лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 • Поняття та система господарських організацій.
 • Загальна правова характеристика підприємницьких товариств.
 • Правова характеристика господарських товариств.
 • Акціонерне товариство: поняття та види.
 • Характеристика акцій. Правова характеристика дивідендів.
 • Порядок створення акціонерного товариства.
 • Органи акціонерного товариства: порядок формування та повноваження.
 • Правове положення товариства з обмеженою відповідальністю.
 • Правове положення товариства з додатковою відповідальністю. Правове становище повного товариства.
 • Правове становище командитного товариства.
 • Правова характеристика виробничого кооперативу.
 • Загальна правова характеристика підприємств.
 • Види та групи підприємств.
 • Правове становище приватних підприємств.
 • Правове становище комунальних підприємств.
 • Правове становище державних підприємств.
 • Правове становище казенних підприємств.
 • Характеристика інших видів підприємств.
 • Особливості малих, середніх і великих підприємств.
 • Особливості правового положення філій, представництв та інших структурних підрозділів.
 • Правове становище об’єднань підприємств.
 • Особливості правового становища промислово-фінансових груп.
 • Порядок створення господарських організацій.
 • Припинення господарських організацій.

 • Вінник О. М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. — К., 1998.
 • Грущинський І. М., Кравчук В. М., Пограничний Е. П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посіб. — Львів, 2000.
 • Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посіб. / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Е. П. Пограничний. — Львів: Престиж-Інформ, 2000.
 • Долинская В. В. Акционерное право: Учебник / Отв. ред. А. Ю. Ка-
  балкин. — М.,1997
 • Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — 2003.
 • Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины: Учеб. пособие. — Х.: Эспада, 2001.
 • Основи підприємницької діяльності суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / Ред. Л. О.Одікадзе. — 2000.
 • Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. — Х.: Еспада, 2000.
 • Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. — Х., 2000.
 • Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств. — Харків: Право, 2000.
 • Правові основи підприємницької діяльності / Ред. Л. А. Жук. — 2002.
 • Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємства в Україні: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999.
 • Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
  ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В. К. — К.: Юринком Интер, 2002.
 • Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.
 • Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV .
 • Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV .
 • Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року № 3659-XII.
 • Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 року № 2343-XII.
 • Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII.
 • Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV.
 • Постанова КМУ «Про Типовий статут казенного підприємства» від 16 червня 1998 року № 914.
 • Постанова КМУ «Про перетворення державних підприємств у казенні» від 30 червня 1998 року № 987.
 • Постанова КМУ «Про затвердження Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп» від 20 липня 1996 року № 781.
 • Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93.
 • Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затв. наказом Держстандарту України від 22 листопада 1994 року № 288.

 

                                           господарська організація; товариство; ви-
робничий кооператив; об’єднання підприємств; комерційне (фірмове) найменування; установчі документи; статутний капітал; акціонерне товариство; акція; дивіденди; товариство з обмеженою відповідальністю; товариство з додатковою відповідальністю; повне товариство; командитне товариство; меморандум; промислово-фі-
нансова група; концерн; асоціація; корпорація.

 • Перелічіть законодавчі акти, що визначають перелік господарських організацій.
 • Наведіть основні відмінності між підприємницьким і непідприємницьким товариством.
 • Складіть перелік реквізитів акції.
 • Складіть проект засновницького договору.
 • Складіть проект статуту.
 • Складіть проект меморандуму.
 • Порівняйте систему органів управління господарського товариства та виробничого кооперативу.
 • Наведіть перелік нормативно-правових актів, що визначають правовий статус малих підприємств.
 • Назвіть основні етапи припинення господарської органі-
  зації.

Вирішіть зазначені ситуації
№ 1. Іванова С. Т., Іванов П. Л., Петров В. А, Зайцев М. В, Си-
доров А. Д. уклали договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю. Було проведено перші збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю, на яких Зайцева М. В. було уповноважено здійснити державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю.
Які дії має вчинити Зайцев М. В.?
№ 2. Мурашова Ж. Л. виявила бажання створити товариство з додатковою відповідальністю. Для цього вона подала до органу реєстрації за місцезнаходженням товариства з додатковою відповідальністю такі документи:

 • реєстраційну картку;
 • статут товариства з додатковою відповідальністю;
 • документ, що посвідчує внесення плати за державну реєстрацію;

Яке рішення повинен прийняти орган державної реєстрації? Обґрунтуйте свою відповідь.

№ 3. 1 серпня 2002 року Петров А. С. (власник привілейованої акції) продав її своєму братові Петрову С. С.
Хто матиме право одержати дивіденди за привілейованою акцією за 2002 рік?

№ 4. ВАТ реорганізується у ЗАТ шляхом перетворення.
Перелічіть документи, якими необхідно оформити цю процедуру.
Чи обов’язково треба перереєструвати ВАТ?

№ 5. Керівник казенного підприємства прийняв рішення про продаж будинку по вул. Луцькій, 111 (основний засіб підпри-
ємства).
Чи правомірне рішення керівника казенного підприємства?

  • Дайте визначення «господарська організація».
  • Назвіть осіб, які є господарськими організаціями.
  • Перелічіть спільні для всіх господарських організацій риси.
  • Розкрийте поняття господарське товариство й наведіть його ознаки.
  • Охарактеризуйте відкриті та закриті акціонерні товариства.
  • Які ознаки притаманні акції як цінному паперу?
  • Назвіть види акцій.
  • У чому полягає відмінність між простими та привілейованими акціями?
  • Перелічіть реквізити іменної акції.
  • Хто має право на отримання дивідендів?
  • Охарактеризуйте установчі збори.
  • В яких випадках акціонерне товариство вважається таким, що не відбулося?
  • Які об’єкти можуть/не можуть бути внеском до статутного капіталу господарського товариства?
  • Розкрийте принципи формування органів управління господарського товариства.
  • Яку відповідальність несуть учасники товариства з обмеженою відповідальністю?
  • Які відомості мають бути включені до статуту товариства з додатковою відповідальністю.
  • Назвіть порядок формування статутного капіталу командитного товариства.
  • У чому полягає специфіка припинення повного товариства?
  • Який орган має право управляти майном виробничого ко-
   оперативу?
  • Назвіть та охарактеризуйте види підприємств.
  • За якими критеріями підприємства поділяють на групи?
  • Які юридичні особи мають право створювати структурні підрозділи?
  • Назвіть відмінності філії та представництва.
  • З якою метою підприємства об’єднуються?
  • Як здійснюється управління промислово-фінансовою групою?
  • Що передбачає державна реєстрація господарської організації?
  • Назвіть основні способи реорганізації.
  • У яких випадках припинення господарської організації вва-
   жається добровільним?
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.