лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БАНКАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 5. Облік розрахункових операцій банку

Практичне заняття 7

 • Облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійс­нюються через СЕП при НБУ.
 • Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за пря­мими кореспондентськими угодами.
 • Принципи організації безготівкових розрахунків та форми розрахункових документів для здійснення безготівкових розрахунків у господарському обігу України.
 • Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень.
 • Облік безготівкових розрахунків чеками.
 • Облік розрахунків акредитивами.
 • Облік розрахунків платіжними вимогами-дорученнями.
 • Облік розрахунків платіжними вимогами.

Контрольні питання

 • Відкриття банками рахунків клієнтів та використання коштів за ними.
 • Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень.
 • Облік безготівкових розрахунків чеками.
 • Облік розрахунків акредитивами.
 • Облік розрахунків платіжними вимогами-дорученнями.
 • Облік розрахунків платіжними вимогами.
 • Облік розрахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування.
 • Облік коштів за операціями з емісії та видачі банківської платіжної картки.
 • Внесення коштів на картрахунки юридичних і фізичних осіб.
 • Бухгалтерський облік операцій з видачі готівкових коштів із використанням платіжних карток.

Рекомендована література

 • Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті: Затв. постановою Правління Національного банку Украї­ни 17.03.04 № 110 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяль­ності. — 2004. — Вип. 6.
 • Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахун­ків у національній та іноземних валютах: Затв. постановою Правління Національного банку України 12.11.03 № 492 // Законодавчі та норма­тивні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 1.
 • Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній ва­люті: Затв. постановою Правління Національного банку України 21.01.04 № 22 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. —
  Вип. 5.
 • Порядок ведення аналітичного обліку установами банків України: Затв. постановою Правління Національного банку України 30.12.97 № 466 (зі змінами і доповненнями).
 • Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіж­них карток у банках України: Затв. постановою Правління Національного банку України 17.12.01 № 524 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2002. — Вип. 1.

Тема 6. Облік операцій з кредитування

Практичне заняття 8

 • Організація обліку кредитних операцій банку.
 • Облік основної суми боргу за кредитними операціями банку.
 • Облік нарахування і сплати процентів за кредитними операціями банків.
 • Облік сумнівних кредитів.

Практичне заняття 9

 • Класифікація кредитів за ступенем ризику.
 • Облік формування резервів під можливі втрати банків за кредитними операціями.
 • Облік безнадійних кредитів.
 • Використання позабалансових рахунків за операціями з кредитування.

Контрольні питання

 • Організація обліку кредитних операцій банку.
 • Характеристика рахунків для обліку кредитних операцій банку.
 • Облік основної суми боргу за кредитними операціями банку.
 • Облік нарахування і сплати процентів за кредитними операціями банку.
 • Облік сумнівних кредитів та безнадійних кредитів.
 • Класифікація кредитів за ступенем ризику.
 • Облік формування резервів під можливі втрати банків за кредитними операціями.
 • Використання позабалансових рахунків за операціями з кредитування.
 • Облік іпотечних кредитів.
 • Характеристика та основні риси обліку окремих кредитних
  операцій банку (кредитна лінія, овернайт, овердрафт, кредити, на-
  дані за операціями репо, факторингу та за врахованими векселями).

Рекомендована література

 • Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозит­них) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: Затв. постановою Правління НБУ від 15.09.04 № 435 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 11. — С. 17—49.
 • Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв.: постановою Правління НБУ від 06.07.2000 № 279 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2000. — Вип. 9. — С. 54—27 (зі змінами); постановою Правління НБУ від 27.08.04. № 411 // Законодав-
  чі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 10. —
  С. 16—20 (зі змінами); постановою Правління НБУ від 3.08.2000 № 474
  // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2000. — Вип. 10 (зі змінами); постановою Правління НБУ від 19.03.03 № 119 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 4 (зі змінами); постановою Правління НБУ від 10.06.05 № 210 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2005. — Вип. 7.
 • Правила бухгалтерського обліку формування і використання резер­вів у банках України: Затв.: постановою Правління НБУ від 11.07.01 № 268 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 8 (зі змінами); постановою Правління НБУ від 20.10.04
  № 494 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 11.
Тема 7. Облік депозитних операцій банку
Практичне заняття 10
 • Види депозитів (вкладів).
 • Облік залучення і повернення номіналу депозиту.
 • Облік нарахування і сплати банком процентів за різними методами, у тому числі капіталізації депозиту.
 • Облік міжбанківських депозитних операцій.

