лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Положення цього Закону поширюються на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб — підприємців, за винятком об’єднань громадян (зокрема й професійних спілок), благодійних організацій, партій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових палат, фінансових установ (зокрема й кредитних спілок), бірж, а також інших установ та організацій. Державна реєстрація останніх здійснюється на підставі окремих законів.
Студентам слід з’ясувати, який орган державної влади проводить державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, а також дослідити етапи державної реєстрації.
Студенти мають вивчити порядок формування необхідного для державної реєстрації пакета документів. При цьому з’ясу-
вати, які документи необхідно подати для державної реєстрації юридичної та фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності.
Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, поданих для проведення державної реєстрації юридичної особи без розгляду, зобов’язаний перевірити ці документи.
Перевірка на відсутність підстав для відмови здійснюється з використанням відомостей з Єдиного державного реєстру.
Якщо підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи відсутні, державний реєстратор повинен внес-
ти до реєстраційної картки на проведення державної реєстра-
ції юридичної особи ідентифікаційний код заявника, відповідно до вимог Єдиного державного реєстру підприємств та організа-
цій України, та внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки.
Слід зазначити, що дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи є датою її державної реєстрації.
Державна реєстрація юридичної особи має бути проведене у строк, не більше як три робочі дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи.
Свідоцтво про державну реєстрацію має бути оформлено не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи.
Особливу увагу студентам слід приділити підставам для відмови у проведенні державної реєстрації.
Поряд з державною реєстрацією юридичних осіб і фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності проводиться держав-
на реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.
Для належного опанування матеріалу важливо з’ясувати перелік підстав для внесення змін до установчих документів юридичної особи, а також охарактеризувати документи, які необхідно подати для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Зазначимо, що чинне законодавство України встановлює відповідальність за порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю. Господарський кодекс України визначає, що діяльність незареєстрованого суб’єкта господарювання, який підлягає державній реєстрації, забороняється, а всі доходи, одержані таким суб’єктом, стягуються до Державного бюджету України у встанов-
леному законом порядку.
Поряд з цим ст. 164 КпАП установлює відповідальність за заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або заняття господарською діяльністю без ліцензії, якщо її отримання передбачене законом — накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва й сировини чи без такої.
Другою важливою умовою здійснення підприємницької діяльності є отримання ліцензії, якщо це необхідно для заняття конкретним видом діяльності.
Під час вивчення цієї теми варто зупинитися на питанні про гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності.
Усі гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності поділяють на:

 • загальні — полягають у гарантуванні державою всім суб’єк-
  там підприємницької діяльності рівних прав і можливостей для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів. Згідно зі ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція;
 • майнові гарантії регламентуються ст. 47 ГКУ. Так, держава гарантує недоторканність майна й забезпечує захист майнових прав підприємця. Вилучення державою або органами місцевого са-
  моврядування у підприємця основних та оборотних фондів, іншого майна допускається відповідно до ст. 41 Конституції України на підставах і в порядку, передбачених законом. Збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення громадянами чи юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування його майнових прав, відшкодовуються підприємцю від-
  повідно до цього Кодексу та інших законів. Забезпечення підприємця матеріально-технічними та іншими ресурсами, що централізовано розподіляються державою, здійснюється з метою виконання підприємцем поставок, робіт або послуг для державних потреб.

 • Поняття та ознаки підприємницької діяльності.
 • Поняття організаційно-правової форми підприємництва.
 • Обмеження в підприємницькій діяльності.
 • Суб’єкти підприємницької діяльності.
 • Принципи підприємницької діяльності.
 • Умови здійснення підприємницької діяльності.
 • Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.
 • Порядок внесення змін до установчих документів суб’єктів підприємницької діяльності.
 • Правова характеристика процедури ліцензування господарської діяльності.
 • Ліцензія: поняття і види.
 • Відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації чи без одержання ліцензії.
 • Гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності.
 • Роль держави в діяльності суб’єктів підприємництва.

 • Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посіб. / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Е. П. Пограничний. — Львів: Престиж-Інформ, 2000.
 • Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003.
 • Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004.
 • Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др.: Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.
 • Щербина В. С. Господарське право.: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.
 • Варналій З. С. Основи підприємництва: Навч. посіб. / З. С. Варналій. — К.: Знання-Прес, 2002.
 • Грущинський І. М., Кравчук В. М., Пограничний Е. П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посіб. — Львів, 2000.
 • Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 26 червня 1996 року. — К., 1997.
 • Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
 • Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
 • Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII.
 • Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV.
 • Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року № 1775-III.
 • Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 року № 698-ХII.
 • Постанова КМУ «Про затвердження Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп» від 20 липня 1996 року № 781.
 • Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року № 97.
 • Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, затв. наказом Міністерства економіки України, Фонду державного майна України і Міністерства юстиції України від 31 серпня 1993 року № 55/365/10/5.

                                          підприємницька діяльність; організаційно-правова форма господарювання; суб’єкт підприємницької діяльності; державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності; установчі документи; статут; засновницький договір; ліцензування; ліцензія.

 • Наведіть визначення поняття «підприємницька діяльність», що містяться в чинному законодавстві України.
 • Порівняйте поняття «господарська діяльність» та «підприємницька діяльність». Назвіть їх спільні та відмінні риси.
 • Назвіть 10 організаційно-правових форм підприємництва.
 • Назвіть принципи підприємницької діяльності
 • Наведіть сім категорій осіб, яким заборонено займатися під-
  приємницькою діяльністю.
 • З’ясуйте обсяг повноважень державного реєстратора.
 • Дослідіть ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», охарактеризуйте свідоцтво про державну реєстрацію.
 • Назвіть підстави для відмови в проведенні державної реєстрації юридичної особи.
 • Наведіть 15 видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
 • Назвіть характерні риси ліцензії.
 • Назвіть види ліцензій та охарактеризуйте кожен з видів.
 • Перелічіть підстави, з яких суб’єкту підприємницької діяльності може бути відмовлено у видачі ліцензії.
 • Яку відповідальність нестиме фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність без державної реєстрації?
 • Дайте визначення поняття «гарантія».

  • Дайте визначення поняття «суб’єкт підприємницької діяльності».
  • Назвіть ознаки підприємницької діяльності.
  • Охарактеризуйте основні групи обмежень у підприємницькій діяльності.
  • Дайте визначення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
  • Перелічіть органи, які здійснюють державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності.
  • Назвіть етапи державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
  • Назвіть підстави для внесення змін до установчих суб’єктів підприємницької діяльності.
  • Назвіть ознаки ліцензії.
  • У чому полягає сутність процедури ліцензування?
  • Назвіть види юридичної відповідальності за здійснення під-
   приємницької діяльності без державної реєстрації.
  • Назвіть основні гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.