лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Поняття захисту прав і законних інтересів.
 2. Форми та способи захисту прав і законних інтересів суб’єк-
  тів господарювання.
 3. Правове становище господарських судів.
 4. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам.
 5. Досудове врегулювання господарських спорів.
 6. Претензія: поняття, зміст, порядок складання та розгляду.
 7. Правова характеристика позову.
 8. Зміст позовної заяви.
 9. Вирішення спорів господарським судом: характеристика основних стадій.
 10. Порушення провадження у справі.
 11. Розгляд справи по суті.
 12. Винесення рішення у справі.
 13. Характеристика апеляційного та касаційного проваджень.
 14. Вирішення спорів третейськими судами.
 15. Виконання рішень господарських і третейських судів.

 1. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посіб-
  ник для самост. вивч. дисц. / І. А. Балюк. — 2002.
 2. Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003.
 3. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004.
 4. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємства в Україні: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999.
 5. Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
  ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.
 6. Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.
 7. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посіб-
  ник для самост. вивч. дисц. / І. А. Балюк. — К.: КНЕУ, 2002.
 8. Господарські суди в Україні: правові засади організації та здійснення правосуддя / Ред. Д. М. Притика. — К.: Ін Юре, 2002.
 9. Саніахметова Н. О. Правовий захист підсприємства в Україні: Навч. посіб. — К., 1999.
 10. Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради України 26 червня 1996 року. — К., 1997.
 11. Господарський процесуальний Кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-XII.
 12. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
 13. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
 14. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963 р.
 15. Закон України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року № 1701-IV.
 16. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 року № 4002-ХІІ.
 17. Роз’яснення ВАСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств» від 12 вересня 1996 року № 02-5/334.
 18. Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об’єднаннями, підприємствами, організаціями і установами, затв. постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30 грудня 1975 року № 121.
 19. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, затв. рішенням Президії Торго-
  во-промислової палати України від 25 серпня 1994 року, протокол № 107 (3).

                                          право на захист; визнання права; відшкодування збитків; форма захисту; юрисдикційна форма захисту; неюрисдикційна форма захисту; самозахист; судовий захист; суд; господарський суд; підвідомчість; підсудність; претензія; відповідь на претензію; позов; рішення; ухвала; апеляційна скарга; касаційна скарга.

 1. Назвіть нормативно-правові акти, які закріплюють право суб’єктів господарювання на захист.
 2. Складіть два переліки способів захисту за Цивільним і Господарським кодексами України та порівняйте їх.
 3. Дайте визначення поняття «форма захисту права».
 4. Назвіть види форм захисту права.
 5. У чому полягає специфіка самозахисту?
 6. Охарактеризуйте захист прав в адміністративному порядку.
 7. Дайте визначення поняття «суд».
 8. Складіть перелік судів в Україні та дайте їх коротку характеристику.
 9. Складіть схему «Система господарських судів України».
 10. Вивчіть положення Господарського процесуального кодексу про підсудність і підвідомчість.
 11. Складіть задачу на тему: «Територіальна підсудність».
 12. Розробіть проект претензії.
 13. Складіть відповідь на претензію.
 14. Складіть схему «досудове врегулювання спору».
 15. Розробіть проект позову.
 16. Складіть перелік документів, які можуть додаватися до позову.
 17. Назвіть основні стадії розгляду спору господарським судом.
 18. Дайте характеристику порядку розгляду справи судом першої інстанції.
 19. Складіть перелік підстав для відмови у відкритті виконавчого провадження.
 20. Визначіть значення позовної давності для звернення до суду з позовом про захист права.
 21. Охарактеризуйте ухвалу, постанову та рішення господарського суду.
 22. Дайте характеристику поняття «апеляційне оскарження».
 23. Охарактеризуйте касаційне оскарження.
 24. Дайте порівняльно-правову характеристику апеляційному та касаційному провадженням.
 25. Назвіть нормативно-правові акти, які регламентують порядок виконання рішень господарських судів України.

Вирішіть зазначені ситуації
№ 1. 27 лютого ТОВ «Сварог» отримало претензію від свого контрагента — АТ «Плюс» про погашення боргу в сумі 40 000 грн. За результатами розгляду претензії було з’ясовано, що вимоги АТ «Плюс» правомірні. 25 березня ТОВ «Сварог» направило до АТ «Плюс» відповідь на претензію, в якій визнавало заборгованість перед АТ «Плюс» у сумі 40 000 грн і просило відстрочити погашення боргу. 1 квітня АТ «Плюс» направило визнану претензію до виконавчої служби для примусового її виконання.
Чи є дії АТ «Плюс» правомірними?
Які нормативно-правові акти регламентують порядок досудового врегулювання спору?
Чи є претензія підставою для порушення виконавчого провад-
ження?

№ 2. Згідно з укладеним договором про надання послуг Виконавець надав Замовнику послуги якісно та вчасно. Про це свідчить Акт виконаних робіт. Проте Замовник не виконав свої договірні зобов’язання та не оплатив послуги в передбачений у договорі строк — до 10 січня 2002 року. 1 березня 2005 року виконавець звернувся до господарського суду з позовною заявою до Замовника про погашення заборгованості.
Які нормативно-правові акти регламентують порядок оформ-
лення позовної заяви?
Які відомості мав зазначити Виконавець у позовній заяві?
Яке рішення має ухвалити господарський суд?

№ 3. 26 січня між Продавцем та Покупцем було укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу, вартість якого становила 70 000 грн на умовах 100 % попередньої оплати. Договір містив застереження про те, що спір передається на розгляд до третейського суду. 10 лютого Покупець перерахував на банківський рахунок Продавця обумовлену суму коштів. Відповідно до умов договору Продавець мав передати транспортний засіб Покупцеві впродовж семи днів з моменту зарахування коштів на
банківський рахунок Продавця. 1 березня Покупець звернувся до господарського суду з позовною заявою про примушення Продавця виконати обов’язок.
Яке рішення має ухвалити господарський суд?
Яких заходів для захисту своїх прав мав вжити Покупець?

  • Розкрийте поняття «право на захист».
  • Перелічіть способи захисту прав суб’єктів господарювання.
  • Дайте визначення поняття «судовий захист».
  • Охарактеризуйте самозахист.
  • Яке місце в системі судів України посідає господарський суд?
  • У чому полягає сутність досудового врегулювання спорів?
  • Охарактеризуйте претензію та відповідь на претензію.
  • Перелічіть обов’язкові випадки дотримання сторонами досудового врегулювання спору.
  • Дайте визначення поняття «підвідомчість».
  • Дайте визначення поняття «підсудність» і назвіть види підсудності.
  • У чому полягає територіальна підсудність?
  • Назвіть відомості, які мають міститися в позовній заяві.
  • Назвіть обставини, за яких господарський суд порушує про-
   вадження у справі.
  • Охарактеризуйте ухвалу господарського суду.
  • Розкрийте зміст рішення господарського суду.
  • Назвіть відмінності між апеляційним і касаційним оскарженням.
  • Назвіть спори, які можуть передаватися на розгляд третейського суду.
  • Назвіть орган, на який покладено виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду.
  • У чому полягає процедура примусового виконання рішень?
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.