лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Поняття економічної конкуренції.
 2. Монопольне становище на ринку та зловживання ним.
 3. Порушення законодавства про захист економічної конку-
  ренції.
 4. Антиконкурентні узгоджені дії.
 5. Антиконкурентні дії органів влади.
 6. Обмежувальна та дискримінаційна діяльність.
 7. Недобросовісна конкуренція.
 8. Розгляд справ про порушення законодавства про конкуренцію.
 9. Відповідальність за порушення законодавства про конку-
  ренцію.
 10. Правовий статус Антимонопольного комітету України.

 1. Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003.
 2. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004.
 3. Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. — Х.: Еспада, 2000.
 4. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємства в Україні: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999.
 5. Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
  ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.
 6. Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.
 7. Біла Р. Л. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства України: Автореферат канд. юрид. наук. — Одесса, 1995.
 8. Варналій З. С. Основи підприємництва: Навч. посіб. / З. С. Варналій. — К.: Знання-Прес, 2002.
 9. Корчак Н. М. Правові питання антимонопольного регулювання підприємницької діяльності в Україні: Автореферат канд. дис. — К., 1996.
 10. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: підручник для юридичних вузів і факультетів. — Х., 2000.
 11. Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради України 26 червня 1996 року. — К., 1997.
 12. Господарський процесуальний Кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII.
 13. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
 14. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
 15. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року № 3659-XII.
 16. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07 червня 1996 року № 236/96-ВР.
 17. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року № 2210-III.
 18. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання, затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р.
 19. Правила розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5.
 20. Розпорядження Антимонопольного комітету від 12.02.02 № 27-р «Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання».
 21. Розпорядження Антимонопольного комітету від 12.02.02 № 24-р «Про внесення змін і доповнень до Правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України».

                                          економічна конкуренція; монопольне ста-
новище на ринку; зловживання монопольним становищем на ринку; узгоджені дії; антиконкурентні узгоджені дії; обмежувальна діяльність; дискримінаційна діяльність; недобросовісна конкуренція.

 1. Назвіть нормативно-правові акти, які спрямовані на захист економічної конкуренції.
 2. Назвіть ознаки економічної конкуренції.
 3. Складіть словник з 15 термінів, пов’язаних з монополізмом (наприклад, монопольне становище, зловживання монопольним становищем, значна конкуренція).
 4. Які дії вважаються зловживанням монопольним становищем?
 5. Складіть перелік правопорушень законодавства про захист економічної конкуренції.
 6. Дослідіть практику господарських судів у вирішенні спорів про захист економічної конкуренції.
 7. Дослідіть чинне законодавство та розробіть схему «Узгод-
  жені дії».
 8. Дайте порівняльну характеристику узгоджених дій та антиконкурентних узгоджених дій.
 9. Порівняйте антиконкурентні узгоджені дії та антиконкурентні дії органів влади.
 10. Складіть перелік дій органів влади, які визнаються антиконкурентними.
 11. Охарактеризуйте поняття «концентрація».
 12. Назвіть орган, який уповноважений видавати дозволи на концентрацію.
 13. Складіть перелік випадків, в яких необхідно отримати дозвіл на концентрацію.
 14. Складіть таблицю «Порядок видачі дозволів на концентрацію».
 15. Назвіть характерні ознаки недобросовісної конкуренції.
 16. Які дії належать до недобросовісної конкуренції?
 17. Дослідіть явище недобросовісної порівняльної реклами.
 18. Складіть таблицю «Система органів антимонопольного комітету України».
 19. Дослідіть порядок оскарження рішення АМК про накладення штрафу.

  • Розкрийте сутність поняття «економічна конкуренція».
  • Перелічіть дії, що порушують економічну конкуренцію.
  • Назвіть ознаки монопольного становища.
  • Які дії є зловживанням монопольним становищем?
  • Перелічіть узгоджені дії, що є антиконкурентними.
  • Дії яких органів влади та місцевого самоврядування визнають антиконкурентними?
  • Назвіть ознаки дискримінаційної діяльності.
  • Назвіть наслідки, які тягне за собою концентрація без належного дозволу.
  • Назвіть строк, упродовж якого видається дозвіл на концент-
   рацію.
  • Назвіть органи, які уповноважені видавати дозволи на концентрацію.
  • Розтлумачте сутність поняття «недобросовісна конкуренція».
  • Хто очолює АМК України?
  • Охарактеризуйте повноваження голови АМК України.
  • Наведіть перелік прав АМК України.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.