лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БАНКАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.5. Облік формування та використання резерву
для відшкодування можливих втрат
за кредитними операціями банків

За кожною кредитною операцією банк визнає зменшення корисності, якщо її балансова вартість перевищує оцінену суму очікуваного відшкодування. Для цього банк формує резерви.
Формування загальних та спеціальних резервів для погашення безнадійної кредитної заборгованості відбувається за умови обов’язкового вивчення фінансового стану позичальника в момент прийняття рішення про видачу кредиту, а далі — протягом дії кредитної угоди не рідше від одного разу на квартал. Утім операції з формування резервів виконуються на кожне 1 число наступного місяця.
Для формування резервів заборгованість за всіма непогашеними кредитними сумами класифікується за п’ятьма групами ризику, а саме: стандартні; під контролем; субстандартні; сумнівні; безнадійні.
Дана класифікація не має нічого спільного з процедурою обліку за рахунками чинного плану рахунків простроченої сумнівної кредитної заборгованості. Це означає, що кредитна заборгованість спочатку класифікується за групами ризику, а далі протягом строку дії кредитної угоди може визначатися простроченою або сумнівною.
Для класифікації кредитної заборгованості за ступенем ризику необхідно враховувати два критерії:

 • Фінансовий стан позичальника.
 • Обслуговування кредитної заборгованості (рівень платіжної дисципліни).

До розгляду беруться всі надані кредити за винятком бюджетних.
Фінансовий стан позичальника визнається за п’ятьма класами: А, Б, В, Г, Д. В основу цього поділу покладено оцінку фінансового стану позичальника.

 • Клас А визнається за умови, що фінансова діяльність позичальника прибуткова, рівень рентабельності вищий за середньогалузевий, наявні резерви дають змогу позичальнику вести прибуткову діяльність і в майбутньому, що свідчить про реальну можливість своєчасних розрахунків за кредитом; усі економічні показники діяльності відповідають або перевищують нормативні значення; забезпечення кредитної операції першокласне; керівництво позичальника має відмінну ділову репутацію, а кредитна історія позичальника — бездоганна. Нараховані проценти за кредитом сплачуються позичальником своєчасно. Отже, немає жодних підстав сумніватись у своєчасності повернення основної суми боргу та сплати процентів. При цьому вважається, що фінан­совий стан позичальника «дуже добрий».
 • Клас Б за основними характеристиками відповідає класу А, проте окремі економічні показники погіршені або мінімально відхиляються від бажаних значень, що свідчить про низьку ймовірність підтримування фінансової діяльності на високому рівні протягом тривалого часу; забезпечення кредитної операції відповідає умовам кредитної угоди. Фінансовий стан позичальника «добрий».
 • Клас В — діяльність прибуткова, але рівень прибутковості знижується. Показники прибутковості нижчі, ніж у інших підприємств. На складі товари — середньоліквідні. Надходження коштів і платоспроможність позичальника свідчить про реальну загрозу несвоєчасного погашення заборгованості в повній сумі. Існують окремі проблеми щодо стану забезпечення застави, її лік­відності, але в цілому фінансовий стан «задовільний».
 • Клас Г — фінансова діяльність незадовільна. Прибутки зміню­ються на збитки. Активність руху коштів за поточним рахунком низька. Усі економічні показники нижчі від нормативних значень, і спостерігається їх нестабільність протягом року. Застава, прийнята банком, неліквідна. В окремі періоди допускаються збитки. Імовірність погашення кредитної заборгованості і процентів дуже низька. Тож фінансовий стан класифікується як «незадовільний».
 • Клас Д — фінансова діяльність збиткова, кредити не можуть бути забезпечені ліквідною заставою. Банк не має сумніву, що кредит не буде погашено.

Другий критерій (рівень платіжної дисципліни) характеризується як добрий, слабкий, незадовільний.
Добрий — позичальник вчасно розраховується за попередні кредити. Заборгованість за кредитом та проценти сплачує своєчас­но або з максимальною затримкою 7 календарних днів. Допускається пролонгація з пониженням класу позичальника. Термін пролонгації до 90 днів за умови, що проценти сплачуються своєчасно або з максимальною затримкою 7 днів.
Слабкий — коли заборгованість за кредитом прострочена від 8 до 30 днів і прострочена сплата процентів від 8 до 30 днів. Була пролонгація з пониженням класу позичальника. Термін пролонгації від 91 до 180 днів за умови, що проценти за кредитом сплачуються своєчасно або з максимальною затримкою до 30 днів.
Незадовільний — прострочена заборгованість за кредитом понад 90 днів, є несплата процентів. Пролонгація понад 180 днів із пониженням класу позичальника.
З урахуванням зазначених чинників кредитний портфель банку класифікують за групами ризику в такий спосіб (табл. 6.1).
Таблиця 6.1
КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ БАНКУ ЗА ГРУПАМИ РИЗИКУ


Фінансовий стан

Платіжна дисципліна

добра

слабка

незадовільна

А

Стандартний

Під контролем

Субстандартний

Б

Стандартний

Субстандартний

Субстандартний

В

Субстандартний

Субстандартний

Сумнівний

Г

Сумнівний

Сумнівний

Безнадійний

Д

Сумнівний

Безнадійний

Безнадійний

Загальна кредитна заборгованість уважається валовим кредит­ним ризиком.
Для розрахунку резерву береться чистий кредитний ризик, тобто валовий кредитний ризик зменшується на процент вартості забезпечення. Як забезпечення можуть враховуватися:

 • депозити в банку, який видає кредит;
 • банківські метали;
 • державні цінні папери;
 • нерухоме майно;
 • рухоме майно.

