лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БАНКАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

8.3. Облік цінних паперів у портфелі банку до погашення
У портфелі до погашення обліковуються придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, що мож­на визначити, також з фіксованим строком погашення. Боргові цінні папери належать до портфеля до погашення, якщо банк має намір та здатність утримувати їх до строку погашення з метою отримання процентного доходу.
Банк не повинен первісно визнавати цінні папери в портфелі до погашення, якщо:

 • бракує фінансових ресурсів для фінансування цінних паперів до погашення;
 • є юридичне або інше обмеження, яке може перешкодити наміру банку утримувати цінні папери до погашення;
 • протягом поточного фінансового року або протягом двох попередніх фінансових років банк продав значний обсяг інвестицій, утримуваних до погашення, незадовго до дати їх погашення.

Придбані боргові цінні папери первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю (у розрізі таких складових: номінальної вартості, дисконту або премії, суми нагромаджених процентів на дату придбання). Комісійні витрати та інші витрати, пов’язані з придбанням боргових цінних паперів, збільшують (зменшують) суму премії (дисконту) на дату їх придбання.
У процедурі обліку цінних паперів у портфелі до погашення наявні всі механізми, уже описані раніше, а саме:

 • облік боргових цінних паперів ведеться в розрізі емітентів за трьома групами рахунків:
 • 142 «Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення» (1420, 1421, 1422, 1423, 1424);
 • 321 «Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення» (3210, 3211, 3212, 3213, 3214);
 • 144 «Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення».

Для обліку неамортизованого дисконту за кожною групою відповідно призначено рахунки: 1426, 3216, 1446.
Для обліку неамортизованої премії за наведеними групами використовуються рахунки 1427, 3217, 1447:

 • у разі зменшення корисності боргових цінних паперів, що обліковуються в портфелі до погашення, в обліку формується запис:

Дебет рахунка 7704 АП «Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі до погашення»;
Кредит рахунка 1491 КА «Резерви під знецінення цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення» або
Кредит рахунка 3290 КА «Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення»;

 • нарахування доходів за борговими цінними паперами супроводжується записом (окремо за кожною групою рахунків):

Дебет рахунків:

 • 1428 А «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення»;
 • 1448 А «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України в портфелі банку до погашення»;
 • 3218 А «Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення»;

Кредит рахунків:

 • 6051 АП «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються НБУ в портфелі банку до погашення»;
 • 6053 АП «Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення»;
 • 6055 АП «Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України у портфелі банку до погашення».

Відповідно до правил обліку доходів і витрат банку нараховані
доходи можуть визнаватися простроченими (рахунки 1429, 3219). Під
сумнівні до отримання доходи формуються резерви під заборгова-
ність за нарахованими доходами. За цією операцією рахунок 7720 АП
«Відрахування в резерви під заборгованість» за нарахованими дохо-
дами кореспондує з кредитом рахунків резервів (1493, 3291).
Банк постійно на дату балансу оцінює свій намір та здатність утри-
мувати ЦП до настання дати погашення. Якщо ж у банку виникає
сумнів щодо можливості й доцільності дальшого обліку ЦП у порт-
фелі до погашення, то виконується операція з їх переведення до порт-
феля на продаж. Це, зокрема, може пояснюватися такими чинниками:

 • погіршенням кредитоспроможності позичальника;
 • зміною норм податкового законодавства;
 • об’єднанням або ліквідацією банку;
 • зміною вимог до капіталу;
 • підвищенням ризиків.

Переведення ЦП з портфеля до погашення до портфеля на про­даж здійснюється за справедливою вартістю. Бухгалтерські записи з переведення наведено в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ У РАЗІ ПЕРЕВЕДЕННЯ ЦП
З ПОРТФЕЛЯ ДО ПОГАШЕННЯ ДО ПОРТФЕЛЯ НА ПРОДАЖ


Дебет

Кредит

Примітка

3541

1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1440, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214

Сума номінальної вартості боргових цінних паперів у портфелі до погашення

1426, 1446, 3216

3541

Сума неамортизованого дисконту боргових цінних паперів з дисконтом у портфелі до погашення

3541

1427, 1447, 3217

Сума неамортизованої премії боргових цінних паперів з премією в портфелі до погашення

3541

1428, 1448, 3218

Сума нарахованих процентів прострочених,
нарахованих процентів за купонними боргови-
ми цінними паперами в портфелі до погашення

1491, 3290

3541

Сума резерву під боргові цінні папери в порт­фелі до погашення (у разі наявності)

1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114

3541

Сума номінальної вартості цінних паперів, що переводяться до портфеля на продаж

3541

1416, 1436, 3116

Сума нового неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами з дисконтом, що переводяться до портфеля на продаж

