лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Поняття та ознаки біржі. Характеристика функцій біржі. Види бірж в Україні. Правовий статус товарної бір-
жі. Правовий статус фондової біржі. Валютна біржа: правовий режим функціонування. Порядок створення та припинення бірж різних видів. Загальна характеристика правил біржової торгівлі. Види біржових угод. Порядок укладання, зміни та розірвання біржових угод. Форма бір-
жової угоди.

Біржа — це організаційно оформлений та постійно діючий ринок.
Біржа (з латинської — гаманець) — установа, в якій здійснюється купівля-продаж товарів масового попиту, цінних паперів, валюти тощо.
Біржу визначають також як організований у певному місці, ре-
гулярно діючий за встановленими правилами оптовий ринок, на якому здійснюється оптова торгівля товарами за зразками й стандартами або контрактами на їх поставку у майбутньому за цінами, які офіційно встановлено на основі результатів торгу. Торгівля здійснюється через обмін усними інструкціями між представ-
никами брокерських фірм у торговій залі.
З правового погляду біржа є юридичною особою, яка має влас-
не або орендоване майно, діє на підставі статуту, власних правил біржових торгів і чинного законодавства. Від свого імені вона може укладати договори, контракти та вчиняти інші правочини, бути позивачем і відповідачем у суді.
Терміном «біржа» позначаються: сукупність осіб, що постійно в певному місці здійснюють торговельні операції; місце їх зіб-
рання; сукупність правочинів, які укладаються в цьому місці.
Походження слова «біржа» пов’язане з назвою найбільшого торгового пункту Фландрії — Брюгге.
Під час вивчення цієї теми студентам слід звернути увагу на історію зародження та виникнення біржі.
Зазначимо, що на ринку функціонує кілька видів бірж.
Залежно від об’єкта ринкових відносин, що зосереджені на бір-
жі, виділяють такі основні види бірж:

 • фондова біржа (біржа, на якій здійснюється купівля-продаж цінних паперів);
 • товарна біржа (біржа, на якій здійснюється оптова торгівля товарами);
 • валютна біржа (біржа, на якій здійснюється купівля-продаж іноземної валюти);
 • біржі праці (біржі, на яких розподіляються вільні трудові ресурси).

Залежно від характеру асортименту товару товарні біржі також поділяються на кілька видів:

 • вузькоспеціалізовані біржі (організовують торгівлю одним видом товару);
 • спеціалізовані (організовують торгівлю однорідними групами товарів);
 • універсальні біржі (біржі, на яких здійснюється купівля-продаж широкого асортименту товарів).

Як зазначалося, біржа є господарською організацією. Вона виконує ринкові регулятивні (організаційні та економічні) функції в економіці завдяки виявленню курсу товарних цін, попиту й пропозиції на певні товари, обслуговування їх обороту.
Основними функціями біржі є:

 • функція розподілу, тобто на біржі між споживачами розподіляються цінності за їх реальною ціною;
 • організаційна функція;
 • функція регулювання, стабілізації та котирування цін;
 • інформаційна функція;
 • арбітражна функція та інші.

Щодо товарної біржі ці функції можна охарактеризувати так:

 • товарна біржа виконує функцію товаророзподільчого каналу, або механізму, завдяки якому товар розподіляється між споживачами за реальною ціною;
 • товарна біржа є своєрідним господарюючим суб’єктом, який організовує ринок. Вона створює необхідні умови учасникам біржо-
  вих торгів у їх проведенні. На біржі здійснюються купівля-продаж та обмін товарної маси, що характеризується взаємозамінюваністю й не потребує додаткового узгодження технічних характеристик. Продукція, що надходить на біржу, має відповідати стандартам;
 • товарна біржа — це місце, де узгоджуються попит і пропозиція на певний біржовий товар;
 • товарна біржа є регулятором цін. Унаслідок коливання біржового попиту й пропозиції тут не може бути державного регулювання цін;
 • товарна біржа стабілізує ціни на біржовий товар. Функція стабілізації цін здійснюється через механізм біржової спекуляції або гри на підвищення й зниження цін;
 • біржа є місцем так званого біржового котирування цін. Зауважимо, що біржове котирування — це реєстрація біржовими органами курсів цін, що виникають стихійно, на окремі біржові товари з урахуванням укладених біржових угод;
 • біржа здійснює збирання й обробку ринкової інформації, тобто є інформаційним центром ринку щодо виробництва біржового товару, динаміки попиту на товари, цін на біржових та інших ринках тощо. Біржа забезпечує інформаційне обслуговування своїх клієнтів, зокрема й шляхом видання біржового бюлетеня — періодичного органу, в якому публікуються курси цін на товари;
 • товарна біржа розробляє товарні стандарти, встановлює сорти товарів, реєструє марки фірм, допущенних до біржової торгівлі;
 • товарна біржа виконує арбітражні функції, тобто розглядає спори між членами біржі, а також між членами біржі та їх контрагентами. Рішення арбітражної комісії біржі є обов’язковим і мають силу виконавчого документа.