Контрольні питання

 • Види депозитів (вкладів) за суб’єктами ринку та за строковістю.
 • Пояснити відмінності депозиту від вкладу.
 • Облік залучення і повернення номіналу депозиту.
 • Облік нарахування і сплати банком процентів за вкладом (депозитом), у тому числі капіталізації депозиту.
 • Облік активних міжбанківських вкладних (депозитних) операцій.
 • Облік пасивних міжбанківських вкладних (депозитних) операцій.
Бухгалтерський облік формування спеціальних резервів на покриття можливих втрат за розміщеними вкладами (депозитами) та за нарахованими доходами.
 • Облік сплачених банком процентів за депозит (вклад) авансом.
Порядок обліку, зберігання та знищення бланків ощадних (депозитних) сертифікатів.
Облік випуску і погашення банком депозитних (ощадних) сертифікатів.

Рекомендована література

 • Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.91 № 1201-XII // ВВР. —1991. — № 38.
 • Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Затв. Постановою ВР України від 10.12.97 № 710/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
 • Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Затв. постановою Правління Національного банку України 12.11.03 № 492 // Законодавчі та норматив­ні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 1.
 • Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозит­них) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України: Затв. постановою Правління Національного бан­ку України 15.09.04 № 435 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 11.
 • Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Затв. постановою Правління Національного банку України 18.06.03 № 255 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 10.
 • Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, Затв. постановою Правління НБУ 03.12.03 № 516 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 2.

Тема 8. Облік операцій банку з цінними паперами
Практичне заняття 11

 • Основні терміни теорії цінних паперів.
 • Облік цінних паперів у торговому портфелі банку.
 • Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж.
 • Облік боргових цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення.
 • Облік переоцінки цінних паперів.

Практичне заняття 12

 • Облік зменшення корисності цінних паперів та формування резервів.
 • Облік реалізації цінних паперів.
 • Облік інвестицій в асоційовані і дочірні компанії.
 • Облік переведення цінних паперів з одного портфеля в інший.
 • Облік цінних паперів власної емісії.
 • Облік цінних паперів власного боргу.

Контрольні питання

 • Класифікація цінних паперів та операцій з ними.
 • Облік операцій банку з акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку.
 • Облік придбання цінних паперів, переоцінки, нарахування доходів за цінними паперами.
 • Облік операцій банку з акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж.
 • Облік вкладень банку в боргові цінні папери з метою утримання в торговому портфелі і портфелі на продаж.
 • Облік операцій банку з борговими цінними паперами у порт­фелі банку до погашення.
 • Облік зменшення корисності цінних паперів та формування резервів.
 • Облік реалізації цінних паперів.
 • Облік інвестицій в асоційовані і дочірні компанії.
 • Облік переведення цінних паперів з одного портфеля до іншого.
 • Облік цінних паперів власної емісії.
 • Облік цінних паперів власного боргу.

Рекомендована література

  • Закон України «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»: Затв. постановою ВР України від 10.12.97 № 710/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
  • Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.91 № 1201-XII // ВВР. — 1991. — № 38.
  • Закон України «Про інвестиції» від 18.09.91 № 1560-ХН // Цінні папери в Україні. — К.: УФБ, 1993.
  • Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.01 № 2374-ІІІ (зі змінами та доповненнями) // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 5.
  • Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затв. постановою Правління НБУ від 28.08.01 № 368 (зі мінами та доповненнями) // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 10.
  • Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Затв. постановою Правління НБУ 20.08.03 № 335 // Законо-
   давчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 11.
  • Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів: Затв. постановою Правління НБУ 18.05.99 № 239.
  • Положення про операції банків з векселями: Затв. постановою Прав­ління НБУвід 23.05.99 № 258.
  • Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Затв. постановою Правління НБУ 16.12.02 № 508 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 3.
  • Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію: Рішення ДКЦПФР від 12.02.98 № 36.
  • Положення про глобальний сертифікат емісії цінних паперів у бездокументарній формі: Рішення ДКЦПФР від 12.02.98 № 25.
  • Положення про порядок визначення справедливої вартості та змен­шення корисності цінних паперів: Затв. постановою Правління НБУ 17.12.03 № 561 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльно­сті. — 2004. — Вип. 3.
  • Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах: Затв. наказом ДКЦПФР 23.12.96. № 331 (зі змінами та доповненнями).
  • Правила випуску та обігу фондових деривативів: Рішення ДКЦПФР від 24.06.97 № 13.
  • Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 18.06.03 за № 255 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 10.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.