1417, 1437, 3117

3541

Сума неамортизованої премії за борговими цінними паперами з премією, що переводяться до портфеля на продаж

1418, 1438, 3118, 1419, 3119

3541

Сума нарахованих процентів прострочених, нарахованих процентів за купонними борговими цінними паперами, що переводяться до портфеля на продаж

1493, 3291

1492, 3191

Сума резерву під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що переводяться до портфеля на продаж

Подібним способом через записи за рахунком 3541 А «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку» виконується операція з переведення цінних паперів з торгового портфеля банку до портфеля на продаж та з портфеля на продаж до торгового портфеля та до портфеля до погашення.
8.4. Облік інвестицій в асоційовані
та дочірні компанії

Вкладення банку в асоційовані і дочірні компанії визнаються фінансовими інвестиціями, тому обліковуються за рахунками класу 4 «Фінансові та капітальні інвестиції» у розрізі груп 410 «Інвести­ції в асоційовані компанії» і 420 «Інвестиції в дочірні компанії».
Інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі на остан­ній день місяця, в якому об’єкт інвестування набуває ознак асоційо­ваної або дочірньої компанії.
Для визначення суми коригування балансової вартості інвести­цій в асоційовані і дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі, необхідно визначити частку банку в чистому прибутку (збитку) емітента за звітний період і частку банку в змінах власного капіталу емітента за звітний період.
Сума частки банку в чистому прибутку (збитку) емітента визначається пропорційно до частки банку в статутному капіталі емітента й обліковується проведенням:
Дебет рахунків груп 410, 420;
Кредит рахунка 6310 П «Дохід від інвестицій в асоційовані компанії»;
Кредит рахунка 6311 П «Дохід від інвестицій у дочірні компанії».
Якщо емітент звітує про збитки, то це свідчить про зменшення вартості і фінансової інвестиції. В обліку фіксується запис:
Дебет рахунка 7310 А «Втрати від інвестицій в асоційовані компанії»;
Дебет рахунка 7311 А «Втрати від інвестицій в дочірні компанії»;
Кредит рахунків груп 410, 420 (у розрізі емітентів).
Паралельно з розрахунком збільшення (зменшення) вартості інвестицій на основі питомої ваги чистого прибутку емітента, що належить інвесторові, визначається частка банку в зміні загальної величини власного капіталу емітента. Ясна річ, зміни за рахунок чистого прибутку вдруге не враховуються.
Збільшення (зменшення) інвестиції фіксується через запис за рахунком 5103 П «Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії».
У табл. 8.2 наведено комплекс рахунків, що забезпечують від­ображення в обліку операцій банків з цінними паперами.

Таблиця 8.2

РАХУНКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙ БАНКУ В ЦІННІ ПАПЕРИ

Показник

Торговий
портфель

Цінні папери
у портфелі
на продаж

Цінні папери
у портфелі
до погашення

Інвестиції
в асоційовані
та дочірні
компанії

акції

боргові

акції

боргові

боргові

акції (паї)

Номінал

3002
3003
3005

1400
1401
1402
1403
1404
3010
3011
3012
3013
3014

3102
3103
3105

1410
1411
1412
1413
1414
1430
3110
3111
3112
3113
3114

1420
1421
1422
1440
3210
3211
3212
3213
3214

4102
4103
4109
4202
4203
4209

Переоцінка

3007

1405
3015

3107

1415
1435
3115

 

4102
4103
4109
4202
4203
4209

Дисконт

 

1406
3016

 

1416
1436
3116

1426
1446
3216

 

Премія

 

1407
3017

 

1417
1437
3117

1427
1447
3217

 

Нараховані доходи

3008

1408
3018

3108

1418
1438
3118

1428
1448
3218

 

Прострочені нараховані доходи

 

 

 

1419
3119

1429
3219

 

Закінчення табл. 8.2


Показник

Торговий
портфель

Цінні папери
у портфелі
на продаж

Цінні папери
у портфелі
до погашення

Інвестиції
в асоційовані
та дочірні
компанії

акції

боргові

акції

боргові

боргові

акції (паї)

Резерв

 

 

3190

1490
3190

1491
3290

 

у т. ч. під
нараховані доходи

 

 

3191

1492
3191

1493
3291

 

Результат
переоцінки

6203

6393

 

5103

Доходи

6300

6056
6057

6300

6050
6052
6054

6051
6053
6055

6310
6311

Витрати

 

 

7703
7720

7704
7720

7310
7311

!

  Увага! З 1 січня 2006 р. набуває чинності нова Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами в банках України, затверджена ПП НБУ від 03.10.05 № 358. У ній передбачено окремі нові норми, що за темою 8 не описані. Ознайомтеся з ними самостійно.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.