лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу й засобом виявлення ступеня засвоєння студентом програмного матеріалу. Поточний контроль роботи студента впродовж семестру повинен:

 • допомагати студентові в організації його роботи;
 • привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу й підготовки до сприйняття тем з програми дисципліни;
 • виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення до роботи, причини, що перешкоджають виконувати навчальну програму;
 • стимулювати активність та інтерес студента до вивчення дисципліни;
 • виявити обсяг, глибину та якість сприйняття студентом матеріалу, який вивчається;
 • визначити недоліки й прогалини у знаннях і шляхи їх усунення;
 • виявити рівень опанування навичками самостійної роботи.

Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за трьома основними напрямами (об’єктами контролю):

 • систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;
 • виконання завдань для самостійного опрацювання;
 • виконання модульних завдань.

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 40 балів.
Для студентів заочної форми навчання об’єктом поточного контролю є виконання модульних завдань.
ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТА В СЕМЕСТРІ

Максимальна кількість балів, які може набрати студент
за результатами поточної роботи — 40
Для денної та вечірньої форм навчання:
Об’єкти контролю:

 • систематичність та активність роботи на семінарських заняттях — 0, 5, 10 або 15 балів;

передбачає:

 • систематичність підготовки до семінарських занять та участь у їх проведенні — 0 або 5 балів;
 • активність у проведенні семінарських занять — 0 або 5 балів;
 • результативність роботи на семінарських заняттях — 0 або 5 балів;
 • виконання завдань для самостійного опрацювання — 0, 5 або 10 балів;

передбачає:

 • виконання індивідуальних завдань (рефератів тощо) — 0 або 5 балів;
 • підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення — 0 або 5 балів;
 • виконання модульних завдань — 0, 5, 10 або 15 балів

передбачає 2 модулі.
Для заочної форми навчання:
Об’єкти контролю:
1) виконання модульних завдань (1 блок по 8 завдань).
За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які зараховуються під час підбивання підсумків з дисципліни (додаються до результатів іспиту).
Порядок та критерії оцінювання
поточної роботи на семестрі
Порядок і критерії оцінювання знань студентів
під час проведення модульного контролю

Матеріали для модульного контролю знань передбаають два модулі (блоки).
Для студентів денної та вечірньої форми навчання:

 • кожне модульне завдання може включати одне або кілька (не більше 3) програмних питань, або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 20);
 • кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв; на перший модульний контроль виноситься одне модульне завдання, на другий — два.

Для студентів заочної форми навчання:

 • кожне модульне завдання може включати одне програмне питання або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 5);
 • модуль включає вісім завдань, які оцінюються за загальними правилами (максимальна оцінка за модуль для студентів заочної форми навчання — 40 балів).

Вид завдання

Кількість балів

Критерії оцінки відповіді

Теоретичні питання

5 балів (зараховано)

Студент виявив вільну орієнтацію в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, знання та правильне розуміння змісту пра-
вових норм, їх характерних рис та особ-
ливостей, знання основних понять і категорій, спроможність давати правильні їх тлумачення, логічно й правильно викладати думки

0 балів (не зараховано)

Студент не відповів на поставлені запитання або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність і поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни

Практичні завдання

5 балів (зараховано)

Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, правильно обґрунтував рішення з посиланням на конкретні норми законодавчих актів, логічно й послідовно аргу-
ментує й викладає свою думку

0 балів (не зараховано)

Студент не вирішив ситуації або вирішив її неправильно, або ж неправильно обґрунтовує своє рішення чи неспроможний його аргументувати

Тестові
завдання

5 балів (зараховано)

Студент вирішив більшість тестових завдань цілком правильно й повно

0 балів (не зараховано)

Студент не вирішив понад половину тестових завдань або вирішив неправильно, або відповідь на них є неповною

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.