лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БАНКАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«ОБЛІК У БАНКАХ»

Тема 1. Загальні теоретичні засади і принципи
бухгалтерського обліку в банках
Характеристика банківської системи України. Види банківських операцій. Активні і пасивні операції комерційних банків.
Предмет і метод бухгалтерського обліку. Характеристика еле­ментів методу. Передумови та необхідність поділу бухгалтерсь­кого обліку на фінансовий і управлінський. Значення та методи­ка податкового обліку в системі комерційних банків.
Бухгалтерські документи (клієнтські, внутрішньобанківські) та регістри бухгалтерського обліку. Їх характеристика; документообіг.
Особливості побудови Плану рахунків: мультивалютність, подвійний запис операцій за позабалансовими рахунками, нові вимоги до аналітичних рахунків, наявність управлінського обліку. Принципи побудови Плану рахунків: безперервність діяльності; стабільність правил бухгалтерського обліку; обачливість; нарахування доходів та видатків; дата операції; окреме відображення акти­вів та пасивів; прийнятність вхідного балансу; перевага змісту над формою; оцінка; відкритість; консолідація, суттєвість.
Класифікація рахунків у Плані рахунків за видами контрагентів, характером операцій і ступенем зниження ліквідності.
Ведення синтетичного обліку за балансовими рахунками. Фор­мування інформації про операції, що їх виконує банк за цими
рахунками, та відображення результатів операцій за залишками на синтетичних балансових рахунках у фінансовій звітності.
Структура класів Плану рахунків: рахунки І—ІV порядку. Логіч-
ні схеми взаємозв’язку між рахунками груп окремих розділів.
Поняття контррахунків та їх характеристика.
Характеристика позабалансових рахунків класу 9; особливо-
сті обліку операцій за системою подвійного запису за цими рахун­ками. Порядок визначення позабалансових рахунків (активний або пасивний).
Характеристика аналітичного обліку як підсистеми бухгалтерського обліку, що деталізує інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Значення параметрів аналітичного обліку для формування фінансової та статистичної звітності. Обов’язкові та необов’язкові параметри. Поділ параметрів аналітичного обліку залежно від сфери застосування на такі види: контрагенти (клієнти), документи, договори та безпосередньо аналітичні рахунки. Поділ обов’язкових параметрів на загальні та спеціальні. Формування номера аналітичного рахунка та нумерація рахунків доходу бюджету.
Тема 2. Облік капіталу банку
Характеристика капіталу комерційного банку як залишкового інтересу банку в активах за вирахуванням зобов’язань.
Структура балансових рахунків класу 5 Плану рахунків «Капітал банку».
Порядок обліку операцій під час формування статутного капіталу до реєстрації комерційного банку за тимчасовим рахунком у територіальному управлінні Національного банку. Облік сум несплаченого та сплаченого зареєстрованого статутного капіталу банку, облік операцій щодо розрахунків з акціонерами за несплаченим статутним капіталом. Бухгалтерський облік емісійних різниць у процесі первинного розміщення акцій.
Облік операцій з викупу банком акцій власної емісії та їх даль­шої реалізації.
Облік внесків за зареєстрованими змінами до статутного капіталу.
Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із нарахуванням диві­дендів та розрахунками з акціонерами (засновниками). Відображен-
ня в системі рахунків бухгалтерського обліку фінансового результату
поточного року та його розподілу. Облік операцій з формування фондів комерційного банку за рахунок нерозподіленого прибутку.
Тема 3. Облік доходів та витрат банку
Структура класів 6 і 7 («Доходи» і «Витрати») Плану рахунків. Класифікація доходів і витрат банку.
Принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку (нарахування, відповідності, обережності).
Методи визначення кількості днів для розрахунку процентних доходів (витрат). Облік операцій за рахунками «Доходи майбутніх періодів» (3600) та «Витрати майбутніх періодів» (3500).
Правила обліку доходів та витрат за методом нарахування та відображення результатів у системі фінансового обліку та у фінансовій звітності. Облік прострочених нарахованих доходів. Облік сумнівної заборгованості за нарахованими доходами. Облік формування спеціального резерву під заборгованість за нарахованими доходами. Облік списання сумнівної заборгованості за рахунок резервів. Порядок визнання витрат у системі фінансового обліку. Зміст податкового обліку. Способи ведення обліку валових доходів і валових витрат: позасистемно; на балансових рахунках; на позабалансових рахунках.
Порядок закриття рахунків доходів (витрат) та підрахунок фінансових результатів поточного року, облік нарахування, сплати податку на прибуток та розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість. Відображення зазначених операцій у системі фінансового та податкового обліку.
Тема 4. Облік касових операцій
Загальні положення Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України (затверджена постановою Правління (далі — ПП) НБУ від 19.02.01 № 69). Порядок підготовки та розроблення прогнозів касових оборотів, розгляд та затвердження заявок-розрахунків клієнтів для встановлення лімітів залишку готівки в касі.
