лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Поняття та ознаки підприємницької діяльності. Поняття організаційно-правової форми підприємництва. Об-
меження в підприємницькій діяльності. Суб’єкти підприємницької діяльності. Принципи підприємницької діяльності. Умови здійснення підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Порядок внесення змін до установчих документів суб’єк-
тів підприємницької діяльності.
Правова характеристика процедури ліцензування господарської діяльності. Ліцензія: поняття і види.
Відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації чи без ліцензії. Гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності. Роль держави в діяльності суб’єктів підприємництва.

Вивчення теми варто розпочати із з’ясування змісту поняття «підприємництво». Згідно зі статтею 42 ГКУ, підприємництвом є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів й одержання прибутку.
Студентам слід виявити істотні ознаки підприємницької діяльності, які вирізняють її з-поміж інших видів господарської діяльності.
Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах на вибір підприємця (ст. 45 ГКУ).
Чинне законодавство не містить визначення організаційної фор-
ми підприємництва. Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджена наказом Державного комітету Ук-
раїни з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року № 97, містить лише визначення «організацій-
но-правова форма господарювання», зазначаючи, що це — фор-
ма здійснення господарської (зокрема підприємницької) діяль-
ності з відповідною правовою основою, яка визначає характер відносин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності за зобов’язаннями підприємства (організації), порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльнос-
ті тощо.
До організаційних форм належать, зокрема такі: приватне підприємство, акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, концерн, дочірнє підприємство, установа.
Підприємницька діяльність здійснюється на підставі таких принципів:

 • вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;
 • самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежене законом, встанов-
  лення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;
 • вільного найму підприємцем працівників;
 • комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;
 • вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;
 • самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

Студентам слід докладно вивчити сутність цих принципів.
Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення еко-
номічних і соціальних результатів і з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єктів підприємництва називають підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватися й без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).
Під час вивчення цієї теми слід пам’ятати, що право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Студенти мають з’ясувати випадки, в яких особа набуває повної цивільної дієздатності.
Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.
Щодо юридичних осіб і громадян, для яких підприємницька діяльність не є основною, положення ГКУ застосовується до тієї частини їх діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою.
Особа, яка має намір займатися підприємницькою діяльністю, повинна знати про обмеження щодо її здійснення. За своїм харак-
тером такі обмеження — можна поділити на дві великі групи:

 • обмеження, пов’язані з суб’єктним складом підприємницької діяльності;
 • обмеження, що стосуються здійснення окремих видів підприємницької діяльності.

Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності встановлюються Конституцією України та законом.
Здійснення підприємницької діяльності забороняється органам державної влади та органам місцевого самоврядування. Підприємницька діяльність посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом у випадках, передбачених частиною другою ст. 64 Конституції України.
Студентам слід з’ясувати коло осіб, яким закон забороняє зай-
матися підприємницькою діяльністю.
Обмеження, які стосуються здійснення окремих видів під-
приємницької діяльності, встановлюються ст. 4 Закону України «Про підприємництво», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
Деякі види підприємницької діяльності можуть здійснюватися лише певним колом суб’єктів, здебільшого — державними підприємствами та організаціями. Так, діяльність, пов’язана з виго-
товленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, видобуванням бурштину, охороною окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, перелік яких визначено у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, а також діяльність, пов’язана з проведенням криміналістичних, судово-ме-
дичних, судово-психіатричних експертиз і розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, зокрема й з їх космічними запусками з будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій — також і повними товариствами.
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» встановлює перелік видів підприємницької діяльності, здійснення яких потребує отримання ліцензії.
Ліцензія — це документ державного зразка, який засвідчує пра-
во суб’єкта господарювання-ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності впродовж визначеного терміну за умови виконання ліцензійних умов (ст.14 ГКУ).
Студентам слід з’ясувати, які є види ліцензій, і дати їх правову характеристику.
Ліцензуванню підлягають, наприклад, такі види діяльності:

 • пошук (розвідка) корисних копалин;
 • виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної та іншої зброї;
 • виробництво вибухових речовин і матеріалів (за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України);
 • виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України);
 • видобування уранових руд;
 • видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 • виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
 • виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
 • виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
 • виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
 • медична практика та ін.

Ліцензування здійснюється органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноваженим виконавчим органом рад для ліцензування певних видів господарської діяльності.
Важливою та обов’язковою умовою здійснення підприємницької діяльності є державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності. Державна реєстрація проводиться на підставі ГКУ та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV.
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — це засвідчення факту створення або припинення юри-
дичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.