лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ОБЛІК У БАНКАХ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Л. М. КІНДРАЦЬКА,
Ю. К. Семеніченко, М. Ю. Тюхляєва

ОБЛІК У БАНКАХ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 


ББК 65.052.5
К 41
Рецензенти
В. І. Ричаківська, канд. екон. наук, доц.
(Департамент бухгалтерського обліку НБУ)
О. А. Мазур, канд. екон. наук, доц.
(Аудиторська фірма «Фінком-аудит»)
Л. О. Примостка, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана)

Редакційна колегія обліково-економічного факультету
Голова редакційної колегії B. I. Єфіменко, канд. екон. наук, проф.
Секретар редакційної колегії М. Г. Кірданов, канд. екон. наук, старш. викл.
Члени редакційної колегії: М. В. Кужельний, д-р екон. наук, проф.; Ю. А. Кузьмінський, д-р екон. наук, проф.; В. Я. Савченко, канд. екон. наук, проф.; М. Г. Чумаченко, д-р екон. наук, проф.; В. М. Добровський, канд. екон. наук, проф.
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2820 від 09.12.05

Кіндрацька Л. М., Семеніченко Ю. К., Тюхляєва М. Ю.
К 41        Облік у банках: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2006. — 404 с.
ISBN 966–574–820–3
Навчальний посібник написано відповідно до типової програми під-
готовки бакалаврів зі спеціальності «Облік і аудит». Опанування матеріалу, згрупованого за окремими банківськими операціями, дасть можливість студентам здобути базові знання з обліку в банках, які знадобляться в процесі дальшого навчання за магістерською програмою «Облік та аудит в управлінні банками». Посібник містить докладні коментарі до всіх інструктивних матеріалів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку основних операцій, здійснюваних банками. Наведено конкретні приклади обліку цих операцій та відображено їхній зміст за рахунками чинного плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України. Відповідно до теоретичного матеріалу до посібника включено практичні завдання, задачі, вправи, виконання яких сприятиме закріпленню теоретичних знань та набуттю практичних навичок з обліку банківських операцій.
Для спеціалістів бухгалтерського обліку, банківської справи, викладачів та студентів, які спеціалізуються у цій сфері.


© Л. М. Кіндрацька, Ю. К. Семеніченко,
М. Ю. Тюхляєва, 2006
ISBN 966–574–820–3                                                © КНЕУ, 2006

Навчальне видання

КІНДРАЦЬКА Любомира Максимівна
СЕМЕНІЧЕНКО Юлія Костянтинівна
ТЮХЛЯЄВА Марина Юріївна

ОБЛІК У БАНКАХ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Редактор Л. Денисенко
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Є. Піщаль
Верстка В. Піхота

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.