Процедури формування резервів описані положенням НБУ про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за ризиковими операціями банків (див. рекомендовану літературу до практичних занять 8 та 9). У положенні визначені проценти врахування вартості застави у розрізі видів забезпечення, а також процент відрахування до резервів.
Резерв у банку розраховується за допомогою таблиці. Наприклад, сума кредитної заборгованості та обсяг застави мають такі показники (табл. 6.2):
Таблиця 6.2
РОЗРАХУНОК СУМИ РЕЗЕРВУ


Група
ризику

Сума кредитної заборгованості

Обсяг застави

% урахування вартості застав, грн

Вартість майна за розрахунку резерву

Сума, що включається до розрахунку резерву

% відрахування у резерв

Сума резервів

Стандартна

100 000

150 000

70

75 000

25 000

1

250

Під контролем

200 000

300 000

70

150 000

50 000

5

2500

Субстадартна

300 000

400 000

40

160 000

140 000

20

28 000

Сумнівна

400 000

500 000

20

100 000

300 000

50

150 000

Безнадійна

500 000

600 000

0

0

500 000

100

500 000

Резерв формується в тому разі, коли балансова вартість активу перевищує суму відшкодувань. Різниця між балансовою вартістю активу й очікуваною сумою відшкодувань і є сумою резерву.
Резерви, сформовані за кредитними операціями, — це розрахункова величина невпевненості банку в погашенні позичальником кредитної заборгованості.
Резерви під втрати банку за здійснення кредитних операцій називаються спеціальними. З урахуванням груп ризиків спеціаль­ні резерви поділяються на два види:

 • Резерви під стандартну кредитну заборгованість, які фор­муються за кредитами, класифікованими як стандартні для покриття можливих непередбачених ризиків. Рахунки КА 1591, 2401;
 • Резерви під нестандартну кредитну заборгованість, які формуються за рештою чотирьох груп ризику (під контролем, суб­стандартну, сумнівну, безнадійну). Рахунки КА 1590, 2400.

Резерви формуються за всіма кредитами, що видані банком, крім:

 • кредитів, наданих у системі одного банку;
 • кредитів, наданих бюджетним установам.

Оскільки кредити банку поділяються на міжбанківські та клі-
єнтські, то суми відрахувань до резервів за рахунками групи 770 «Відрахування в резерви» відображаються окремо:

 • за міжбанківськими кредитами на рахунку 7701 АП «Відраху­вання в резерв під заборгованість інших банків»;
 • за кредитами, наданими клієнтам на рахунку 7702 АП «Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам».

Формуванню резервів відповідає запис:
Дебет рахунків групи 770 «Відрахування в резерви»;
Кредит рахунків для обліку спеціальних резервів.
За потреби сторнування (зменшення) розрахункового розміру спеціальних резервів у обліку виконується зворотне проведення:
Дебет рахунків для обліку спеціальних резервів;
Кредит рахунків для обліку відрахувань у резерви.
Наприклад:
Відобразимо в обліку суми сформованих резервів за кредитами, наданими суб’єктам господарювання за даними табл. 6.2:

 • сформовано резерв під стандартну заборгованість у сумі
  250 грн:

Дебет рахунка 7702 АП «Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам»;
Кредит рахунка 2401 КА «Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам»;

 • сформовано резерв під нестандартну заборгованість у сумі
  680 500 грн:

Дебет рахунка 7702 АП «Відрахування в резерви під заборгованість за кредитами, наданими клієнтам»;
Кредит рахунка 2400 КА «Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам».
У плані рахунків усі рахунки резервів (1590, 1591, 2400, 2401) контрактивні. Це означає, що на суму сформованого резерву змен­шується облікова вартість відповідного активу, тобто кредитного портфеля банку. У балансі банку залишки за рахунками резервів показуються зі знаком «–» після залишків за відповідними активами. Такий підхід забезпечує відображення реального фінансового стану банку та дає можливість зовнішнім інвесторам визначати рівень проблемних кредитів банку.
За рахунок сформованого резерву під нестандартну заборгованість банки мають право списувати кредитну заборгованість, визнану безнадійною. Для цього приймається відповідне рішення кредитного комітету. Справа на позичальника передається до гос­подарського суду для визнання його банкрутом.
Рахунків безнадійної кредитної заборгованості в Плані рахунків нема, тому списання заборгованості як безнадійної проводиться з рахунків сумнівної кредитної заборгованості.
Списання безнадійної заборгованості за рахунок спеціального резерву відображується в бухгалтерському обліку таким проведенням:
Дебет рахунків для обліку спеціальних резервів;
Кредит відповідного рахунка сумнівної заборгованості або рахунка, за яким обліковується відповідний актив.
Наприклад:

 • списано безнадійну заборгованість за міжбанківськими кредитами:

Дебет рахунка 1590 КА «Резерви під нестандартну заборгованість інших банків за кредитними операціями»;
Кредит рахунка 1582 А «Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам»;

 • списано безнадійну заборгованість за кредитами, наданими клієнтам банку:

Дебет рахунка 2400 КА «Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам»;
Кредит рахунків сумнівної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам за групами 209, 219, 229.

