лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БАНКАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1.3. Організація та забезпечення операційної
діяльності в банках

Положення про організацію операційної діяльності в банках України затверджено ПП НБУ від 18.06.03 за № 254.
Під операційною діяльністю банку слід розуміти сукупність технологічних процесів, пов’язаних з документуванням інформації за операціями банку, їх реєстрацією у відповідних регістрах, пере­вірянням та вивірянням. Важливим елементом операційної діяль­ності є також здійснення контролю за операційними ризиками, пов’язаними з порушенням банківських правил та (або) систем контролю за обробленням, проведенням операцій, їх документа-
цією. Загалом операційні ризики можуть виникати як унаслідок зовнішніх причин, так і через помилки працівників банку.
Кожна операція банку, тобто дія або подія, внаслідок якої відбуваються зміни у фінансовому стані банку, відображається за балансовими або позабалансовими рахунками чинного плану рахунків. Саме тому за кожною операцією визначаються правила їх об­ліку, тобто операційні процедури, які включають такі елементи:

 • опис операції;
 • розподіл повноважень між виконавцями операцій;
 • окреслення відповідальності осіб, що здійснюють операції;
 • документування інформації за операцією;
 • механізми внутрішнього контролю за проведенням операції.

Іншими словами, операційні процедури базуються на конкрет­них принципах, які обов’язково передбачають наявність дозволу на здійснення операції, їх запис та контроль виконання.
Банківські операції поділяються:

 • на внутрішньобанківські — ті, що виконуються за ініціативою банку, відтак їх зміст відбивається на рахунках синтетичного та аналітичного обліку, які не належать до клієнтських рахунків;
 • клієнтські — пов’язані з веденням клієнтських особових рахунків, за якими обліковуються кошти клієнтів банку.

До клієнтських рахунків належать:

 • кореспондентські;
 • поточні (зокрема рахунки за спеціальним режимом їх використання);
 • вкладні (депозитні).

Усі банківські операції здійснюються за участі відповідального виконавця. Саме він виходячи зі службових обов’язків та (або) розпорядження керівництва банку має повноваження на здійснення конкретних операцій, отже, несе відповідальність за їх належне виконання.
Повноваження відповідальних працівників банку щодо виконання ними функціональних обов’язків визначаються внутріш­німи документами та посадовими інструкціями. Право на підпи­сання документів надається працівникам банку за розпоряджен­ням керівника. Оскільки структурні підрозділи технологічно пов’язані єдиним контрольним процесом за здійсненням опера­цій, то зразки підписів відповідальних виконавців для здійснення контролю повинні мати всі задіяні підрозділи.
Надання права контрольного підпису тій чи іншій особі за даними операціями не позбавляє її права виконувати функції відповідального виконавця за іншими операціями. У цьому разі відповідальний виконавець здійснює контроль за операціями, що їх виконує інший виконавець. У банках чітко додержують такого правила: одна особа не може виконувати повний комплекс функцій під час здійснення операцій — починаючи з її ініціювання і закінчуючи відображенням у балансі. Інакше це призвело б до порушення загального механізму контролю за здійсненням кожної конкретної банківської операції.
Виконання банківських операцій забезпечується через функціонування фронт- та бек-офісів банку. Якщо підрозділ або його вповноважені особи, які належать до фронт-офісів, ініціюють та (або) організовують операцію способом укладання відповідних угод, то бек-офіси (підрозділи або їх відповідальні виконавці) залежно від їх функцій забезпечують реєстрацію, перевірку, звіряння, облік операцій та контроль за процесом їх здійснення і завершення. Функції фронт-офісів можуть виконувати працівники казначейства, кредитного підрозділу, операцій із цінними паперами, а також інших підрозділів банку, які відповідають за ініціювання активних і пасивних операцій із клієнтами банку.
Операції здійснюються за такою послідовністю:

 • надання (одержання) дозволу на проведення операції;
 • безпосередньо виконання операції: укладання договорів, складання первинних документів, відкриття рахунків, запуск інформації в облікову систему, оброблення інформації;
 • здійснення внутрішнього контролю протягом усього операційного процесу — від ініціювання до відображення інформації про операцію в облікових регістрах.

