лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Поняття та характеристика ціни. Поняття та характеристика тарифу. Класифікація цін і тарифів. Характеристика вільних цін. Порядок установлення вільних цін. Характеристика фіксованих і регульованих цін та порядок їх установлення. Правові засади встановлення та використання комунальних цін. Контроль за додержанням державної дисципліни цін.

Ціну слід розглядати передусім як істотну умову господарського договору. Під ціною розуміють форму грошового визначення вартості продукції (робіт, послуг), які реалізують суб’єкти гос-
подарювання. Простіше ціну можна визначити як виражену в грошовій формі вартість одиниці товару.
Зазначимо, що одним з перших законодавчих актів, що встановив правила ціноутворення, є Закон України «Про ціни та ціноутворення». Проте, визначаючи види цін і тарифів, закон не містить їх визначення.
Єдиним законодавчим актом, який подає визначення ціни та тарифу є Господарський кодекс України. Зауважимо, що в ньому ціна та тариф ототожнюються, хоча насправді це не так.
Тариф можна визначити як систему ставок плати за різноманіт-
ні послуги, що надаються фізичним та юридичним особам. Отже, основною відмінністю між ціною та тарифом є те, що ціна визначає вартість одиниці продукції, товару, а тариф — роботи чи послуги.
За способом встановлення ціни та тарифи поділяють на кілька видів:

 • вільні ціни та тарифи;
 • фіксовані ціни та тарифи;
 • регульовані ціни та тарифи.

Залежно від суб’єкта встановлення ціни останні поділяються на:

 • державні;
 • комунальні;
 • вільні.

Вільні ціни встановлюються на ті види продукції, робіт і послуг, на які не встановлено державні та комунальні ціни.
До вільних цін належать:

 • договірні, тобто такі, що встановлюються в договорі за домовленістю сторін;
 • відпускні, тобто ціни, які встановлюються суб’єктами господарювання самостійно.

Ціна в договорі зазначається в гривнях. Проте Цивільний кодекс України дозволяє сторонам договору визначати грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті. Зауважимо, що найпоширенішими випадками встановлення в договорі ціни в інозем-
ній валюті є укладання зовнішньоекономічних договорів.
Договірні ціни встановлюються сторонами за взаємною згодою, проте Цивільний кодекс України передбачає визначення договірної ціни на підставі звичайних цін у разі, коли ціну в договорі не встановлено.
Студентам важливо з’ясувати сутність поняття «звичайна ціна».
Важливо пам’ятати, що ціна як умова договору може бу-
ти змінена сторонами. При цьому слід враховувати такі правила. По-перше, після укладення договору ціна може бути змі-
нена у випадках та на умовах, установлених договором або законом. По-друге, після виконання договору зміна ціни заборонена.
Розглянемо державні фіксовані й регульовані ціни.
Державне регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом
встановлення:

 • державних фіксованих цін (тарифів);
 • граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від
  державних фіксованих цін і тарифів.

Державні фіксовані та регульовані ціни встановлюються на:

 • ресурси, що справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін;
 • продукцію та послуги, що мають суттєве соціальне значення для населення;
 • на продукцію, товари й послуги, виробництво яких зосереджене на підприємствах, що займають монопольне становище на ринку;
 • на імпортні товари, придбані за рахунок коштів Державного бюджету України.

Державні фіксовані та регульовані ціни й тарифи встановлюються державними органами України.
Державні фіксовані та регульовані ціни й тарифи на окремі види продукції, товарів і послуг можуть змінюватися в порядку і в строки, що визначені компетентними органами.
Ще одним видом цін є комунальні, тобто ціни на продукцію та послуги, виробництво яких здійснюється комунальними підприємствами. Чинне законодавство надає місцевим державним адміністраціям право регулювати ціни та тарифи. Так, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації встановлюють, зокрема:

 • ціни на паливно-енергетичні ресурси, що відпускаються населенню для побутових потреб;
 • граничні рівні рентабельності й торговельні надбавки на дитяче харчування;
 • розмір плати за послуги, які надаються медичними витве-
  резниками при органах внутрішніх справ громадянам у нетверезому стані;
 • тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профі-
  лактичні державні й комунальні заклади охорони здоров’я.

Поряд із згаданими видами цін і тарифів у зовнішньоекономічній сфері застосовують індикативні ціни, які слід враховувати під час формування ціни продукції, робіт, послуг, що є предметом зовнішньоекономічного контракту.
У процесі вивчення цієї теми студентам слід приділити увагу питанню контролю за цінами. Контроль за додержанням державної дисципліни цін належить до видів державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання.
Державний контроль за цінами здійснюється під час встановлення й застосування державних фіксованих і регульованих цін
і тарифів. Щодо вільних цін, то органи контролю слідкують за правомірністю їх застосування та дотримання вимог антимонопольного законодавства.
Контроль за дотриманням державної дисципліни цін здійснюється системою органів Державної інспекції з контролю за цінами.
У разі виявлення факту порушення суб’єктом господарювання державної дисципліни цін, він може бути притягнутий до юридич-
ної відповідальності. Так, уся необґрунтовано одержана підприємством, організацією сума виручки в результаті порушення дер-
жавної дисципліни цін підлягає вилученню в дохід відповідного бюджету залежно від підпорядкованості підприємства чи організації.
Крім вилучення виручки, на правопорушників може накладатися штраф.
Фізичні особи, які винні в порушенні порядку встановлення та застосування цін і тарифів, притягуються до адміністративної або кримінальної відповідальності.

