лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

 

 

Вивчення курсу «Господарське право» важлива й невід’ємна частина освіти студентів юридичних вузів і факультетів, майбутніх фахівців у сфері правового регулювання економіки. Кожен студент має чітко усвідомити важливість цього курсу для свого майбутнього.
Метою курсу «Господарське право» є вивчення основних положень господарської діяльності, правового статусу суб’єктів гос-
подарських відносин, права власності, принципів організації підприємницької діяльності та управління нею, порядку оформлення господарських договорів, правових засад зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарських відносин.
Програму курсу розроблено так, щоб активізувати використання студентами знань, отриманих під час вивчення конституційного, адміністративного, цивільного та інших галузей права.
Програму підготовлено з урахуванням положень норм чинного законодавства України в обсязі, необхідному для повного й глибокого оволодіння студентами основними положеннями господарського права.
Головними формами вивчення курсу «Господарське право» є лекції, семінарські заняття, індивідуальні заняття та самостійна робота студентів.
Вирішення практичних завдань з господарського права дасть студентам можливість певною мірою оволодіти практикою застосування господарського законодавства, усвідомити рівень законодавчого регулювання у цій сфері та спрямувати свої зусилля на захист прав громадян, підприємств, держави та інших суб’єк-
тів правовідносин.
У процесі вивчення дисципліни студенти вирішують такі основні завдання: засвоюють теоретичні положення науки господарського права; виробляють навички практичного застосування знань і норм господарського права.
У результаті вивчення господарського права України студенти повинні:
знати джерела господарського права, основні принципи та інститути господарського права;
ознайомитися з практикою застосування господарського законодавства господарськими судами, іншими державними органами, з практикою реалізації господарського законодавства юридичними особами та фізичними особами-підприєм-
цями;
уміти застосовувати одержані знання в процесі роботи за юридичною спеціальністю з метою захисту інтересів української держави та окремих учасників господарсько-право-
вих відносин.
Підсумковою формою контролю знань є іспит, який має на меті перевірити теоретичні знання та вміння застосовувати їх, вирішуючи конкретні завдання, а також уміння студентів самос-
тійно працювати з науковою та навчальною літературою.
У межах дисципліни «Господарське право» вивчаються такі теми: «Загальна характеристика господарського права й господарського законодавства»; «Підприємництво як різновид господарської діяльності»; «Правова характеристика господарських організацій»; «Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності»; «Господарські зобов’я-
зання»; «Господарський договір»; «Господарсько-правова відповідальність»; «Правове регулювання банкрутства»; «Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин»; «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності»; «Правове регулювання відносин оренди і лізингу»; «Ціни та ціноутворення в сфері господарювання»; «Біржова діяльність в Україні»; «Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання в Ук-
раїні»; «Правові засади обмеження монополізму й захисту економічної конкуренції в Україні»; «Господарські організації у праві інших держав».

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.