Оскільки працівники фронт-офісів є ініціаторами операцій, то
вони забезпечують ідентифікацію операцій, формування первинних
документів і виконують процедуру оцінки ризику за операцією.
У процесі ідентифікації операції провадять її докладний опис з метою надання різним підрозділам банку та внутрішньому ауди­ту потрібної інформації для здійснення контрольних процедур. Зокрема, в описі зазначається така інформація: тип операції (між­банківські розрахунки, операції з клієнтами банку, розрахунки за власними операціями); номер і дата договору, строки початку та завершення операції за договором; дані про контрагента; зміст операції (кредитна, депозитна, тип процентної ставки); первинні документи; відповідальні виконавці за ініціювання операції, її реєстрацію, контроль за процесом здійснення.
Ефективність операції досягається за взаємодії фронт-офісів
з бек-офісами, які об’єднані загальною технологією виконання
банківської операції. Працівники, які виконують функції бек-офісів, взаємодіють із податковими органами та органами статистики, а в технологічному процесі виконання операції безпосередньо відповідають:

 • за перевірку документів на паперових та (або) електронних носіях, отриманих від фронт-офісів, щодо достовірності наданої інформації;
 • реєстрацію операцій і введення потрібних даних до автоматизованої системи;
 • перевірку підтверджень про здійснення операцій, що надійшли від контрагентів;
 • надсилання підтвердження контрагенту про надходження коштів;
 • своєчасну підготовку, перевірку та оформлення платіжних інструментів відповідно до нормативно-правових актів Національ­ного банку;
 • вивіряння залишків за рахунками клієнтів;
 • підготовку відповідних розпоряджень для здійснення розрахунків;
 • перевірку правильності відображення операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку;
 • зберігання інформації про операції;
 • нарахування процентів за кредитами, депозитами, комісійних (доходів, витрат);
 • контроль за обробленням даних, здійсненням розрахунків, виконанням договорів.

Усі операції, що їх здійснює банк, виконуються протягом опера-
ційного дня, який складається з операційного часу та часу завершен-
ня технологічної обробки облікової інформації, внаслідок чого фор-
мується оборотно-сальдовий баланс, регістри аналітичного обліку.
Оперативність системи бухгалтерського обліку досягається завдяки тому, що операції банку реєструються та відображаються в день їх здійснення або наступного робочого дня, якщо операція здійснена після закінчення операційного дня (часу) або у святкові чи вихідні дні.
Важливим елементом функціонування системи обліку є встановлення правил документообігу за операціями з урахуванням вимог нормативно-правових актів НБУ; договорів між банком і клієнтом, між банками-кореспондентами. Чіткий механізм документообігу забезпечує своєчасне формування (одержання) первинних документів, відображення інформації про операції в облікових регістрах та виконання процедур контролю.
1.4. Первинні документи, регістри
синтетичного та аналітичного обліку

Відправною точкою ефективного облікового механізму в банку є первинний облік, що базується на документуванні банків-
ських операцій. Отже, первинні документи — це підстава для відоб-
раження операцій за балансовими та (або) позабалансовими ра­хунками.
Первинні документи класифікують за такими ознаками:

 • місцем складання — зовнішні (одержані від клієнтів, державних виконавців та інших банків) та внутрішні (оформлені в банку);
 • змістом — касові та меморіальні.

Меморіальні призначені для здійснення безготівкових розрахунків із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внут­рішньобанківських операцій.
До меморіальних документів (паперових або електронних), що використовуються для безготівкових розрахунків, належать: меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-дору­чення, платіжні вимоги, розрахункові чеки.
Меморіальними ордерами оформляються також операції, які відображаються за позабалансовими рахунками.
Касовими документами, які поділяються на прибуткові і видаткові, оформляються операції з готівкою. Заповнюються касові документи відповідно до вимог Національного банку з організації касової роботи в банках України.
З огляду на те що записи в бухгалтерському обліку здійснюються на підставі первинних документів, у них зазначаються кореспондуючі рахунки за дебетом та кредитом, вказується сума операції, дата її виконання. Кожен первинний документ в обо­в’язковому порядку підписується відповідальним виконавцем. Якщо операція підлягає додатковому контролю, то проставляється підпис контролера. Якщо ж операція виконувалася за відповід­ним розпорядженням, то на первинному документі повинен бути підпис уповноваженої особи.
Важливою умовою оформлення первинних документів є заповнення всіх передбачених реквізитів.
Інформація, наведена у первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, до яких належать:

 • особові рахунки та виписки з них;
 • аналітичні рахунки з обліку внутрішньобанківських операцій;
 • книги реєстрації відкритих рахунків;
 • оборотно-сальдовий баланс.

