лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Поняття та ознаки кредиту.
 2. Види кредиту.
 3. Форми кредиту.
 4. Характеристика банківського кредиту.
 5. Характеристика лізингового кредиту.
 6. Характеристика іпотечного кредиту.
 7. Правова природа кредитного договору.
 8. Кредитний договір: зміст і форма.
 9. Порядок укладення кредитного договору.
 10. Види рахунків.
 11. Операції, що можуть здійснюватися за поточними та депозитними рахунками.
 12. Порядок відкриття рахунків в установах банків фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності.
 13. Порядок відкриття рахунків в установах банків юридичними особами.
 14. Порядок відкриття рахунків в установах банків структурними підрозділами юридичних осіб.
 15. Порядок здійснення розрахунків у господарському обороті.
 16. Характеристика платіжних інструментів: акредитиву, інкасо, платіжного доручення тощо.

 1. Господарське законодавство: Практикум. — К.: Юрінком Інтер, 2001.
 2. Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003.
 3. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004.
 4. Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
  ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.
 5. Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.
 6. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 26 червня 1996 року. — К., 1997.
 7. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
 8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
 9. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III.
 10. Закон України «Про Національний банк України».
 11. Закон України «Про іпотеку».
 12. Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».
 13. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05 квітня 2001 року № 2346-III.
 14. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».
 15. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати».
 16. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління НБУ 12 листопада 2003 року № 492.
 17. Роз’яснення ВАСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів» від 06.10. 94.
 18. Постанова КМУ та ПНБУ «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті» від 21 червня 1995 року № 444.
 19. Постанова ПНБУ «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21 січня 2004 року № 22.

                                          кредит; банківський кредит; лізинговий кредит; іпотечний кредит; кредитний договір; банківський рахунок; поточний рахунок; депозитний рахунок; платіжний інструмент; акредитив; інкасо; платіжне доручення.

 1. Дайте визначення поняттям «кредит» і «позика», порівняйте їх.
 2. Проаналізуйте положення Господарського кодексу України про кредитування.
 3. Назвіть нормативно-правові акти, що регулюють кредитні відносини в Україні.
 4. Назвіть осіб, які беруть участь у процедурі надання банківського кредиту.
 5. Охарактеризуйте кредитний договір.
 6. Поясніть сутність поняття «цільовий характер використання кредиту».
 7. Назвіть інструменти, до яких може вдатися кредитор для захисту своїх прав у разі використання позичальником банківського кредиту не за його цільовим характером.
 8. Назвіть підстави визнання кредитного договору недійсним.
 9. Ознайомтеся з положеннями Закону України «Про банки і банківську діяльність», що регламентують кредитні відносини.
 10. Назвіть форми кредиту.
 11. У чому полягає відмінність банківського та комерційного кредитів?
 12. Назвіть документи, які супроводжують процедуру кредитування.
 13. Охарактеризуйте зміст кредитного договору.
 14. Назвіть підстави припинення кредитного договору.
 15. Охарактеризуйте види забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором.
 16. Назвіть нормативно-правові акти, які передбачають використання платіжних інструментів.
 17. Складіть перелік платіжних інструментів і наведіть коротку характеристику кожного з них.
 18. Наведіть реквізити акредитиву.
 19. Назвіть види акредитивів та охарактеризувати їх.
 20. Поясніть сутність розрахунків за допомогою платіжної вимоги.
 21. Що таке чек? Які переваги у використанні чеку порівняно з готівковими коштами?
 22. У чому полягають переваги розрахунків за допомогою акредитиву? Обґрунтуйте відповідь.

  • Дайте визначення поняття «кредит».
  • Перелічіть ознаки кредиту.
  • У чому полягає відмінність кредиту та позики?
  • У чому полягає специфіка іпотечного кредитування?
  • Назвіть сторони кредитного договору, їх основні права та обов’язки.
  • Охарактеризуйте форму кредитного договору.
  • Охарактеризуйте стадії укладання кредитного договору.
  • З якої миті кредитний договір вважається таким, що укладений?
  • Чи підлягає кредитний договір державній реєстрації?
  • Перелічіть види банківських рахунків.
  • Назвіть відмінності між поточним і депозитним рахунками.
  • Назвіть суб’єкти, які мають право відкрити рахунки в установі банку.
  • Які операції можна здійснювати за поточними рахунками в національній валюті?
  • Назвіть операції, які можна здійснювати за поточними рахунками в іноземній валюті?
  • Охарактеризуйте етапи відкриття рахунку в банку.
  • Поясніть сутність поняття «платіжний інструмент».
  • Охарактеризуйте платіжне доручення.
  • У чому полягає сутність розрахунків за допомогою акредитиву?
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.