лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності. Ознаки зовнішньоекономічної діяльності.
 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності.
 3. Характеристика суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Права та обов’язки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
 4. Характеристика правових режимів: національного режиму, режиму найбільшого сприяння та спеціального режиму.
 5. Характеристика державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 6. Специфіка митно-тарифного регулювання.
 7. Мито та його види. Порядок встановлення та зміни ставок мита. Митна вартість товару.
 8. Нетарифне регулювання: поняття та основні засоби.
 9. Поняття та характеристика іноземних інвестицій.
 10. Форми іноземного інвестування.
 11. Правовий статус іноземних інвесторів.
 12. Гарантії захисту іноземних інвестицій.
 13. Поняття та характеристика вільних економічних зон.
 14. Види вільних економічних зон.
 15. Порядок створення вільних економічних зон в Україні.

 1. Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003.
 2. Зобов’язальне право: теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 2000.
 3. Косак В. М. Іноземні інвестиції в Україніі (цивільно-правовий аспект). — Львів, 1996.
 4. Омельченко А. Інвестиційне право: Навч. посіб. — К.,1999.
 5. Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. — Х.: Еспада, 2000.
 6. Правила ИНКОТЕРМС — 1999/2000. — К.: Юстиниан, 2002.
 7. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств. — Х.: Право, 2000.
 8. Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
  ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.
 9. Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.
 10. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
 11. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
 12. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР.
 13. Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13 жовтня 1992 року № 2673-XII.
 14. Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10 вересня 1991 року № 1540a-XII.
 15. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року № 959-XII.
 16. Закон України «Про митний тариф Украіни» від 05 квітня 2001 року № 2371-III.
 17. Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 15 вересня 1995 року № 327/95-ВР.
 18. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР.
 19. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий. — М.: Юрид. лит., 1994.
 20. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок дер-
  жавної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» від 30 січня 1997 року № 112.
 21. Постанова КМУ «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи» від 11 квітня 2002 року № 483.
 22. Постанова КМУ та ПНБУ «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті» від 21 червня 1995 року № 444.
 23. Постанова ПНБУ «Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон» від 16 березня 1999 року № 122.
 24. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових (штрафних) санкцій органами державного контролю за цінами» від 3 грудня 2001 ро-
  ку № 298/519.
 25. Наказ Міністерства економіки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України «Порядок здійснення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритет-
  ного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх діяльності» від 20 вересня 1999 року № 114/600/496/221.
 26. Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 1999 року № 602.
 27. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (конт-
  рактів), затв. наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 06 вересня 2001 року № 201.
 28. Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, затв. рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 25 серпня 1994 року, протокол № 107 (3).

                                          зовнішньоекономічна діяльність; експорт; імпорт; транзит; суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності; національний режим; режим найбільшого сприяння; спеціальний режим; митно-тарифне регулювання; мито; ставка мита; митна вартість товару; нетарифне регулювання; іноземні інвестиції; іноземний інвестор; вільна економічна зона.

 1. Назвіть нормативно-правові акти, які регламентують порядок відкриття представництв іноземних суб’єктів господарювання на території України.
 2. Назвіть суб’єктів, на яких поширюється режим найбільшого сприяння.
 3. Складіть перелік товарів і предметів, на які впродовж ос-
  таннього року встановлювалося сезонне мито.
 4. У чому полягає відмінність між спеціальним і компенсаційним митом?
 5. Назвіть складові митної вартості товару.
 6. Дайте характеристику поняттям «квота» й «контингент».
 7. Назвіть нормативно-правові акти, що встановлюють гарантії захисту прав іноземних інвесторів.
 8. Складіть перелік вільних економічних зон, що функціонують на території України.

Вирішіть зазначені ситуації
№ 1. Суб’єкт підприємницької діяльності Лопатін В. С. уклав договір купівлі-продажу деревини іноземним контрагентом — фірмою «Вудз Корпорейшн». Договір було складено англійською мовою, у ньому містилися преамбула із зазначенням повних назв і місцезнаходження контрагентів, предмет договору, кількість та якість товару (деревини), ціна товару в доларах США та порядок оплати. При цьому останнє застереження договору передбачало, що товар оплачується в євро.
Які нормативно-правові акти та договори регламентують порядок укладення договорів купівлі-продажу з іноземними контр-
агентами?

Чи всі істотні умови містить описаний вище договір купівлі-продажу?
Які наслідки тягне за собою невідповідність змісту договору вимогам закону?
Чи може в зовнішньоекономічному договорі відрізнятися валюта ціни та валюта платежу (розрахунку)?

№ 2. Товариство з додатковою відповідальністю «Свірта» прид-
бало за імпортним договором транспортний засіб вартістю 30 000 до-
ларів США. При цьому ТДВ «Свірта» сплатило за договором страхування цього транспортного засобу 1000 доларів США, а та-
кож витратило на його транспортування 800 доларів. З метою прискорення процедури митного оформлення покупець завчасно обчислив розмір мита й ПДВ, виходячи з вартості транспортного засобу.
Які нормативно-правові акти передбачають сплату обов’яз-
кових платежів під час ввезення на митну територію України транспортних засобів?

Що є базою для обчислення розміру мита?
Що є базою для обчислення розміру податку на додану вартість?
Які обов’язкові платежі, крім мита й ПДВ, слід сплатити імпортеру?

№ 3. За договором купівлі-продажу українська фірма «Сула» продала іноземному контрагенту 1000 тонн пшениці загальною вартістю 130 000 доларів США. Товар було відвантажено покупцеві, про що свідчить вантажна митна декларація від 10 березня. Оплата товару мала бути проведена 10 травня. Проте станом на 10 червня на банківський рахунок продавця зазначені кошти не надійшли.
В який строк, згідно з чинним законодавством України, мають проводитися розрахунки за зовнішньоекономічними договорами?
Які санкції передбачає чинне законодавство за порушення встановлених строків розрахунків?
Яких заходів має вжити українська фірма «Сула» за такої ситуації?

  • Розкрийте поняття зовнішньоекономічної діяльності.
  • Перелічіть ознаки зовнішньоекономічної діяльності.
  • Охарактеризуйте принципи зовнішньоекономічної діяльності.
  • Які суб’єкти мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність?
  • Назвіть права суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
  • Розкрийте сутність національного режиму.
  • На яких суб’єктів поширюється режим найбільшого сприяння?
  • Які державні органи здійснюють регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
  • У чому полягає сутність митно-тарифного регулювання зов-
   нішньоекономічної діяльності?
  • Дайте визначення поняття «мито».
  • Назвіть види мита.
  • Розкрийте зміст поняття «митна вартість товару».
  • Перелічіть засоби нетарифного регулювання.
  • Дайте визначення поняттям «іноземне інвестування», «іноземна інвестиція» та «іноземний інвестор».
  • Яке підприємство називають іноземним?
  • Дайте визначення поняття «вільна економічна зона» та наз-
   віть види вільних економічних зон.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.