Правовий статус товарної біржі визначають Господарський кодекс України, Закон України «Про товарну біржу» та інші нор-
мативно-правові акти. Господарський кодекс України визначає товарну біржу як особливий суб’єкт господарювання, який надає послуги в укладанні біржових угод, виявленні попиту й пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов’язаним з ним торговельним операціям.
Товарна біржа є юридичною особою, що створюється на основі добровільного об’єднання зацікавлених суб’єктів господарювання.
Студентам слід з’ясувати, які суб’єкти мають право виступати засновниками й членами товарної біржі.
Статусу юридичної особи товарна біржа набуває з моменту її державної реєстрації. Основним установчим документом, на підставі якого діє товарна біржа, є статут. Статут повинен містити відомості, передбачені Законом України «Про товарну біржу».
Під час розгляду цього питання важливим є з’ясування мети створення товарної біржі. Слід звернути увагу на те, що товарна біржа не є суб’єктом підприємницької діяльності, оскільки не має на меті одержання прибутку.
Органами управління товарною біржею є біржовий комітет і ревізійна комісія.
Правовий статус фондової біржі визначають Господарський кодекс України, Закон України «Про цінні папери і фондову біржу», Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про державну реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем» від 04.09.03 №364, Рішення ДКЦПФР «Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж, депозитаріїв та ТІС» від 08.05.01 №144. Важливою також є Директива ЄС 2001/34/ЄС «Про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери» від 28.05.01.
Під фондовою біржею розуміють організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.
Фондова біржа створюється в організаційно-правовій формі акціонерного товариства.
Фондову біржу може бути створено не менш як 20 засновниками — торгівцями цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної та комісійної діяльності з цінних паперів за умови внесення ними до статутного фонду не менш як 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Фондова біржа набуває прав юридичної особи від дня її реєстрації Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР).
Діяльність фондової біржі не є підприємницькою, оскільки фондова біржа є організацією, що створюється без мети отримання прибутку та займається лише організацією укладання угод купівлі та продажу цінних паперів та їх похідних. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.
Фондова біржа діє на підставі статуту та правил біржової торгівлі, які затверджуються її вищим органом.
Статут фондової біржі повинен містити ряд відомостей, перелік яких визначено законом.
Підстави припинення діяльності фондової біржі поділяються на загальні та специфічні. До загальних підстав належать під-
стави, передбачені для акціонерних товариств, юридичних осіб загалом. Специфічні підстави визначено ст. 36 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу», згідно з якою діяльність фондової біржі припиняється тоді, коли кількість її членів стала меншою 10. Якщо у фондовій біржі залишилося 10 членів, то у разі неприйняття упродовж шести місяців нових членів, її діяльність припиняється.
Поряд з товарною та фондовою біржею в Україні функціонує й валютна. Під час вивчення правого статусу валютної біржі студенти мають ознайомитися з основними нормативно-правовими актами, з’ясувати, хто має право створювати валютну біржу, з якою метою та в якій організаційно-правовій формі, який орган здійснює державну реєстрацію валютної біржі, на підставі яких документів вона діє тощо.
Обов’язковим документом, на підставі якого організовується тор-
гівля на біржі, є Правила біржової торгівлі. Правила є основним документом, який регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та розв’язання спорів з цих питань.
Правила біржової торгівлі товарної біржі затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим.
Правила біржової торгівлі товарної біржі повинні містити ряд відомостей: строк і місце проведення біржових операцій; склад учасників біржових торгів і сукупність вимог, що ставляться до них; порядок здійснення та реєстрації біржових операцій; порядок визначення та розмір плати за користування послугами біржі; відповідальність учасників і працівників біржі за невиконання або неналежне виконання правил біржової торгівлі; інші положення, встановлені органами управління біржі.
Зміст Правил біржової торгівлі фондової біржі відрізняється від змісту Правил біржової торгівлі товарної біржі. Так, вони повинні передбачати:
а) види угод, що укладаються на фондовій біржі;
б) порядок торгівлі на фондовій біржі;
в) умови допуску на фондову біржу цінних паперів;
г) умови й порядок передплати на цінні папери, що котируються на фондовій біржі;
д) порядок формування цін, біржового курсу та їх публікації;
е) перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі;
є) обов’язки членів фондової біржі щодо ведення обліку та інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі, порядок їх діяльності;
ж) систему інформаційного забезпечення фондової біржі;
з) види послуг, що надаються фондовою біржею, й розмір пла-
ти за них;
и) правила ведення розрахунків на фондовій біржі;
і) інші положення, що стосуються діяльності фондової біржі.
Як зазначалося, біржа — місце, де укладаються біржові угоди. Що ж таке біржова угода?
Біржова угода є одним з різновидів угод, це — дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов’язків.
Біржова угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі.
Зміст біржової угоди (за винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підлягає розголошенню. Цю інформацію може бути надано тільки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством України.
Студентам слід з’ясувати, які біржові угоди можуть укладатися на біржах різних видів. Особливу увагу варто приділити форвардному, ф’ючерсному контракту та опціону.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.