Основні нормативні документи, що регламентують організацію емісійно-касової роботи в установах банків.
Порядок здійснення касових операцій у прибуткових і видаткових касах. Облік операцій, що провадяться вечірніми касами та касами перерахунку. Порядок роботи кас банків при підприєм­ствах і організаціях. Обробка, формування і пакування грошових білетів, монет і валютних цінностей. Організація резервних фон­дів Національного банку України.
Порядок підкріплення операційних кас установ банку під час роботи через консолідований кореспондентський рахунок. Інкасація грошової виручки інкасаторами банків. Облік даних операцій.
Порядок закриття операційної каси банків.
Тема 5. Облік розрахункових операцій банку
Зміст Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні. Харак­теристика міжбанківських розрахунків. Порядок відкриття корес­пондентських рахунків банкам (філіям) у територіальних управліннях Національного банку. Перелік документів, що подаються до територіального управління НБУ.
Відкриття та ведення рахунків лоро і ностро. Механізм дії прямих кореспондентських рахунків між банками.
Перелік бухгалтерських операцій та механізм здійснення міжбанківських розрахунків через СЕП.
Загальні положення Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті (затверджена ПП НБУ 18.12.98). Характеристика рахунків, що відкриваються клієнтам у комерцій­них банках: поточні, депозитні (вкладні) у національній та інозем­ній валюті, поточні бюджетні у національній валюті України. Пере­лік документів, що подаються до банку для відкриття рахунків. Особливості відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам: розрахункові та вкладні рахунки громадян.
Загальні положення Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (затверджена ПП НБУ від 21.01.04 № 22).
Правила використання під час здійснення розрахункових операцій платіжних інструментів у формі: меморіального ордера; платіжного доручення; платіжної вимоги; розрахункового чека; акредитива.
Загальні правила документообігу. Проведення розрахунків у системі електронних платежів «клієнт — банк».
Тема 6. Облік операцій із кредитування
Класифікація кредитних операцій банку. Порядок визнання кре­диту на балансових та позабалансових рахунках. Зміст та поло­ження кредитної угоди, яка визначає умови кредитування. Зміст облікової процедури за кредитною операцією: відкриття аналітичних рахунків (загальні і спеціальні параметри); облік номіналу кредиту; облік простроченої кредитної заборгованості; облік сумнівної кредитної заборгованості. Відображення зазначених елемен­тів облікової процедури за рахунками Плану рахунків бухгалтерсь­кого обліку. Облік формування та використання резервів під можли­ві втрати за кредитними операціями. Облік безнадійної кредитної заборгованості та процедури її списання з балансу банку за раху­нок резерву під нестандартну кредитну заборгованість.
Облік операцій з часткового (повного) погашення раніше списаної безнадійної кредитної заборгованості. Призначення рахунків групи 671 «Повернення списаних активів» у частині виданих кредитів. Облік операцій з нарахування доходів, облікування прострочених та сумнівних нарахованих доходів. Облік операцій з формування та використання резервів під заборгованість за нарахованими доходами. Використання позабалансових рахунків у процедурі нарахування процентних доходів.
Особливості обліку кредитних операцій овердрафт, РЕПО, урахування векселів, за факторинговими операціями.
Тема 7. Облік депозитних операцій банку
Характеристика груп балансових та позабалансових рахунків для фінансового обліку залучення (розміщення) депозитів, сплати витрат та отримання доходу за ними.
Класифікація депозитів за економічним змістом та строками використання коштів. Активні і пасивні депозитні операції та відоб­раження результатів їх проведення у фінансовій звітності.
Облік номіналу депозиту. Вплив методу виплати процентів (за період або на період) на облік номіналу депозиту.
Облік процентних витрат. Розрахунок нарахованих процентів за простою (номінальною) або складною (ефективною) процентною ставкою.
Зміст облікової політики банку щодо використання методу нарахування процентів за депозитними операціями.
Облік операцій з погашення депозиту.
Тема 8. Облік операцій банку з цінними паперами
Загальні положення Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами в банках України (затверджена ПП НБУ від 20.08.03 № 355). Класифікація цінних паперів за видами сплати доходу: цінні папери з визначеним прибутком та цінні папери з невизначеним прибутком. Форми випуску цінних паперів. Структура балансових та позабалансових рахунків для фінансового обліку операцій з розміщення, обігу, сплати доходу та погашення власних і придбаних цінних паперів.
Облік цінних паперів у торговому портфелі банку на момент їх придбання. Облік операцій переоцінки вартості цінних паперів у торговому портфелі до справедливої вартості.
Облік операцій переведення цінних паперів з торгового портфеля банку до портфеля на продаж. Облік реалізації (продажу) цінних паперів з торгового портфеля банку.
