лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

Основна література

 1. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. А. Балюк. — К.: КНЕУ, 2002.
 2. Господарське законодавство: Практикум. — К.: Юрінком Інтер, 2001.
 3. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посібник / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Е. П. Погранич-
  ний. — Львів: Престиж-Інформ, 2000.
 4. Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003.
 5. Зобов’язальне право: теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 2000.
 6. Комерційне право: Підручник. — К.: Правові джерела, 1997.
 7. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 688 с.
 8. Підприємницьке право України: Підручник / За заг. ред. Р. Б. Шиш-
  ка. — Х.: Еспада, 2000.
 9. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств. — Харків: Право, 2000.
 10. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.
 11. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємства в Україні: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999.
 12. Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
  ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.— 912 с.
 13. Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

Нормативні акти

 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 26 черв-
  ня 1996 року. — К., 1996.
 2. Господарський процесуальний Кодекс України від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII.
 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
 5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963 р.
 6. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р.
 7. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-XII.
 8. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року № 3659-XII.
 9. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III.
 10. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 року № 531/97-ВР.
 11. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 року № 2343-XII.
 12. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР.
 13. Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 року № 697-XII.
 14. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII.
 15. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР.
 16. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 року № 2939-XII.
 17. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV.
 18. Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 року № 2673-XII.
 19. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII.
 20. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07 червня 1996 року № 236/96-ВР.
 21. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-III.
 22. Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10 вересня 1991 року № 1540a-XII.
 23. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 5 липня 1994 року № 80/94-ВР.
 24. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року № 959-XII.
 25. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року № 1560-XII.
 26. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 року № 2299-III.
 27. Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2657-ХII.
 28. Закон України «Про концесії» від 16 липня 1999 року № 997-XIV.
 29. Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року № 1087-IV.
 30. Закон України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року № 2908-III.
 31. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року № 1775-III.
 32. Закон України «Про митний тариф України» від 05 квітня 2001 ро-
  ку № 2371-III.
 33. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року № 1906-IV.
 34. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від
  24 лютого 1994 р. № 4002-ХІІ.
 35. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
  21 травня 1997 року № 280/97-ВР.
 36. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року № 586-XIV.
 37. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року № 3322-ХII.
 38. Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР.
 39. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05 квітня 2001 ро-
  ку № 2374-III.
 40. Закон України «Про операції з давальницькою сировиною
  у зовнішньоекономічних відносинах» від 15 вересня 1995 року № 327/95-ВР.
 41. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року № 2269-XII.
 42. Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV.
 43. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-XII.
 44. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-XII.
 45. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від
  15 грудня 1993 року № 3688-XII.
 46. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 року № 98/96-ВР.
 47. Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 3 березня 1998 року № 147/98-ВР.
 48. Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 року № 698-ХII.
 49. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III.
 50. Закон України «Про поставки продукції для державних потреб» від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВP.
 51. Закон України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 року № 1682-III.
 52. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР.
 53. Закон України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 року № 2408-III.
 54. Закон України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 року № 1956-XII.
 55. Закон України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року № 1701-IV.
 56. Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 2 грудня 1997 року № 671/97-ВР.
 57. Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» від 17 лютого 2000 року № 1457-III.
 58. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР.
 59. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 року № 507-XII.
 60. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 року № 1201-XII.

