лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Поняття та характеристика господарсько-правової відповідальності. Підстави притягнення до господарсько-правової відповідальності. Підстави звільнення особи від господарсько-правової відповідальності Поняття господарського правопорушення. Основні види господарських правопорушень. Функції господарсько-правової відповідальності. Характеристика видів господарсько-право-
вих санкцій. Збитки. Характеристика штрафних санкцій. Поняття та правова природа оперативно-господар-
ських санкцій. Адміністративно-господарські санкції: поняття та види. Порядок накладення господарсько-пра-
вових санкцій. Оскарження рішення про накладання господарсько-правових санкцій.

Господарсько-правова відповідальність є одним з різновидів матеріальної відповідальності. Її можна визначити як передбачені законом чи договором заходи негативного впливу на правопо-
рушника, які забезпечуються примусом з боку держави. Учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених Господарським кодексом Ук-
раїни, іншими законами та договором.
Господарське правопорушення — це протиправне діяння суб’єк-
та господарювання, який порушує права та законні інтереси інших суб’єктів.
Говорячи про господарсько-правову відповідальність, необхідно зазначити, що вона ґрунтується на презумпції вини правопорушника.
Усі правопорушення в сфері господарсько-правових відносин можна поділити на договірні та позадоговірні.
Господарсько-правова відповідальність як юридична відпо-
відальність ґрунтується на правових підставах. Першу групу підстав становлять нормативні підстави, тобто ті норми права, які встановлюють відповідальність суб’єктів господарських відносин (глава 24 ГК України, розділ VI Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та ін.). Ще однією підставою є правопо-
рушення, тобто протиправна поведінка суб’єкта (юридико-фак-
тична підстава). Вона складається з таких елементів:

  • протиправне діяння порушника (порушення норм господарського права, умов господарського договору тощо);
  • спричинення збитків потерпілому;
  • наявність причинного зв’язку між протиправною поведінкою порушника та спричиненими потерпілому збитками;
  • вина правопорушника.

Зазначмо, що порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’я-
зання (неналежне виконання).
Господарські правопорушення можна поділити на правопорушення з формальним (порушення строків виконання обов’язку) та матеріальним складом (спричинення збитків).
До функцій господарсько-правової відповідальності відносять інформаційну; стимулюючу; штрафну; функцію попередження пра-
вопорушення та компенсаційну функцію.
Господарсько-правові санкції — це заходи впливу на правопо-
рушника у сфері господарювання, у результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки.
Наявність в економічній сфері різних видів господарських пра-
вопорушень зумовлює існування таких видів господарсько-право-
вих санкцій:

  • відшкодування правопорушником збитків особі, чиї права чи законні інтереси були порушені;
  • штрафні санкції;
  • оперативно-господарські санкції;
  • адміністративно-господарські санкції.

Під збитками розуміють витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов’язання або дотримання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.
Відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов’язання, не звільняє зобов’язану сторону від виконання зобов’язання в натурі.
Штрафні санкції — це господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.
За порушення господарських зобов’язань до суб’єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватись оперативно-господарські санкції — заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попере-
дження повторення порушень зобов’язання, що використовуються самими сторонами зобов’язання в односторонньому порядку.
До суб’єкта, який порушив господарське зобов’язання, можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, які пе-
редбачені договором.
За порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності до суб’єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків.
Під час вивчення цієї теми студенти мають з’ясувати, які санк-
ції належать до адміністративно-господарських.
Учасник господарських відносин, чиї права або законні інтереси порушено, має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.