Особливості обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж (облік акцій та боргових цінних паперів). Облік переоцінки на дату балансу цінних паперів портфеля на продаж, які обліковуються за справедливою вартістю. Облік втрат банку від зменшення корисності цінних паперів та формування резервів. Облік операцій переведення цінних паперів з портфеля на продаж до торгового портфеля. Облік реалізації (продажу) цінних паперів з портфеля на продаж.
Особливості обліку цінних паперів у портфелі банку до погашення. Облік погашення цінних паперів у портфелі до погашення. Облік формування та використання резервів під заборгованість за нарахованими доходами за цінними паперами.
Особливості обліку інвестицій в асоційовані і дочірні компанії. Відображення у бухгалтерському обліку частки банку в чисто­му прибутку (збитку) об’єкта інвестування та в змінах власного капіталу. Облік операцій з реалізації інвестицій в асоційовані й до­чірні компанії.
Облік комісійних операцій з цінними паперами.
Облік операцій з купівлі цінних паперів за дорученням клієнта та з їх продажу. Облік інкасування векселів, їх доміциляції. Облік боргових цінних паперів власної емісії. Облік операцій з цінними паперами за позабалансовими рахунками.
Тема 9. Облік операцій банку в іноземній валюті
Характеристика операцій в іноземній валюті, здійснюваних банками, та їх типи. Ідентифікація операцій за параметрами аналітичного обліку.
Валютна позиція банку за окремими видами валют та її врахування в системі бухгалтерського обліку при здійсненні обмінних операцій в іноземній валюті. Типи операцій, що впливають на розмір відкритої валютної позиції банку.
Бухгалтерський облік готівкових обмінних операцій в іноземній валюті. Особливості обліку операцій купівлі однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту. Облік доходів (витрат) за опе­раціями, що здійснені в іноземній валюті. Облік результатів за обмінними операціями. Коригування статей балансу в разі зміни валютних курсів. Відображення результатів коригування в систе­мі рахунків бухгалтерського обліку.
Зв’язок між операціями в іноземній та національній валюті через рахунки 3800 та 3801 та порядок їх згортання під час складання фінансової звітності.
Облік операцій з придбання (продажу) іноземної валюти за дорученням клієнтів на міжбанківському валютному ринку та за рахунок ліміту власної валютної позиції банку. Облік операцій з кредитування в іноземній валюті, нарахування процентних доходів та формування резервів під можливі втрати банку через непогашення кредитної заборгованості та нарахованих процентів, що обліковуються в іноземній валюті.
Тема 10. Облік операцій банку з основними
засобами та нематеріальними активами

Економічна характеристика основних засобів банку. Їх класи­фікація за функціональним призначенням (операційні та неопера­ційні). Структура витрат, що формують первісну вартість основ­них засобів.
Завдання обліку основних засобів. Характеристика рахунків з обліку операцій за основними засобами та нематеріальними активами. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.
Облік капітальних інвестицій за незавершеним будівництвом, а також за не введеними в експлуатацію операційними та неопераційними основними засобами. Облік операцій з оприбуткування, реалізації, ліквідації та безоплатної передачі основних засобів. Відображення в обліку позитивних і негативних результатів від продажу основних засобів.
Порядок та облік нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів. Залишкова та ліквідаційна вартість основних засобів. Інвентаризація основних засобів та відображення в обліку її результатів. Облік операцій застави. Відображення в обліку результатів переоцінювання основних засобів.
Тема 11. Облік лізингових операцій банку
Об’єкти лізингу. Економічний зміст оперативного і фінансового лізингу. Зміст лізингової угоди та умови виконання лізингових операцій. Поняття лізингових платежів та їх складові.
Визначення залишкової вартості об’єкта, що передається у фінансовий лізинг. Виключення цього об’єкта з балансу лізингодавця і відображення у складі витрат від реалізації необоротних активів. Облік розподілу доходу лізингодавця за звітними періодами протягом строку (лізингу).
Облік фінансового лізингу на балансі лізингоодержувача. Облік витрат лізингоодержувача на поліпшення об’єкта фінансового лізингу. Облік нарахованих витрат лізингоодержувачем. Облік погашення основної заборгованості за фінансовим лізингом та нарахованими витратами. Облік нарахування амортизації за об’єк­тами фінансового лізингу на балансі лізингоодержувача.
Аналітичний облік оперативного лізингу на балансі лізингодавця. Облік нарахування лізингових доходів лізингодавцем.
Облік амортизації за об’єктами оперативного лізингу на балан­сі лізингодавця.
Позабалансовий облік оперативного лізингу на балансі лізинго­одержувача.
Облік нарахування лізингових платежів на балансі лізинго-
одержувача та облік їх сплати. Облік витрат лізингоодержувача, пов’язаних з поліпшенням основних засобів, що прийняті в оперативний лізинг.
Облік повернення об’єктів оперативного лізингу лізингодавцеві.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.