лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Підсумковий контроль знань студентів


Підсумковий контроль знань студентів включає результати оці-
нювання поточної роботи та семестрські, курсові й державні іспити та заліки. Метою підсумкового контролю знань є визначення дійсного рівня та змісту знань студентів з конкретної дисципліни за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня.
Підсумковий контроль знань з цієї дисципліни проводиться у формі письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких передбачає шість питань. Питання, що входять до екзаменаційних білетів, є вузловими, узагальненими, комплексними, потребують творчого підходу під час побудови відповіді та вміння синтезувати отриманні знання.
Питання до екзаменаційних білетів відбираються в межах прог-
рамних питань, що становлять зміст навчальної дисципліни. Прог-
рамні питання доводяться до студентів на початку навчального семестру.
Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 балів) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у традиційну систему й систему ECTS для фіксації оцінки в нормативних документах за такою схемою:

85—100 балів

«Відмінно»

А

80 балів

«Добре»

B

65—75 балів

«Добре»

C

60 балів

«Задовільно»

D

50—55 балів

«Задовільно»

E

30—45 балів

«Незадовільно»

Fx

0—25 балів

«Незадовільно»

F

ЗРАЗОК ПОБУДОВИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Спеціальність: Правознавство

Дисципліна: Господарське право

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № А

  1. Господарське право: поняття та предмет регулювання.
  2. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
  3. Правове положення командитного товариства.
  4. Наслідки визнання боржника банкрутом.
  5. Строки у господарських правовідносинах.
  6. Підсудність господарських спорів.

 

Затверджено на засіданні кафедри правового регулювання економіки
Протокол №___ від «___» ______________ 200__ р.

 

Екзаменатор                                                           О. О. Мельник

Зав. кафедрою                                                       В. Ф. Опришко
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
НА ПИСЬМОВОМУ ІСПИТІ

До складу кожного білета входить шість завдань, які мають узагальнений комплексний характер. Відповідь на кожне з шести питань білета оцінюється окремо з диференціацією в 10, 5, 0 балів.
Відповідь на кожне з шести питань оцінюється в:
10 балів — якщо:
відповідь студента містить повне, розгорнуте, правильне та об-
ґрунтоване викладення матеріалу;
— студент виявляє високі знання студентом усієї програми навчальної дисципліни, вміння користуватися різноманітними ме-
тодами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їх характерні риси та особливості;
— відповідь студента відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх взаємозв’язку та взаємодії, правильне формулювання відповідних тлумачень;
— свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів (для найважливіших — необхідно знати рік їх прийняття);
— містить аналіз змістовного матеріалу, порівняння різних поглядів на дану проблему, самостійні висновки студента, формулювання та аргументацію його точки зору;
— містить, поряд з теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, результати судової практики тощо), їх оцінку та порівняння;
— логічно й граматично правильно викладена;
5 балів — якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона має хоча б один з таких недоліків:
— є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про пред-
мет запитання,
— є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв і змісту нормативно-правових актів, нечіткі характеристики відповідних явищ;
— не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповідних наукових теорій, концепцій і т. ін.; недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал;
— свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;
— викладена з порушенням логіки подання матеріалу,
— містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок і виправлень;
0 балів — якщо студент не відповів на поставлене запитання або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.
Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі шість питань.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.