6.6. Облік операцій з нарахування
та сплати процентних доходів (витрат)
за кредитними операціями

У процесі кредитування банк вимагає не тільки повернення одержаної позички, а й сплати процентних доходів за користування нею. В умовах ринкових відносин процент є об’єктивним супутником кредиту, його складовою ланкою, оскільки кредитна операція — це продаж на певний час грошових коштів за певну винагороду. За рахунок процентних доходів банки покривають свої витрати й одержують прибуток.
Облік нарахованих доходів за кредитними операціями здійснюється відповідно до Правил бухгалтерського обліку процентних доходів та витрат (див. рекомендовану літературу до практич­ного заняття 5).
Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, строк сплати за обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо), а також неустойки в разі порушення боржником зобов’язання визначаються договором між банком і контрагентом згідно з законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами НБУ.
Розрахунковий період для нарахування процентних доходів (витрат) визначається договором відповідно до вимог законодавства України.
Для обрахунку процентних доходів і витрат та прирівняних до них комісій застосовуються такі методи визначення кількості
днів:

 • метод «факт/факт» — передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та році;
 • метод «факт/360» — передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів;
 • метод «30/360» — передбачає, що для розрахунку використовується умовна кількість днів у році — 360, у місяці — 30.

Наприклад:

 • Нарахування процентів відбувається за наданим коротко­строковим кредитом номіналом 10 000 грн з процентною ставкою 11 % річних за період з 1 січня 2005 р. до 10 березня 2005 р. Умовно під час розрахунку процентів день надання кредиту враховується, а день повернення не враховується.

За методом «факт/факт» розрахунок процентних доходів буде таким:
10 000 (номінал) ? 11 / 100 (ставка) ? 68 / 365 (кількість днів) =
= 204,93 грн.
Кількість днів визначається так: 31 день у січні, 28 — у лютому, 9 — у березні, усього — 68 днів.
За методом «факт/360» до розрахунку береться фактична кількість днів у місяці, але в році умовно — 360:
10 000 (номінал) ? 11 / 100 (ставка) ? 68 / 360 (кількість днів) =
= 207,77 грн.
Кількість днів визначається таким чином: 31 день у січні, 28 —
у лютому, 9 — у березні, усього — 68.
За методом «30/360» для розрахунку кількість днів береться умовно в місяці — 30, умовно в році — 360:
10 000 (номінал) ? 11 / 100 (ставка) ? 69 / 360 (кількість днів) =
= 210,83 грн.
Кількість днів визначається так: 30 днів у січні, 30 — у лютому, 9 — у березні, усього 69.
Процентна ставка за користування кредитом визначається залежно від розміру плати за кредитні ресурси, характеру їх надання, строку повернення кредиту. Процентна ставка повинна покривати витрати банку на залучення коштів, необхідних для надання кредитів, на здійснення банківських операцій і забезпечувати одержання відповідного доходу банку.
Нарахування процентів за кредитами — це функція кредитного підрозділу банку, котрий передає до бухгалтерії відомість нарахування процентів, на підставі якої проводяться бухгалтерські записи. Для кожного позичальника — клієнта даного банку щодо суми нарахованих процентів оформляється меморіальний ордер. Під час обліку нарахованих процентних доходів передбачається додержання двох основних принципів:

 • принцип нарахування, відповідно до якого статті доходів та витрат ураховуються та оцінюються в момент продажу активу або в момент надання послуг. Усі доходи і витрати установи, що відносяться до звітного періоду, мають відображатися в цьому самому періоді незалежно від того, коли були отримані чи сплачені кошти;
 • принцип відповідності, згідно з яким витрати та доходи, пов’язані з цими витратами, повинні визнаватися в бухгалтерському обліку в один і той самий період.

Бухгалтерський облік нарахованих доходів (витрат) здійснюється не рідше від одного разу на місяць за кожною операцією або подією. Рахунки з обліку нарахованих доходів (витрат) протягом місяця можуть мати характеристику активно-пасивних, але на перше число місяця — тільки активні або пасивні. Нараховані доходи (витрати) обліковуються за відповідними рахунками групи, за якою обліковується номінал кредиту через записи:
Дебет рахунків «Нараховані доходи»;
Кредит рахунків «Процентні доходи».
За нарахованими витратами:
Дебет рахунків «Процентні витрати»;
Кредит рахунків «Нараховані витрати».
Наприклад:

 • Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам:

Дебет рахунка 1528 А «Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам»;
Кредит рахунків 6016 П «Процентні доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам» або
Кредит рахунка 6017 П «Процентні доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам».

  • Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані СГ:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.