лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Поняття та ознаки біржі.
 2. Характеристика функцій біржі.
 3. Види бірж в Україні.
 4. Правовий статус товарної біржі.
 5. Правовий статус фондової біржі.
 6. Валютна біржа: правовий режим функціонування.
 7. Порядок створення та припинення бірж різних видів.
 8. Загальна характеристика правил біржової торгівлі.
 9. Види біржових угод.
 10. Порядок укладення, зміни та розірвання біржових угод.
 11. Форма біржової угоди.

 1. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посіб. / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Е. П. Пограничний. — Львів: Престиж-Інформ, 2000.
 2. Жук Л. А. Господарське право: Навчальний посібник / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. —К.: Кондор, 2003.
 3. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004.
 4. Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
  ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.
 5. Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.
 6. Грущинський І. М., Кравчук В. М., Пограничний Е. П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посібник. — Львів, 2000.
 7. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К.: «Феникс», 1997.
 8. Кузнєцова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. — К.: Юрінком Інтер, 1998.
 9. Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради України 26 червня 1996 р.
 10. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
 11. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
 12. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII.
 13. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР.
 14. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV.
 15. Закон України «Про товарну біржу» від 10 грудня 1991 року № 1956-XII.
 16. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 року № 1201-XII.
 17. Директива ЄС 2001/34/ЄС «Про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери» від 28.05.2001 р.
 18. Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затв. наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року № 97.
 19. Наказ ДПАУ «Про затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)» від 3 липня 2000 року № 355.
 20. Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про державну реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем» від 04.09.2003 р. № 364.
 21. Рішення ДКЦПФР «Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж, депозитаріїв та ТІС» від 08.05.2001 р. № 144.

                                          біржа; фондова біржа; валютна біржа; товарна біржа; вузькоспеціалізована біржа; спеціалізована біржа; універсальна біржа; цінний папір; біржовий комітет; Правила біржової торгівлі; біржова угода; ф’ючерс; форвард; опціон.

 1. Назвіть нормативно-правові акти, що регламентують діяльність бірж в Україні.
 2. Назвіть ознаки біржі.
 3. Назвіть види біржі та складіть їх порівняльно-правову характеристику.
 4. Складіть перелік осіб, які можуть заснувати товарну біржу.
 5. Назвіть основні етапи створення товарної біржі.
 6. Дослідіть чинне законодавство й складіть перелік прав та обов’язків органів управління товарної біржі.
 7. Розробіть проект статуту товарної біржі.
 8. Назвіть підстави припинення товарної біржі.
 9. Складіть перелік осіб, які можуть заснувати фондову біржу.
 10. Проаналізуйте чинне законодавство й складіть перелік прав та обов’язків органів управління фондової біржі.
 11. Назвіть підстави припинення фондової біржі.
 12. Дайте характеристику поняття «валютна біржа».
 13. Назвіть нормативно-правові акти, які передбачають створення валютних бірж в Україні.
 14. Складіть перелік положень, що мають міститися в Правилах біржової торгівлі фондової біржі.
 15. Наведіть три визнання поняття «біржова угода».
 16. Складіть перелік біржових угод, що укладаються на товарній біржі.
 17. Назвіть істотні умови біржової угоди.
 18. Охарактеризуйте порядок укладення біржової угоди.
 19. Складіть перелік біржових угод, що укладаються на фондовій біржі.

Вирішіть зазначені ситуації
№ 1. Фондова біржа «Юніверс» поряд з діяльністю з організації торгівлі цінними паперами надавала платні послуги. Органами Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку було проведено перевірку діяльності біржі. За результатами перевірки діяльність біржі було зупинено. Рішення було обґрунтоване тим, що фондова біржа займається підприємницькою діяльністю, про що свідчать укладені договори про надання платних послуг.
Яку діяльність має право здійснювати фондова біржа?
Чи є надання платних послуг підприємницькою діяльністю?
Чи є правомірними дії органів Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку?

№ 2. 10 квітня 2004 року фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності — на товарній біржі було придбано жит-
лове приміщення. Договір купівлі-продажу було зареєстровано товарною біржею. Громадянин звернувся до нотаріуса з проханням посвідчити цей договір у нотаріальному порядку. Нотаріус у вчиненні нотаріальної дії відмовив.
В якій формі мають укладатися договори купівлі-продажу житлових приміщень?
З якого моменту набирає чинності договір, укладений на біржі?
Чи правомірні дії нотаріуса?

  • Розкрийте поняття «біржа».
  • Перелічіть ознаки біржі та назвіть види бірж.
  • Дайте визначення поняття «фондова біржа».
  • Назвіть ознаки фондової біржі.
  • В якій організаційно-правовій формі створюється фондова біржа?
  • Охарактеризуйте предмет біржової торгівлі товарної біржі.
  • Назвіть права та обов’язки товарної біржі.
  • Перелічіть документи, на підставі яких діє біржа.
  • Назвіть органи управління біржі.
  • Охарактеризуйте процедуру формування біржового комі-
   тету.
  • Які особи мають право укладати біржові угоди?
  • Назвіть істотні умови біржової угоди.
  • Що вважається моментом укладення біржової угоди?
  • Охарактеризуйте правила біржової торгівлі.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.