Основним регістром аналітичного обліку, що вміщує записи про операції, здійснені протягом операційного дня, є особові рахунки, форму яких кожен банк затверджує самостійно з огляду на можливості програмного забезпечення. Записи в регістрах аналітичного обліку провадяться тільки на підставі відповідного санкціонованого первинного документа (паперового або електронного). До кожного особового рахунка складаються виписки, призначені для видачі або відсилання клієнту, які підтверджують виконані за день операції.
Як і до особових рахунків, до аналітичних рахунків з обліку внутрішньобанківських операцій також формуються виписки, які за потреби роздруковуються на паперових носіях. Періодичність визначається внутрішніми положеннями банку.
У книзі реєстрації відкритих рахунків нагромаджується інформація про номери аналітичних рахунків у порядку їх відкриття. Зміни в рахунках, проведені по книзі протягом минулого місяця, роздруковуються на паперових носіях, обов’язково станом на пер­ше число звітного місяця. Порядок відкриття (закриття) та режим рахунків установлюються нормативно-правовими актами Національного банку. Разом з тим банк самостійно визначає порядок від­криття (закриття) внутрішньобанківських рахунків, призначених для нагромадження інформації з обліку нарахованих доходів і ви-
трат, отримання кредитів, розміщених депозитів, розподілу прибут­ку. Перелічені операції класифікуються як внутрішньобанківські.
Оборотно-сальдовий баланс як основний регістр синтетичного обліку роздруковується щодня на паперових носіях. У Положенні про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України (затверджене ПП НБУ від 30.12.98 за № 566) описано вимоги до порядку формування оборотно-сальдового балансу.
Ведення регістрів синтетичного й аналітичного обліку підпадає під процедури внутрішньобанківського контролю (адміністративного і бухгалтерського). Адміністративний контроль стосується налагодження безпосередньо контрольного процесу в банку. Заходи внутрішнього бухгалтерського контролю спрямовуються на процес обліку кожної банківської операції з тим, щоб забез-
печити:

 • облік кожної операції відповідно до вимог законодавства України;
 • відображення змісту операції в балансі банку в тому періо­ді, протягом якого вони були здійснені.

Письмовим підтвердженням повного і своєчасного здійснення операції є записи в облікових регістрах, проведені на основі первинних документів.
Правильно організована система бухгалтерського обліку в бан­ках забезпечує:

 • нагромадження докладної інформації про операцію;
 • визначення її вартості та часу проведення;
 • перевіряння правильності відображення інформації;
 • арифметичну точність записів;
 • підбиття підсумків та узгодженість бухгалтерських записів;
 • повідомлення про помилки і розбіжності.

Важливим елементом внутрішнього бухгалтерського контролю є вивіряння (порівняння) записів у облікових регістрах з первинними документами. У разі виявлення розбіжності записи в регістрах бухгалтерського обліку приводяться у відповідність до первинних документів. За результатами вивіряння банк визначає характер і суми розбіжностей, аналізує вивірені записи і перевіряє їх обґрунтування.
1.5. Характеристика та особливості побудови
плану рахунків бухгалтерського обліку в банках

План рахунків бухгалтерського обліку банків України посідає важливе місце серед інструментарію фінансового обліку. Процеду­рами подвійного запису через рахунки фінансового обліку забез­печується інформаційне відображення фінансово-господарської діяльності банку, підтверджене первинними документами.
Оскільки фінансовий облік охоплює всі операції банку, то записи на рахунках відображають їх зміст і результати здійснення у планомірній, повній та незалежній формі.
Якщо йдеться про об’єкти фінансового обліку, то на увазі маємо конкретну процедуру запису за рахунками, що узагальнюється відповідним бухгалтерським проведенням.
План рахунків — це систематизований перелік рахунків фінансового обліку, що використовується для реєстрації господарських операцій банку. Головна умова побудови плану рахунків — орієнтація на формування показників фінансової звітності. Його розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній прак­тиці принципів і міжнародних стандартів та національних поло­жень (стандартів) бухгалтерського обліку. Нова редакція плану рахунків затверджена ПП НБУ від 17.06.04 № 280.
Постанова набрала чинності з 1 січня 2005 року.
Побудова плану рахунків забезпечує ведення облікових процедур у такий спосіб:

  • фінансовий облік ведеться за єдиним планом рахунків, обов’язковим до застосування всіма банками другого рівня;
  • вимірювання об’єктів фінансового обліку підтверджується документально за кожною господарською операцією;
  • оцінка об’єктів обліку описується обліковою політикою бан­ку, що узагальнює методи визнання вартості об’єктів, яку фіксу­ють за статтями фінансової звітності або визнають у звіті про при­бутки та збитки;
  • узагальнення первинної інформації провадиться спочатку на рахунках аналітичного обліку, а потім на синтетичних балансових рахунках, що їх передбачено планом рахунків;
  • позабалансові операції відображаються в обліку за системою
   подвійного запису за допомогою спеціальних контррахунків;
  • план рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій,
   тобто зміст операцій, розрахунки за якими провадяться в іноземній валюті, відображається на тих самих рахунках, що й за опера­ціями в національній валюті. Такий підхід свідчить про застосу­вання базового принципу міжнародного обліку — переважання
   економічного змісту операції над її юридичною формою. Валюта
   є тільки засобом розрахунку, а економічний зміст операції однако­вий: видані кредити, придбані цінні папери незалежно від того,
   в якій валюті провадиться розрахунок за операцією;
  • аналітичний облік забезпечується через доповнення синтетичних рахунків плану рахунків загальними і спеціальними параметрами.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.