздатність проекту за умов конку­ренції;
— містить орієнтири подальшого розвитку підприємства;
— є підставою для отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.