лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ ПІД ЧАС
ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО
Й ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Принципи й види контролю знань студентів
Контроль знань є складовою багатогранного навчального процесу в КНЕУ та є організацією зворотного зв’язку як засобу управління навчально-виховним процесом. Показники контролю знань студентів є основою для судження про результати навчання та вирішення таких питань, як ступінь опанування навчальною програмою, переведення на наступний курс, призначення стипендії, випуск з вузу й видача диплому. Результати контролю знань слугують основним показником, за яким оцінюється робота окре-
мо взятого студента, академічної групи, курсу, факультету загалом, а також робота викладацького складу.
За умови правильної організації контроль знань слугує й навчальним, виховним, організаційним, розвиваючим, методичним та іншим цілям.
Контроль знань ґрунтується на таких основних принципах:

 • перевірка й оцінювання знань студентів мають відображати рівень засвоєння знань і стимулювати студентів до досягнення нових успіхів;
 • перевірка й оцінювання знань мають проводитися систематично, планово, у нерозривному зв’язку з усім процесом навчання; послідовно з поступовим ускладненням завдань, змісту й методики;
 • перевірка та оцінювання знань здійснюються з урахуванням індивідуальних особливостей та особистих успіхів кожного окре-
  мого студента;
 • диференціація оцінювання повинна здійснюватися за об’єк-
  тивними, заздалегідь визначеними критеріями;
 • оцінювання знань студента має відповідати істинній якості та кількості засвоєних знань, умінь і навичок.

Контроль знань з дисциплін, що викладаються на кафедрі правового регулювання економіки та закінчуються іспитом, складається з двох блоків планових заходів:

 • підсумковий контроль знань студентів;
 • поточний контроль знань студентів.

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
за результатами вивчення дисципліни
Для денної та вечірньої форм навчання


№ п/п

Об’єкти контролю

Кількість балів

Результат

1

Оцінювання поточної роботи
в семестрі, зокрема:

0—40 балів
зокрема:

Набрані бали зараховуються до підсумкової оцінки

1.1

Систематичність та активність роботи на семінарських
заняттях

до 15 балів

1.2

Виконання завдань для
самостійного опрацювання

до 10 балів

1.3

Виконання модульних завдань

до 15 балів

2

Оцінювання письмової
екзаменаційної роботи

від 0 до 60 балів

Проходження підсумкового контролю знань з дисципліни й одержання підсумкової оцінки

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (у балах) =
= результати поточної роботи + результати письмового іспиту
1 (1.1 + 1.2 + 1.3) + 2 (не менше 30 балів).

 • У блоці першому — оцінювання поточної роботи в семестрі (1) — максимальна кількість балів — 40.
 • У блоці другому — оцінювання письмової екзаменаційної роботи (2) — максимальна кількість балів — 60 (менше 30 балів не зараховуються).

Для заочної форми навчання
Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання виконання модульних завдань, результати якого входять до підсумкової оцінки разом з результатами письмового іспиту.
ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
«Господарське право»

