лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 1. Поняття та особливості господарського договору, його правова природа.
 2. Функції та значення господарського договору.
 3. Класифікація господарських договорів.
 4. Характеристика основних видів господарських договорів.
 5. Форма господарського договору.
 6. Зміст господарського договору.
 7. Характеристика істотних і додаткових умов господарського договору.
 8. Стадії укладання господарського договору.
 9. Порядок виконання господарського договору.
 10. Порядок зміни та розірвання господарського договору.
 11. Підстави визнання господарського договору недійсним.
 12. Процедура визнання господарського договору недійсним.
 13. Наслідки визнання недійсним господарського договору.
 14. Тлумачення господарського договору.

 1. Зобов’язальне право: теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 2000.
 2. Комерційне право Підручник. — К.: Правові джерела, 1997.
 3. Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. — Х.: Еспада, 2000.
 4. Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
  ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.
 5. Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.
 6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
 7. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
 8. Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР.
 9. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII.
 10. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квіт-
  ня 1991 року № 959-XII.
 11. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року № 2269-XII.
 12. Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV.
 13. Закон України «Про поставки продукції для державних потреб» від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВP.
 14. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР.

                                          господарський договір; форма господарського договору; зміст господарського договору; істотні умови; оферта; акцепт; принципи виконання господарського договору; недійсність господарського договору; реституція; тлумачення господарського договору.

 1. Наведіть положення чинного законодавства, які визначають зміст одно- та двосторонніх договорів.
 2. Складіть перелік договорів, які обов’язково мають посвідчуватися нотаріально.
 3. Розкрийте зміст державної реєстрації господарського договору.
 4. Порівняйте поняття «зміст господарського договору» та «зміст господарського зобов’язання».
 5. Складіть проект оферти про продаж.
 6. Наведіть істотні умови договору поставки.
 7. Які дії свідчать про неналежне виконання договору оренди?
 8. Розробіть схему «Процедура визнання господарського договору недійсним».

Вирішіть зазначені ситуації
№ 1. Директор фірми «Соло» 15 травня на діловій зустрічі з генеральним директором ТОВ «Кава» запропонував укласти договір купівлі-продажу 1000 т кави за ціною 30 000 грн за 1 тонну. Генеральний директор ТОВ «Кава» 18 травня погодився придбати 1000 т кави за ціною 25 000 грн за 1 тонну.
Охарактеризуйте згоду генерального директора ТОВ «Кава».
Чи вважався б договір купівлі-продажу укладеним, якби генеральний директор ТОВ «Кава» 18 травня погодився б придбати 1000 т кави за ціною 30 000 грн за 1 тонну?

№ 2. Страхова компанія «Сейкон» і підприємство «Дар» уклали договір страхування, в якому зазначалася назва документа; назва та адреса СК «Сейкон»; назва страхувальника; об’єкт страхування; розмір страхової суми; перелік страхових випадків; розмі-
ри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати; порядок зміни й припинення дії договору; причини відмови у страховій виплаті.
Дайте правову оцінку змісту договору страхування.

№ 3. За договором позички громадянин Сергієнко С. А. узяв на себе зобов’язання повернути пральну машину ТОВ «Альфа» 10 березня 2004 року. Користувач пральну машину своєчасно не повернув.
Які права має позичкодавець? Які дії він має вчинити?

№ 4. Фірми «Крок» і «Краса» уклали усний договір застави.
Чи буде такий договір дійсним? Які нормативно-правові акти регулюють порядок укладання договору застави та форму такого договору?

  • Дайте визначення поняття «господарський договір» і назвіть його юридичні ознаки.
  • Яке юридичне значення господарського договору?
  • Назвіть критерії класифікації господарських договорів.
  • Розкрийте сутність публічного договору.
  • Назвіть випадки, в яких господарський договір може бути укладений усно.
  • У чому полягає скорочена письмова форма господарського договору?
  • Розкрийте сутність істотних умов господарського договору?
  • Назвіть принципи виконання господарського договору.
  • Як оформлюється зміна умов господарського договору?
  • Що є підставою для розірвання господарського договору?
  • Перелічіть підстави визнання господарського договору недійсним.
  • Хто може визнати господарський договір недійсним?
  • Які юридичні наслідки визнання господарського договору недійсним?
  • Які види тлумачення договорів ви знаєте?
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.