Додаткова література

 1. Баліна С. Н., Ущаповський В. Ф. Правові основи приватизації в Україні та їх захист від злочинних посягань: Навч. посіб. — К., 1999.
 2. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. А. Балюк. — К.: КНЕУ, 2002. — 248 с.
 3. Бержье Жак. Промышленный шпионаж. — М., 1971. — 175 с.
 4. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. — К., 1999.
 5. Бидьденс А. Основные черты германского европейского антимонопольного права. В сб.: Основы немецкого торгового и хозяйственного права. — М.: Изд-во БЕК, 1995. — С. 63—75.
 6. Богатых Е. Гражданское и торговое право (От древнеримского к современному российскому). — М., 2000.
 7. Варналій З. С. Основи підприємництва: Навч. посіб. / З. С. Варналій. — К.: Знання-Прес, 2002. — 239 с.
 8. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий. — М.: Юрид. лит-ра, 1994.
 9. Вінник О. М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. — К., 1998.
 10. Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відосин: Зб. нормативних актів станом на 1 червня 2002 р. / Сост. М. І. Камлик. — К.: Атіка, 2002. — 816 с.
 11. Господарське право: Навч. посіб. / В. С. Щербина. — 3-є вид., перероб. і доп.. — К: Юрінком Інтер, 2002. — 392 с.
 12. Господарське право: Практикум / За ред. В. С. Щербини. — К., 2001.
 13. Господарські суди в Україні: правові засади організації та здійснення правосуддя / За ред. Д. М. Притики. — К.: Ін Юре, 2002. — 624 с.
 14. Гражданское и торговое право капиталистических государств. — М., 1993.
 15. Гражданское право: Учебник / Под. ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Тол­стого. — М., 1997.
 16. Грущинський І. М., Кравчук В. М., Пограничний Е. П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посіб. — Львів, 2000.
 17. Долинская В. В. Акционерное право: Учебник / Отв. ред. А. Ю. Ка-
  балкин. — М., 1997.
 18. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. — М., 2001.
 19. Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. посіб. для студентів вузів та юрид. фак-тів ун-тів / За заг. ред. О. В. Дзери. — К., 1998.
 20. Канзафарова И. С. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие. — Харьков, 2003.
 21. Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины: Учебное пособие. — Х.: Эспада, 2001.
 22. Контроль і ревізія: Навч. посіб. / Є. М. Романів. — Львiв: Iнтелект-Захiд, 2002. — 320 с.
 23. Корчак Н. М. Правові питання антимонопольного регулювання підприємницької діяльності в Україні: Автореферат канд. дис. — К., 1996.
 24. Косак В. М. Іноземні інвестиції в Україніі (цивільно-правовий аспект). — Львів, 1996.
 25. Костин А. А. Правовое положение торговых товариществ в капиталистических и развивающихся странах. — М., 1979.
 26. Кочергина Е. Организационно-правовая форма юридических лиц: Генезис доктрин и подходов // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2003. — № 1.
 27. Кулагин М. И. Предпринимательство и право: Опыт Запада. — М., 1992.
 28. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних кра-
  їн. — К., 1996.
 29. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К.: Изд-во УАННП «Феникс», 1997.
 30. Кузнєцова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. — К.: Юрінком Інтер, 1998.
 31. Омельченко А. Інвестиційне право: Навч. посіб. — К., 1999.
 32. Оподаткування фінансових установ: Навч. посіб. / О. Д. Данилов. — Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. — 268 с.
 33. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и особенная части. — М.: Дело, 2000.
 34. Основи підприємницької діяльності суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / Ред. Л. О. Одікадзе. — 2000.
 35. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. — М., 1999.
 36. Підприємницьке право України: Підручник / За ред. Р. Б. Шиш­ка. — Х., 2000.
 37. Правила Инкотермс — 1999/2000. — К.: Юстиниан, 2002. — 608 с.
 38. Право власності в Україні: Навч. посіб. / О. В. Дзера, Н. С. Куз-
  нєцова, О. А. Підопригора та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2000.
 39. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: Підручник для юрид. вузів і факультетів. — Х., 2000.
 40. Правове регулювання економіки: Зб. наук. праць. / Голова ред. кол. В. Ф. Опришко. — Вип. 4. — К.: КНЕУ, 2002. — 262 с.
 41. Промисловий зразок /Л. І. Ніколаєнко та ін. — К., 1999.
 42. Саніахметова Н. О. Правовий захист підсприємства в Україні: Навч. посіб. — К., 1999.
 43. Северин В. А. Правовое обеспечение информационной безопасности предприятий: Учеб.-практ. пособие. — М., 2000.
 44. Цивільне право України / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — Кн. 1.
 45. Цивільне право України: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери. — К., 2000.
 46. Шершеневич Г. Курс торгового права. 1908. — Т. 1. — СПб., 2003.
 47. Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн — К.: КНЕУ, 2004.
 48. Юридическая энциклопедия / Под общ. ред. Б. Н. Топорнина. — М., 2001.
 49. Business Law / J. Scott Slorach MA(Oxon), Solicitor & Jason G. Ellis MA(Oxon)/ Oxford uпiversity Press, 2004. — Pp. 37—132.
 50. Burgerliches Gesetzbuch/ Zivilrecht: Wirtschaftrecht; Stud — Yur — Nomos — Textausgaben. — 1. Aufl. — Baden — Baden: Nomos –Verl. —Ces., 1992.
 51. Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law / Paul. L. Devis / Oxford university Press, 2003.

