лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Поняття та система господарських організацій. Загальна правова характеристика підприємницьких товариств. Правова характеристика господарських товариств. Акціонерне товариство: поняття і види. Харак-
теристика акцій. Правова характеристика дивідендів. Порядок створення акціонерного товариства. Органи акціонерного товариства: порядок формування та повноваження. Правове положення товариства з обмеженою відповідальністю. Правове положення товариства з додатковою відповідальністю. Правове положення повного товариства. Правове положення командитного то-
вариства. Правова характеристика виробничого кооперативу.
Загальна правова характеристика підприємств. Види та групи підприємств. Правове положення приватних під-
приємств. Правове положення комунальних підприємств. Правове положення державних підприємств. Правове положення казенних підприємств. Характеристика інших видів підприємств. Особливості малих, середніх та великих підприємств. Особливості правового положення філій, представництв та інших структурних підрозділів. Правове положення об’єднань підприємств. Особливості правового становища промислово-фінансових груп. Поря-
док створення господарських організацій. Припинення господарських організацій.

Господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені згідно із Господарським кодексом, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані в установленому законом порядку.
Господарські організації діють на основі права власності, права господарського відання чи оперативного управління. Вони ма-
ють статус юридичної особи, що визначається цивільним законодавством і Господарським кодексом. Господарські організації ма-
ють право створювати структурні підрозділи (філії представницт-
ва тощо).
Під час вивчення цієї теми необхідно з’ясувати способи та умови створення господарських організацій.
Господарські організації поділяють на:

 • юридичних осіб, створених відповідно до ЦКУ (товариства: підприємницькі та непідприємницькі та установи);
 • юридичні особи, створені згідно з ГКУ (підприємства; об’єд-
  нання підприємств);
 • юридичні особи, створені згідно з іншими законами.

Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як господарські товариства або виробничі кооперативи.
Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування.
Господарське товариство належить до підприємницьких товариств. Це юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділено на частки між учасниками.
Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.
Установчим документом повного й командитного товариства є засновницький договір. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю й товариства з додатковою відповідальністю є статут.
Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, зокрема й перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, інші відомості.
Важливо з’ясувати, що може бути вкладом до статутного (скла-
деного) капіталу господарського товариства та як цей вклад оцінюється.
Характеристика господарського товариства неможлива без з’ясу-
вання таких близьких за змістом, але не тотожних понять, як засновник товариства та його учасник.
Господарське товариство, крім повного й командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.
Учасники товариства мають ряд прав та обов’язків.
Акціонерним є товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості. Акціонерне товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язан-
нями всім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов’я-
заннями товариства й несуть ризик збитків, пов’язаних з діяль-
ністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, встановлених статутом, відповідають за зобов’язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
До акціонерних товариств належать: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками й не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та про-
даватися на біржі.
Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна у разі ліквідації акціонерного товариства. Акція є неподільною.
Дивіденди — частина прибутку акціонерного товариства, яка розподіляється між акціонерами у вигляді доходу відповідно до кількості та видів акцій, що їм належать.
Акціонерне товариство може бути створене юридичними та (або) фізичними особами.
Якщо акціонерне товариство створюється кількома особами, вони укладають між собою договір, який визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства. Цей договір не є установчим документом товариства.
Процедура створення акціонерного товариства є сукупністю послідовних стадій, етапів, передбачених законом.
У процедурі створення ВАТ можна виділити такі етапи:

 • підготовка договору щодо створення акціонерного това-
  риства;
 • відкрита підписка на акції під час створення акціонерного товариства організовується засновниками;
 • проведення установчих зборів;
 • реєстрація акціонерного товариства в порядку, визначеного чинним законодавством України.

Діяльність акціонерного товариства організовується та забезпечується рядом органів, зокрема:

 • вищим органом акціонерного товариства — загальними збо-
  рами товариства;
 • в акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства;
 • виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю (правлінням або іншим органом, передбаченим статутом).

Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділено на частки, розмір яких встановлюється статутом.
Товариством з додатковою відповідальністю — є таке товариство, яке засноване однією або кількома особами, статутний капітал якого поділено на частки, розмір яких визначений статутом. Учасники такого товариства солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями своїм майном у розмірі, встановленому статутом товариства, й є однаково кратним для всіх учасників до вартості внесеного кожним учасником вкладу. У разі визнання банкрутом одного з учасників його відповідальність за зобов’язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками товариства пропорційно їх часткам у статутному капіталі товариства.
Повним є товариство, учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від іме-
ні товариства й солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями всім майном, що їм належить.
Командитним товариством є таке товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від його імені підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах сум, зроблених ними вкладів і не беруть участі в діяльності товариства.
Під час вивчення цих видів господарських товариств слід з’я-
сувати коло їх учасників та обсяг їх прав та обов’язків, зміст і форму установчих документів, стадії створення певного господарського товариства, порядок формування статутного капіталу, склад органів управління, їх компетенцію та порядок формування тощо.
Наступним видом підприємницьких товариств є виробничий кооператив.
Отже, виробничий кооператив — це добровільне об’єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка ґрунтується на їхній особистій трудовій участі та об’єднанні його членами майнових пайових внесків.
Правове положення виробничого кооперативу визначається ЦК України, ГК України та Законом України «Про кооперацію».
У процесі опанування цієї теми слід з’ясувати, зокрема таке: хто може бути членом кооперативу, яку відповідальність несуть його члени, які права та обов’язки вони мають, на підставі яких установчих документів діє виробничий кооператив, як формується майнова база виробничого кооперативу, які органи управляють його діяльністю, як вони формуються та приймають рішення.
Важливо також з’ясувати правовий статус непідприємницьких товариств та установ.
Поряд з товариствами й установами до господарських організацій належать підприємства.
Підприємство — це самостійний суб’єкт господарювання, ство-
рений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення сус-
пільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому ГК та іншими законами.
Підприємство може займатись як підприємництвом, так і некомерційною господарською діяльністю.
Підприємство діє на підставі установчих документів, здійснює господарську діяльність на базі майна, самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Управління підприємством здійснюється згідно з його установчими документами.
Відповідно до ст. 63 Господарського кодексу України підприємства поділяють на види, кожний з яких має свою специфіку.
Поряд з видами підприємств виділяють групи підприємств. Так, за ознакою кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік (незалежно від форм власності) воно може бути малим, середнім чи великим підприємством.
Ще одним видом господарських організацій є об’єднання підприємств — господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.
Об’єднання підприємств утворюються підприємствами на добровільних засадах або за рішенням органів, які, відповідно до положень Господарського кодексу України та інших законів, мають право утворювати об’єднання підприємств.
Об’єднання підприємств утворюються на невизначений термін або як тимчасові об’єднання. Вони є юридичними особами.
До видів об’єднань підприємств належать:

  • господарські об’єднання та державні чи комунальні господарські об’єднання;
  • договірні (асоціація та корпорація);
  • статутні (консорціум, концерн);
  • промислово-фінансова група;
  • інші форми об’єднання інтересів підприємств (союзи, спілки, асоціації підприємців тощо), не передбачені ст. 120 ГК.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.