лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БАНКАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ


Вступ............................................... 3
Програма дисципліни «Облік у банках»..................... 5
Методичні вказівки до вивчення тем курсу................... 13
Тема 1. Загальні теоретичні засади і принципи бухгалтерського обліку в банках    13
1.1 Необхідність і зміст програми реформування бухгалтерського обліку в банках     13
1.2. Система бухгалтерського обліку в банках та її складові: підсистема фінансового обліку; підсистема управлінського обліку; підсистема податкових розрахунків... 15
1.3. Організація та забезпечення операційної діяльності в банках 20
1.4. Первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку      23
1.5. Характеристика та особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в банках 25
1.6. Необхідність запровадження контррахунків та їх викорис­тання під час обліку операцій за принципами оцінки та обачливості............................... 33
Тема 2. Облік капіталу банку............................. 35
2.1. Характеристика банківської системи України.......... 35
2.2. Процедура державної реєстрації банку................ 38
2.3. Облікова процедура реєстрації банку та змін до статутного капіталу 40
2.4. Облік власних акцій, викуплених у акціонерів......... 44
2.5. Облік інших складових капіталу банку............... 46
Тема 3. Облік доходів та витрат банку...................... 48
3.1. Класифікація доходів і витрат банку та відображення класифікаційних груп у Плані рахунків бухгалтерського обліку банків......................... 48
3.2. Облік доходів і витрат на основі базових принципів МСБО 51
3.3. Правила обліку доходів (витрат).................... 53
3.4. Облік формування резервів під заборгованість за нарахованими доходами 56
3.5. Облік часткового або повного погашення боржником заборгованості за нарахованими доходами  57
3.6. Податковий облік у банках........................ 59
3.7. Порядок закриття рахунків доходів і витрат. Визначення фінансового результату діяльності банку 63
Тема 4. Облік касових операцій........................... 65
4.1. Організація ведення касових операцій у банках......... 65
4.2. Порядок забезпечення та облік операцій з підкріплення банків готівкою   66
4.3. Касові операції банків із клієнтами та методика бухгалтерського обліку   72
Тема 5. Облік розрахункових операцій банку................. 80
5.1. Відкриття банками рахунків клієнтів та використання коштів за цими рахунками  80
5.2. Облік безготівкових розрахунків у банку............. 87
5.3. Облік операцій із застосуванням платіжних карток..... 107
Тема 6. Облік операцій із кредитування.................... 117
6.1. Відображення класифікаційних груп видів кредитів у пла­ні рахунків бухгалтерського обліку в банках............................................... 117
6.2. Облік основної суми заборгованості за етапами здійснення кредитного процесу   118
6.3. Порядок відображення в обліку операцій овердрафт, репо та факторингу   122
6.4. Облік простроченої та сумнівної кредитної заборгованості 128
6.5. Облік формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.......................................... 130
6.6. Облік операцій з нарахування та сплати процентних доходів (витрат) за кредитними операціями  135
6.7. Облік операцій з повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за основним кредитним боргом та нарахованими процентними доходами................ 144
6.8. Облік позабалансових зобов’язань із кредитування..... 145
6.9. Облік комісійних доходів (витрат) за кредитними операціями 148
Тема 7. Облік депозитних операцій банку................... 150
7.1. Правила ведення депозитних операцій у банках України. 150
7.2. Облік залучених вкладів (депозитів) у банку.......... 155
7.3. Облік розміщених вкладів (депозитів) на міжбанківському ринку  161
7.4. Облік нарахованих і сплачених доходів та витрат за вклад­ними (депозитними) операціями      163
7.5. Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами     170
Тема 8. Облік операцій банку з цінними паперами............ 173
8.1. Загальні підходи до оцінки і класифікації цінних паперів
(ЦП), що обліковуються в банківському портфелі.......... 173
8.2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку...... 179
8.3. Облік цінних паперів у портфелі банку до погашення... 183
8.4. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії..... 186
Тема 9. Облік операцій банку в іноземній валюті............. 188
9.1. Вплив мультивалютного принципу побудови плану рахунків бухгалтерського обліку на облікову процедуру банків за операціями в іноземній валюті........ 188
9.2. Облік операцій в іноземній валюті на дату операції..... 190
9.3. Валютна позиція банку та її врахування в бухгалтерських записах за операціями в іноземній валюті............................................... 192
9.4. Методика обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти для власних потреб банку на дату розрахунку....................................... 195
9.5. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за грив­ні за дорученням клієнтів на дату розрахунку............................................... 198
9.6. Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки акти­вів і зобов’язань в іноземній валюті     202
Тема 10. Облік операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами 204
10.1. Організація обліку операцій з основними засобами.... 204
10.2. Облік придбаних основних засобів................ 207
Тема 11. Облік лізингових операцій банку.................. 209
Плани практичних занять............................... 210
Навчальні завдання.................................... 227
Тематика рефератів.................................... 290
Термінологічний словник............................... 293
Типові завдання до блочно-модульного контролю............. 298
Порядок та критерії оцінювання знань студентів з дисципліни під час поточного та підсумкового контролю................................................... 321
Література........................................... 325
Додаток 1........................................... 327
Додаток 2........................................... 374

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.