лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

КУРС ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

Вступ........................................................ 3
Програма курсу.............................................. 5
Методичні матеріали до вивчення лекційного курсу.............. 15
Частина І. Теоретичні основи економічного аналізу.................. 15
Тема 1. Предмет і види економічного аналізу........................... 15
1.1. Економічний аналіз як галузь економічної науки................... 15
1.2. Предмет і завдання економічного аналізу........................ 17
1.3. Основні категорії економічного аналізу......................... 18
1.4. Види економічного аналізу.................................. 21
1.5. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами........ 24
Тема 2. Метод і методика економічного аналізу......................... 25
2.1. Аналітичний метод........................................ 25
2.2. Деталізація.............................................. 27
2.3. Порівняння ............................................. 27
2.4. Моделювання........................................... 28
2.5. Балансовий метод......................................... 28
2.6. Елімінування............................................ 29
2.7. Статистичні методи........................................ 36
2.8. Економіко-математичні методи............................... 38
2.9. Інші методи............................................. 38
Тема 3. Інформаційна база економічного аналізу........................ 39
Тема 4. Організація та етапи економічного аналізу....................... 42
Частина ІІ. Техніко-економічний аналіз............................ 45
Тема 5. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг..................... 45
5.1. Значення та завдання аналізу виробництва продукції................. 45
5.2. Аналіз обсягів виробництва продукції............................ 46
5.3. Аналіз асортименту і структури продукції......................... 47
5.4. Аналіз якості продукції...................................... 49
5.5. Аналіз ритмічності та якості виробництва......................... 52
Тема 6. Аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації
продукції (послуг) підприємства.................................... 55
Тема 7. Аналіз виробничих ресурсів та організаційно-технічного
рівня підприємства.............................................. 60
7.1. Аналіз використання трудових ресурсів......................... 60
7.1.1. Аналіз стану трудових ресурсів і забезпеченості ними
підприємства ........................................ 60
7.1.2. Аналіз використання робочого часу........................ 62
7.1.3. Аналіз продуктивності праці............................. 63
7.1.4. Аналіз впливу трудових факторів на продуктивність праці
та обсяг товарної продукції.............................. 65
7.2. Аналіз стану і використання основних фондів..................... 66
7.2.1. Аналіз складу, структури і технічного стану основних фондів...... 66
7.2.2. Аналіз виробничих потужностей.......................... 67
7.2.3. Аналіз використання основних фондів і устаткування........... 69
7.3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними
ресурсами та їх використання................................ 72
7.3.1. Загальна оцінка виконання плану матеріально-технічного
постачання.......................................... 72
7.3.2. Аналіз складських запасів матеріальних ресурсів.............. 73
7.3.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів і розрахунок
впливу факторів на обсяг випуску продукції.................. 74
Тема 8. Аналіз витрат на виробництво продукції......................... 79
8.1. Оцінка виконання плану із собівартості продукції............... 80
8.2. Аналіз витрат за елементами і статтями витрат................. 81
8.3. Аналіз матеріальних витрат............................... 83
8.4. Аналіз витрат на оплату праці.............................. 85
8.5. Загальновиробничі витрати............................... 86
8.6. Аналіз собівартості окремих видів продукції................... 87
Частина ІІІ. Фінансово-економічний аналіз.......................... 92                                      
Тема 9. Аналіз фінансових результатів і рентабельності................... 92
9.1. Значення, завдання та інформація для проведення аналізу............ 92
9.2. Аналіз чистого прибутку.................................... 94
9.3. Аналіз валового прибутку................................... 94
9.4. Аналіз інших доходів і витрат................................ 97
9.5. Аналіз рентабельності...................................... 98
9.6. Аналіз рентабельності підприємства........................... 102
Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства....................... 105
10.1. Задачі аналізу і характеристика джерел інформації................ 105
10.2. Аналіз структури балансу. Аналіз порівняльного
аналітичного балансу..................................... 111
10.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства...................... 117
10.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності балансу................. 121
10.5. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості............... 124
10.6. Аналіз оборотності оборотних активів........................ 129
10.7. Аналіз фінансових коефіцієнтів............................. 129
10.8. Аналіз рентабельності та ділової активності..................... 131
Навчальні завдання (задачі) ...................................... 135
Завдання для перевірки знань (І комплекс) ........................... 176
Завдання для перевірки знань (ІІ комплекс) ........................... 202
Ділова гра на тему «Аналіз виконання плану виробництва
та якості продукції»……......................................... 221
Тематика випускних, контрольних і курсових робіт...................... 227
1. Тематика випускних робіт і методичні вказівки до їх написання........ 227
2. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу
«Економічний аналіз»...................................... 244
3. Тематика курсових робіт з курсу «Економічний аналіз».............. 253
Додаток. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3
«Звіт про фінансові результати»................................... 257

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.