 • Поняття й характеристика ціни.
 • Поняття й характеристика тарифу.
 • Класифікація цін і тарифів.
 • Характеристика вільних цін.
 • Порядок установлення вільних цін.
 • Характеристика фіксованих і регульованих цін і порядок їх встановлення.
 • Правові засади встановлення та використання комунальних цін.
 • Контроль за дотриманням державної дисципліни цін.

 • Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003.
 • Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004.
 • Правові основи підприємницької діяльності / Ред. Л. А. Жук. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.
 • Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
  ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.
 • Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.
 • Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий. — М.: Юрид. лит., 1994.
 • Контроль і ревізія: Навч. посіб. / Є. М. Романів. — Львiв: Iнте-
  лект-Захiд, 2002.
 • Правила ИНКОТЕРМС — 1999/2000. — К.: Юстиниан, 2002.
 • Конституція України: Прийнята п’ятою сесією Верховної Ради України 26 червня 1996 року. — К., 1997.
 • Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
 • Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
 • Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квіт-
  ня 1991 року № 959-XII.
 • Закон України «Про митний тариф України» від 05 квітня 2001 року № 2371-III.
 • Закон України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 року № 1682-III.
 • Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 року № 507-XII.
 • Постанова КМУ «Про ціноутворення в умовах реформування економіки» від 21 жовтня 1994 року № 733.
 • Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових (штрафних) санк-
  цій органами державного контролю за цінами» від 3 грудня 2001 року № 298/519.

                                          ціна; тариф; вільні ціни; звичайні ціни; фік-
совані ціни; комунальні ціни; індикативні ціни.

 • Назвіть нормативно-правові акти, що регламентують порядок встановлення цін.
 • Назвіть осіб, які встановлюють ціни.
 • Назвіть ознаки вільних цін.
 • Які основні етапи встановлення цін і тарифів?
 • Охарактеризуйте порядок зміни цін.
 • Знайдіть у чинному законодавстві визначення поняття «зви-
  чайні ціни».
 • Назвіть ознаки державних фіксованих і регульованих цін.
 • У чому полягає відмінність між фіксованими та регульованими цінами?
 • Складіть перелік товарів, продукції, робіт та послуг, на які встановлено державні регульовані ціни й тарифи.
 • Як згідно із Законом України «Про природні монополії» формуються ціни на товари суб’єктів природних монополій?
 • Складіть перелік індикативних цін.
 • Проаналізуйте чинне законодавство та назвіть органи, що встановлюють комунальні ціни.
 • Складіть перелік прав Державної інспекції з контролю за цінами.
 • Як оформлюється правопорушення державної дисципліни цін?

Вирішіть зазначені ситуації
№ 1. Державною інспекцією з контролю за цінами було проведено перевірку дотримання державної дисципліни цін ТОВ «Оксамит». Під час перевірки було з’ясовано, що ТОВ «Оксамит» упродовж другого кварталу поточного року реалізовувало книжкову продукцію. При цьому було встановлено, що та сама книжкова продукція відпускалася покупцям за різною ціною (покупцю «А» — за ціною 10,00 грн за одиницю, покупцю «Б» — за ціною 15,00 грн за одиницю, покупцю «П» — за ціною 21,00 грн за одиницю). На ТОВ «Оксамит» було накладено штраф.
Які нормативно-правові акти визначають порядок установлення цін?
Чи правомірні дії Державної інспекції з контролю за цінами?
Які дії для захисту своїх прав може вжити ТОВ «Оксамит»?

№ 2. У травні фермерське господарство «Млин» уклало зовнішньоекономічний договір, за яким взяло на себе зобов’язання поставити італійській фірмі «Неаполіс» 1500 тонн соняшнику за ціною 300 доларів США за 1 тонну. Регіональна митниця відмовила фермерському господарству «Млин» у митному оформленні вантажу, посилаючись на те, що експортер не врахував індикативні ціни.
Як формується ціна одиниці товару/продукції в зовнішньоекономічній сфері?
Які нормативно-правові акти передбачають застосування індикативних цін?
Чи правомірні дії регіональної митниці?

  • Розкрийте поняття «ціна» й «тариф».
  • Перелічіть види цін і тарифів.
  • Охарактеризуйте вільні ціни.
  • Охарактеризуйте порядок зміни ціни в договорі.
  • Назвіть суб’єктів, які встановлюють державні регульовані та фіксовані ціни й тарифи.
  • Назвіть суб’єктів, які встановлюють комунальні ціни.
  • Назвіть товари, на які встановлені комунальні ціни.
  • Дайте визначення поняття «індикативна ціна».
  • Назвіть основні цілі контролю за додержанням державної дисципліни цін.
  • Охарактеризуйте систему органів контролю за дотриманням державної дисципліни цін.
  • Перелічіть види юридичної відповідальності, що застосовується за порушення державної дисципліни цін.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.