  • Поняття господарського права.
  • Суб’єкти господарювання: поняття й види.
  • Господарські правовідносини: поняття й види.
  • Методи правового регулювання господарських правовідносин.
  • Господарсько-правові норми.
  • Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства.
  • Нормативні акти господарського законодавства: поняття й види.
  • Система господарського законодавства.
  • Колізії в господарському законодавстві.
  • Господарське законодавство й господарське право, їх співвідношення.
  • Проблеми вдосконалення господарського законодавства.
  • Поняття та ознаки підприємницької діяльності.
  • Характеристика некомерційного господарювання.
  • Обмеження в підприємницькій діяльності.
  • Принципи підприємницької діяльності.
  • Умови здійснення підприємницької діяльності.
  • Державна реєстрація підприємництва.
  • Гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності.
  • Роль держави в діяльності суб’єктів підприємництва.
  • Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.
  • Загальна правова характеристика підприємств.
  • Загальна правова характеристика підприємницьких товариств.
  • Види та групи підприємств.
  • Загальна характеристика унітарних підприємств.
  • Загальна характеристика корпоративних підприємств.
  • Правове положення приватних підприємств.
  • Правове положення державних підприємств.
  • Правове положення комунальних підприємств.
  • Правове положення колективних підприємств.
  • Правове положення орендних підприємств.
  • Правове положення іноземних підприємств і підприємств з іноземними інвестиціями.
  • Правове положення казенних підприємств.
  • Особливості діяльності малих і великих  підприємств.
  • Особливості правового положення філій, представництв та інших структурних підрозділів підприємств.
  • Правове положення об’єднань підприємств.
  • Особливості правового становища промислово-фінансових груп.
  • Припинення підприємства.
  • Загальна характеристика господарських товариств.
  • Акціонерне товариство: поняття й види.
  • Характеристика акцій.
  • Правова характеристика дивідендів.
  • Порядок створення акціонерного товариства.
  • Органи управління акціонерним товариством.
  • Правове положення товариства з обмеженою відповідальністю.
  • Правове положення товариства з додатковою відповідальністю.
  • Правове положення повного товариства.
  • Правове положення командитного товариства.
  • Речові права суб’єктів господарювання.
  • Форми власності в Україні.
  • Поняття права власності.
  • Способи виникнення й припинення права власності.
  • Право приватної власності.
  • Право комунальної власності.
  • Право державної власності.
  • Правовстановлюючі документи.
  • Правовий режим майна підприємств.
  • Право інтелектуальної власності.
  • Винахід (корисна модель) як результат творчої діяльності.
  • Охорона прав на промислові зразки.
  • Охорона прав на знаки для товарів.
  • Авторські та суміжні права та їх правовий захист.
  • Поняття господарських зобов’язань.
  • Характеристика основних видів господарських зобов’язань.
  • Виникнення господарських зобов’язань.
  • Забезпечення виконання господарських зобов’язань.
  • Зміна та припинення господарських зобов’язань.
  • Поняття та особливості господарського договору.
  • Функції та значення господарського договору.
  • Класифікація господарських договорів.
  • Загальна характеристика концесійного договору.
  • Форма господарського договору.
  • Зміст господарського договору.
  • Порядок укладення господарського договору.
  • Порядок виконання господарського договору.
  • Порядок зміни та розірвання господарського договору.
  • Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності.
  • Функції господарсько-правової відповідальності.
  • Класифікація господарсько-правової відповідальності.
  • Види господарсько-правових санкцій.
  • Поняття оренди.
  • Об’єкт оренди.
  • Поняття договору оренди.
  • Сторони в договорі оренди.
  • Істотні умови договору оренди.
  • Порядок укладення, зміни та припинення договору оренди.
  • Поняття договору лізингу.
  • Характеристика фінансового лізингу.
  • Перспективи розвитку орендних і лізингових відносин в Україні.
  • Поняття приватизації, її основні цілі.
  • Об’єкти приватизації.
  • Суб’єкти приватизації.
  • Інфраструктура приватизації.
  • Процес приватизації.
  • Способи приватизації.
  • Порядок оформлення відносин приватизації.
  • Правове регулювання відносин, пов’язаних з банкрутством.
  • Поняття банкрутства та підстави застосування процедури банкрутства.
  • Суб’єкти банкрутства.
  • Учасники провадження у справі про банкрутство.
  • Заходи щодо запобігання банкрутству боржника.
  • Позасудові процедури.
  • Підстава порушення справи про банкрутство.
  • Провадження у справах про банкрутство.
  • Санація.
  • Особливості визнання банкрутом окремих видів суб’єктів господарювання.
  • Процедура ліквідації.
  • Наслідки визнання боржника банкрутом.
  • Черговість задоволення претензій кредиторів.
  • Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.
  • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
  • Форми іноземного інвестування.
  • Правовий режим іноземних інвестицій.
  • Правовий режим вільних економічних зон.
  • Поняття та ознаки кредиту.
  • Види кредиту.
  • Форми кредиту.
  • Кредитний договір.
  • Види рахунків.
  • Порядок відкриття рахунків в установах банків.
  • Порядок розрахунків у господарському обороті.
  • Платіжні інструменти у господарському обороті.
  • Поняття та ознаки біржі.
  • Функції біржі.
  • Види бірж.
  • Правила біржової торгівлі.
  • Правовий статус товарної біржі.
  • Правовий статус фондової біржі.
  • Види біржових угод.
  • Поняття захисту прав та законних інтересів.
  • Форми та способи захисту прав та законних інтересів суб’єк-
   тів господарювання.
  • Правове становище господарських судів.
  • Підвідомчість та підсудність справ господарським судам.
  • Досудове врегулювання господарських спорів.
  • Вирішення спорів господарським судом.
  • Поняття монопольного становища на ринку.
  • Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.
  • Зловживання монопольним становищем: поняття та види.
  • Правове становище Антимонопольного комітету України.
  • Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
  • Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.