Нормативні акти

 1. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 року № 46-93.
 2. Декрет КМУ «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності» від 15 грудня 1992 року № 8-92.
 3. Постанова Верховної Ради України «Про управління майном підприємств, установ та організацій, що є у загальнодержавній власності» від 14 лютого 1992 року № 2116-XII.
 4. Постанова КМУ «Про Типовий статут казенного підприємства» від 16 червня 1998 року № 914.
 5. Постанова КМУ «Про перетворення державних підприємств у казенні» від 30 червня 1998 року № 987.
 6. Постанова КМУ «Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування» від 8 лютого 1995 року № 108.
 7. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства» від 11 вересня 1996 року № 1099.
 8. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств» від 17 березня 2000 року № 515.
 9. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» від 30 січня 1997 року № 112.
 10. Постанова КМУ «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи» від 11 квітня 2002 року № 483.
 11. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп» від 20 липня 1996 року № 781.
 12. Постанова КМУ «Про Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій» від 22 серпня 1996 року № 990.
 13. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку передачі Національному агентству з управління державними корпоративними правами акцій, часток, паїв, що належать державі у статутних фондах господарських товариств» від 24 травня 1999 року № 887.
 14. Постанова КМУ «Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням» від 29 лютого 1996 року № 266.
 15. Постанова КМУ та ПНБУ «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті» від 21 червня 1995 року № 444.
 16. Постанова ПНБУ «Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон» від 16 березня 1999 року № 122.
 17. Постанова ПНБУ «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21 січня 2004 року № 22.
 18. Постанова ПНБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12 листопада 2003 року № 492.
 19. Постанова КМУ «Про Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій» від 25 листопада 1996 року № 1403.
 20. Постанова КМУ «Про ціноутворення в умовах реформування економіки» від 21 жовтня 1994 року № 733.
 21. Указ Президента України «Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації» від 11 травня 1994 ро-
  ку № 224/94.
 22. Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93.
 23. Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19 лютого 1994 року № 55/94.
 24. Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року № 97.
 25. Класифікація форм власності, затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року № 97.
 26. Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій «Про затвердження Методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій» від 27 червня 1997 року № 81.
 27. Наказ Держкомпромполітики України «Про здійснення функцій управління державними корпоративними правами господарських товариств» від 28 серпня 2000 року № 228.
 28. Наказ ДПАУ «Про затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)» від 03 липня 2000 року № 355.
 29. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових (штрафних) санкцій органами державного контролю за цінами» від 3 грудня 2001 ро-
  ку № 298/519.
 30. Наказ Міністерства економіки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України «Порядок здійснення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритет-
  ного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх діяльності» від 20 вересня 1999 року № 114/600/496/221.
 31. Роз’яснення ВАСУ «Про деякі питання практики вирішення спо-
  рів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств» від 12 вересня 1996 року № 02-5/334.
 32. Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування, затверджене Постановою Правління Національного банку Ук-
  раїни від 21 лютого 1996 року № 37.
 33. Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 1999 року № 602.
 34. Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об’єднаннями, підприємствами, організаціями і установами, затверджене постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30 грудня 1975 року № 121.
 35. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 06 вересня 2001 року № 201.
 36. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, затв. рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 25 серпня 1994 р., протокол № 107 (3).
 37. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання, затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р.
 38. Правила розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5.
 39. Розпорядження Антимонопольного комітету від 12.02.02 № 27-р «Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання».
 40. Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, затверджений наказом Міністерства економіки України, Фонду державного майна України і Міністерства юстиції України від 31 серпня 1993 року № 55/365/10/5.
 41. Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про державну реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем» від 04.09.2003 року № 364.
 42. Рішення ДКЦПФР «Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж, депозитаріїв та ТІС» від 08.05.2001 року № 144.
 43. Директива ЄС 2001/34/ЄС «Про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери» від 28.05.01.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.